งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Structure and Algorithms. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ข้อมูล Fundamental of Structure 2 Charter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Structure and Algorithms. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ข้อมูล Fundamental of Structure 2 Charter 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Structure and Algorithms

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ข้อมูล Fundamental of Structure 2 Charter 1

3 ความหมายและความสำคัญของ โครงสร้างข้อมูล ความหมาย โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หมายถึง การจัดเตรียมรูปแบบการเก็บข้อมูลใน หน่วยความจำอย่างมีระเบียบแบบแผน การแทน ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ตลอดจนกรรมวิธี การเข้าถึงข้อมูลในโครงสร้างให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 3 Charter 1 ความสำคัญ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) มี ความสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและ ขั้นตอนการเข้าถึงอย่างมีระบบจะทำให้สะดวกในการ จัดการกับข้อมูลตามที่ต้องการ

4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primitives Data) - จำนวนเต็ม (Integer) - จำนวนทศนิยม (Floating point) - ข้อมูลบูลีน (Boolean) - ข้อมูลอักขระ (Character) 2. โครงสร้างข้อมูลอย่างง่าย (Simple Data Structure) - ข้อมูลสตริงค์ (String) - ข้อมูลอาร์เรย์ (Array) - ข้อมูลระเบียน (Record) 4 Charter 1

5 5........ 151410 Sign........ 313010 Sign........ 3123 Sign........ 220 ExponentMantissa Implied bit........ 6352 Sign........ 510 Exponent Implied bit Integer Long Integer Single-precision real Double-precision real Mantissa การแทนข้อมูลตัวเลข

6 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 3. โครงสร้างข้อมูลแบบประกอบ (Compound Data Structure) - โครงสร้างข้อมูลแบบรายการเชิงเส้น (Linear Data Structure) - โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นรายการเชิงเส้น (Non-Linear Data Structure) 4. โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Organization) - แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential File) - แฟ้มข้อมูลแบบตรง (Direct File) - แฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม (Random File) 6 Charter 1

7 ลักษณะของโปรแกรมแบบที่มี โครงสร้างที่ดี 1. โครงสร้างโปรแกรมแบบคำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบด้วยคำสั่งทั่ว ๆ ไป 2. โครงสร้างโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ (Decision) มีการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อตัดสินใจว่าจะทำการประมวลผลส่วนใด 3. โครงสร้างโปรแกรมแบบเป็นวงจรปิด (Loop) ที่มีลักษณะการทำงานซ้ำ ๆ กันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรม 7 Charter 1 โครงสร้างสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ดี

8 การประเมินผลโปรแกรม 1. โปรแกรมนั้นใช้ เนื้อที่ความจำ (Memory) มากน้อยเพียงใด ? 2. โปรแกรมนั้นใช้ อัลกอริทึม (Algorithm) ที่เร็วเพียงใด ? ในทางทฤษฎีจะระบุความเร็วในการทำงานของอัลกอริทึม โดย พิจารณาหรือประมวลผลจำนวนข้อมูลที่อัลกอริทึมนั้นกระทำก่อนที่จะได้ ผลลัพธ์ ว่ามีการทำงานกี่ครั้ง จำนวนครั้งแทนด้วย N ความเร็วในการทำ งาน เรียกว่า Order of N หรือ O(N) 8 Charter 1 สิ่งที่ต้องพิจารณา

9 กราฟแสดงความเร็วของอัลกอริทึมของ ฟังก์ชัน f(n) 9 Charter 1


ดาวน์โหลด ppt Data Structure and Algorithms. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ข้อมูล Fundamental of Structure 2 Charter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google