งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Structure and Algorithms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Structure and Algorithms"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Structure and Algorithms
กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล Fundamental of Structure
Charter 1 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล Fundamental of Structure กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

3 ความหมายและความสำคัญของโครงสร้างข้อมูล
Charter 1 3 ความหมายและความสำคัญของโครงสร้างข้อมูล ความหมาย โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หมายถึง การจัดเตรียมรูปแบบการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำอย่างมีระเบียบแบบแผน การแทนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ตลอดจนกรรมวิธีการเข้าถึงข้อมูลในโครงสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) มีความสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและขั้นตอนการเข้าถึงอย่างมีระบบจะทำให้สะดวกในการจัดการกับข้อมูลตามที่ต้องการ กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล
Charter 1 4 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primitives Data) - จำนวนเต็ม (Integer) - จำนวนทศนิยม (Floating point) - ข้อมูลบูลีน (Boolean) - ข้อมูลอักขระ (Character) 2. โครงสร้างข้อมูลอย่างง่าย (Simple Data Structure) - ข้อมูลสตริงค์ (String) - ข้อมูลอาร์เรย์ (Array) - ข้อมูลระเบียน (Record) กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

5 การแทนข้อมูลตัวเลข กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ Charter 1 5
15 14 1 Sign 31 30 23 22 Exponent Mantissa Implied bit 63 52 51 Integer Long Integer Single-precision real Double-precision real กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

6 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล
Charter 1 6 ประเภทของโครงสร้างข้อมูล 3. โครงสร้างข้อมูลแบบประกอบ (Compound Data Structure) - โครงสร้างข้อมูลแบบรายการเชิงเส้น (Linear Data Structure) - โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นรายการเชิงเส้น (Non-Linear Data Structure) 4. โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Organization) - แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential File) - แฟ้มข้อมูลแบบตรง (Direct File) - แฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม (Random File) กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

7 ลักษณะของโปรแกรมแบบที่มีโครงสร้างที่ดี
Charter 1 7 ลักษณะของโปรแกรมแบบที่มีโครงสร้างที่ดี โครงสร้างสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ดี 1. โครงสร้างโปรแกรมแบบคำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบด้วยคำสั่งทั่ว ๆ ไป 2. โครงสร้างโปรแกรมแบบมีการตัดสินใจ (Decision) มีการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อตัดสินใจว่าจะทำการประมวลผลส่วนใด 3. โครงสร้างโปรแกรมแบบเป็นวงจรปิด (Loop) ที่มีลักษณะการทำงานซ้ำ ๆ กันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรม กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

8 การประเมินผลโปรแกรม สิ่งที่ต้องพิจารณา
Charter 1 8 การประเมินผลโปรแกรม สิ่งที่ต้องพิจารณา 1. โปรแกรมนั้นใช้ เนื้อที่ความจำ (Memory) มากน้อยเพียงใด ? 2. โปรแกรมนั้นใช้ อัลกอริทึม (Algorithm) ที่เร็วเพียงใด ? ในทางทฤษฎีจะระบุความเร็วในการทำงานของอัลกอริทึม โดย พิจารณาหรือประมวลผลจำนวนข้อมูลที่อัลกอริทึมนั้นกระทำก่อนที่จะได้ ผลลัพธ์ ว่ามีการทำงานกี่ครั้ง จำนวนครั้งแทนด้วย N ความเร็วในการทำ งาน เรียกว่า Order of N หรือ O(N) กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ

9 กราฟแสดงความเร็วของอัลกอริทึมของฟังก์ชัน f(n)
Charter 1 9 กราฟแสดงความเร็วของอัลกอริทึมของฟังก์ชัน f(n) กราบเรียนท่านอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ


ดาวน์โหลด ppt Data Structure and Algorithms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google