งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจง ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจง ประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจง ประโยค

2 การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ สามารถรับรู้และเข้าใจภาษามนุษย์

3 การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ จำเป็นต้องประยุกต์หลักการ โครงสร้างทางภาษาศาสตร์ ในด้าน ต่าง ๆ ระดับเสียง (phonology) ระดับเสียง (phonology) ระดับหน่วยคำ (morphology) ระดับหน่วยคำ (morphology) ระดับกลุ่มคำ (syntax) ระดับกลุ่มคำ (syntax) ระดับความหมาย (semantics) ระดับความหมาย (semantics) ระดับการใช้ภาษา (pragmatics) ระดับการใช้ภาษา (pragmatics)

4 วากยสัมพันธ์ ภาษาธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ มี วากยสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก ไม่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ได้ที่ แน่นอนได้ทั้งหมด การใช้ไวยากรณ์กำหนดภาษา ทางการ ทำให้เราสามารถตอบคำถาม พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาได้

5 การจำแนก กลุ่มคำ Zelling S. Harris เป็น นักภาษาศาสตร์ เสนอกฎเกณฑ์ การแทนคำไว้ว่า “ การศึกษาภาษาศาสตร์จำเป็นต้อง มีการจำแนกคำและกลุ่มคำเพื่อที่จะ ได้นำคำที่อยู่ในกลุ่มชนิดเดียวกัน มาแทนที่กัน ”

6 การจำแนก กลุ่มคำ กฎการแทนคำในกลุ่มเดียวกัน ประโยคที่เกิดจากการเรียงคำเป็น C A D สามารถดึงคำ A ออกแล้วแทนที่ ด้วยคำ B ถ้าคำ A และ B ต่างเป็นสมาชิก ของกลุ่มคำเดียวกัน เช่น Where did the …. go ? { child, young, boy }

7 การจำแนก กลุ่มคำ การจำแนกกลุ่มคำ The monkey has eaten the banana. art N V V art N art N V V art N Article (art) Noun (N) Verb (V)

8 การจำแนก กลุ่มคำ ประโยคสามารถแปลงรูปไปมาได้ เช่น กาเปลี่ยนรูป ระหว่าง active voice กับ passive voice The dog bit the man. (active) The man was bitten by the dog. (passive)

9 การจำแนก กลุ่มคำ การเปลี่ยนรูประหว่างประโยคบอก เล่ากับปฎิเสธ ประโยคบอกเล่า The man was bitten by the dog. ประโยคคำถาม Was the man bitten by the dog?

10 การวิเคราะห์ โครงสร้างประโยค โครงสร้างทางไวยากรของประโยค จะมีการเรียงลำดับของปรโยค ประโยค (S) -> นามวลี (NP) + กริยาวลี (VP) นามวลี -> คำนำหน้านาม (art) + คำนาม (N) กริยาวลี -> กริยา (V) + กรรม (NP)

11 การวิเคราะห์ โครงสร้างประโยค จงแจกแจงประโยคด้านล่าง ออกมา เป็นโครงสร้าง ย่อยจากบนลงล่าง The boys drive the cars. The birds eat the worms. The birds drive the cars.

12 การจำแนก กลุ่มคำ ชนิดของคำแบ่งเป็น - คำนำหน้าหน้า เช่น a, an, the - คำนาม เช่น bird, worm, table - - นามวลี เช่น The bird - กริยา เช่น eat, run, walk … - กริยาวลี เช่น eat the warm

13 Context-Free Grammars (CFG) หลักไวยากร CFG จัดเป็นส่วนหนึ่ง ของไวยากรณ์โครงสร้างวลี เป็นไวยากรณ์หลักที่ใช้อธิบาย โครงสร้างของภาษา และ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ ที่ประกอบในประโยคนั้น ๆ

14 Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงประโยค สำหรับ CFG สามารถทำได้ 2 ทาง - การแจกแจงจากบนลงล่าง (top-down parsing) (top-down parsing) - การแจกแจงจากล่างขึ้นบน (bottom-up parsing) (bottom-up parsing)

15 Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงจากล่างขึ้นบน  The birds eat the worms.  Art + birds eat the worms.  Art + N + eat the worms.  Art + N + V + the + worms.  Art + N + V + Art + worms.  Art + N + V + Art + N  NP + V + Art + N  NP + V + NP  NP + VP  S

16 Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงจากบนลงล่าง  S  NP + VP  NP + V + NP  NP + V + Art + N  Art + N + V + Art + N  Art + N + V + Art + worms.  Art + N + V + the worms.  Art + N + eat the worms.  Art + birds eat the worms.  The birds eat the worms.

17 Kasem97 4bbb54 เว็บเพจ - แปลภาษา http://www.suparsit.com www.suparsit.com

18 เว็บเพจ - แปลภาษา

19 http://translate.google.com

20 การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำ ภาษาไทย http://www.hlt.nectec.or.th/best/?q=node/3


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจง ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google