งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงานงบบำรุงปกติ ไตรมาส 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงานงบบำรุงปกติ ไตรมาส 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงานงบบำรุงปกติ ไตรมาส 3

2 งบประมาณจัดสรร 1,047 ล้านบาท ระยะทางดำเนินการ(ตามแผน) 39,106 กม.
การจัดสรรงบประมาณงบบำรุงปกติสะสม ไตรมาส 3 (ภาพรวม) งบประมาณจัดสรร 1,047 ล้านบาท ระยะทางดำเนินการ(ตามแผน) 39,106 กม. ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ 33,830 กม. (86.51%)

3 ผลการเบิกจ่าย สะสม (ลบ.) ระยะทางดำเนินการสะสม(กม.)
สรุปผลการดำเนินงานบำรุงปกติ ไตรมาส 3 สทช. งบประมาณตามแผน (ลบ.) ผลการเบิกจ่าย สะสม (ลบ.) สทช.ที่ 1 38.439 28.712 สทช.ที่ 2 49.591 39.255 สทช.ที่ 3 53.791 37.454 สทช.ที่ 4 59.532 43.206 สทช.ที่ 5 94.535 66.717 สทช.ที่ 6 72.338 64.783 สทช.ที่ 7 82.417 57.266 สทช.ที่ 8 62.940 54.882 สทช.ที่ 9 39.437 26.516 ร้อยละ (%) 74.70 % 79.16% 69.63% 72.58% 70.57% 89.56% 69.48% 87.10% 67.24% ระยะทางตามแผน (กม.) ระยะทางดำเนินการสะสม(กม.) 1,226 888 1,802 1,765 1,839 1,519 2,032 1,807 3,635 2,729 2,725 2,659 3,287 2,896 2,367 2,219 1,479 1,115 ร้อยละ (%) 72.41% 97.94% 82.62% 88.93% 75.08% 97.60% 88.11% 99.77% 75.39%

4 ผลการเบิกจ่าย สะสม (ลบ.) ระยะทางดำเนินการสะสม (กม.)
สรุปผลการดำเนินงานบำรุงปกติ ไตรมาส 3 สทช. งบประมาณตามแผน (ลบ.) ผลการเบิกจ่าย สะสม (ลบ.) สทช.ที่ 10 64.421 48.978 สทช.ที่ 11 51.111 40.436 สทช.ที่ 12 54.890 43.518 สทช.ที่ 13 57.308 51.459 สทช.ที่ 14 63.938 48.771 สทช.ที่ 15 57.548 46.262 สทช.ที่ 16 75.077 63.549 สทช.ที่ 17 31.812 22.608 สทช.ที่ 18 37.996 30.541 รวม 1, ร้อยละ (%) 76.03 % 79.11% 79.28% 89.79% 76.28% 80.39% 84.65% 71.07% 80.38% 77.82% ระยะทางตามแผน (กม.) ระยะทางดำเนินการสะสม (กม.) 2,520 2,070 1,886 1,374 1,982 1,977 2,001 1,825 2,503 2,207 2,151 1,764 3,101 2,829 1,193 891 1,369 1,286 39,106 33,830 ร้อยละ (%) 82.16% 72.85% 99.75% 91.23% 88.20% 81.99% 74.70% 93.96% 86.51%

5 หน่วยดำเนินงาน ผลเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ต่ำกว่า 70 %
ทั้งหมด 44 หน่วย สทช.ที่1 ปทุมธานี ศบช.ลาดบัวหลวง สมุทรปราการ สทช.ที่2 สระบุรี ลพบุรี หันคา สทช.ที่3 ชลบุรี ระยอง ศบช.แกลง สทช.ที่4 เพชรบุรี สมุทรสาคร ศบช.ทับสะแก สทช.ที่5 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศบช.วังน้ำเขียว ศบช.คง ศบช.ซับใหญ่ ศบช.ภูเขียว ศบช.ประโคนชัย สทช.ที่6

6 หน่วยดำเนินงาน ผลเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 ต่ำกว่า 70 %
สทช.ที่7 อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศบช.อุทุมพรพิสัย ศบช.ขุขันธ์ สทช.ที่8 ศบช.บางมูลนาก สทช.ที่9 อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สทช.ที่10 แม่ฮ่องสอน ศบช.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศบช.ฝาง สทช.ที่11 นครศรีธรรมราช ศบช.เชียรใหญ่ สทช.ที่12 นราธิวาส สทช.ที่13 สทช.ที่14 นครปฐม ศบช.ด่านช้าง ศบช.ทองผาภูมิ สทช.ที่15 หนองบัวลำภู ศบช.ศรีธาตุ สทช.ที่16 นครพนม สทช.ที่17 พะเยา เชียงราย สทชที่18 ภูเก็ต กระบี่

7 ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์
และเกณฑ์การคัดเลือกสายทางโดดเด่น

8 ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ (เกณฑ์) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์
ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ (เกณฑ์) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ขอบเขตการตรวจสอบ - รายงานผลการเบิกจ่ายงานซ่อมบำรุงปกติแล้วเสร็จ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ วัตถุประสงค์ - เพื่อหาวิธีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์

9 ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ (เกณฑ์) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์
ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ (เกณฑ์) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์ วิธีการ 1. สทช. รายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุงปกติแล้วเสร็จ ทั้งงบประมาณและระยะทางจาก หน่วยดำเนินการ ส่งให้ สบร. 2. สบร. พิจารณาคุณภาพการซ่อมจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย(เกรด) จากโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 3. สบร. พิจารณาผลการดำเนินงานจากเกรดของแต่ละสายทางมีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายหรือไม่ ถ้า สอดคล้อง สรุปรวบรวมรายงานกรมฯ แต่ถ้าไม่สอดคล้อง สบร.แจ้งกลับ สทช. ทบทวนข้อมูลและตรวจสอบผลดำเนินงานอีกครั้ง สอดคล้อง คือ หน่วยดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการได้ครบ 100% และ สามารถ ดำเนินการได้ตามเกรดเป้าหมายของโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่สอดค้อง คือ หน่วยดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการได้ครบ 100% แต่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเกรดเป้าหมายของโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

10 โครงการสายทางโดดเด่น ด้านบำรุงปกติ
โครงการสายทางโดดเด่น ด้านบำรุงปกติ นำเสนอวันที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง - สนง. ทชจ. ของแต่ละสทช. นำเสนอ 2. แนวทางการคัดเลือก เช่น - เป็นเส้นทางที่สำคัญ - เป็นทางลัดทางเลี่ยง - ปริมาณจราจรสูง ซ่อมบำรุงถูกวิธี สวยงาม/ แข็งแรง มีการตัดหญ้าถึงลาดคันทาง บำรุงปกติมาแล้วมากกว่า 3 ปี ผิวจราจรยังคงสภาพดี มีนวัตกรรมใหม่ นำเสนอ หมายเหตุ สายทางที่นำเสนอต้องไม่เป็นสายทางที่เคยนำเสนอมาแล้วในปี 2553/2554

11 จบการรายงาน

12 เกณฑ์คุณภาพโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ และเกณฑ์การคัดเลือกสายทางโดดเด่น

13 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย”
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” แผนผังขั้นตอนการดำเนินการโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ สทช./ทชจ. ซ่อมบำรุงปกติทางฯ สทช./ทชจ ตรวจสอบผลการซ่อมฯ สบร./สทช.ตรวจสอบค่า IRI สทช. / ทชจ. ประเมินผลสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ไม่ผ่าน ผ่าน รายงานผลให้ สบร. นำเสนอผู้บริหาร

14 สรุปผลการดำเนินงานซ่อมสร้างฯ ไตรมาส3
โครงการทั้งหมด 47 โครงการ 1, ลบ. โครงการแล้วเสร็จ 12 โครงการ ลบ. คาดว่าแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 11 โครงการ

15 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย”
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” ทางสบาย ( Service ) มีตัวชี้วัด 5 ตัว ร้อยละ 35 จาก 4 คะแนน ทางสวยงาม ( Scenic ) มีตัวชี้วัด 4 ตัว ร้อยละ จาก 4 คะแนน ทางไม่หลง ( Sure ) มีตัวชี้วัด 2 ตัว ร้อยละ จาก 4 คะแนน ทางปลอดภัย ( Safe ) มีตัวชี้วัด 4 ตัว ร้อยละ จาก 4 คะแนน

16 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย”
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” เป้าหมาย ผลการประเมิน เกรดปัจจุบัน

17 สายทางโดดเด่น สายทางโดดเด่นจะต้องเป็นสายทางที่มีความสำคัญดังนี้
เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการสัญจรของผู้ใช้ถนนในพื้นที่ มีปริมาณจราจรสูง เป็นเส้นทางที่เดินทางผ่านหรือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สามารถใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันได้

18 สายทางโดดเด่น สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
มีป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับในสายทาง ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน มีความร่มรื่น สวยงาม และไม่บดบังวิสัยทัศน์ต่อผู้ใช้ถนน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงานงบบำรุงปกติ ไตรมาส 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google