งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน งบบำรุงปกติ ไตรมาส 3. การจัดสรรงบประมาณงบบำรุงปกติ สะสม ไตรมาส 3 ( ภาพรวม ) ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน งบบำรุงปกติ ไตรมาส 3. การจัดสรรงบประมาณงบบำรุงปกติ สะสม ไตรมาส 3 ( ภาพรวม ) ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน งบบำรุงปกติ ไตรมาส 3

2 การจัดสรรงบประมาณงบบำรุงปกติ สะสม ไตรมาส 3 ( ภาพรวม ) ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ 33,830 กม. (86.51%) ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ 33,830 กม. (86.51%) งบประมาณจัดสรร 1,047 ล้าน บาท ระยะทางดำเนินการ ( ตามแผน ) 39,106 กม. งบประมาณจัดสรร 1,047 ล้าน บาท ระยะทางดำเนินการ ( ตามแผน ) 39,106 กม.

3 ร้อย ละ (%) 74.7 0 % 79.1 6% 69.6 3% 72.5 8% 70.5 7% 89.5 6% 69.4 8% 87.1 0% 67.2 4% ร้อย ละ (%) 72.4 1% 97.9 4% 82.6 2% 88.9 3% 75.0 8% 97.6 0% 88.1 1% 99.7 7% 75.3 9% สรุปผลการดำเนินงานบำรุง ปกติ ไตรมาส 3

4 ร้อย ละ (%) 76.0 3 % 79.1 1% 79.2 8% 89.7 9% 76.2 8% 80.3 9% 84.6 5% 71.0 7% 80.3 8% 77.8 2% ร้อย ละ (%) 82.1 6% 72.8 5% 99.7 5% 91.2 3% 88.2 0% 81.9 9% 91.2 3% 74.7 0% 93.9 6% 86.5 1% สรุปผลการดำเนินงานบำรุง ปกติ ไตรมาส 3

5 หน่วยดำเนินงาน ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 ต่ำกว่า 70 % ทั้งหมด 44 หน่วย

6 หน่วยดำเนินงาน ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 ต่ำกว่า 70 %

7 ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์ และเกณฑ์การคัดเลือกสายทางโดดเด่น

8 ขอบเขตการตรวจสอบ - รายงานผลการเบิกจ่ายงานซ่อมบำรุงปกติแล้วเสร็จ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสร้างแบ รนด์ วัตถุประสงค์ - เพื่อหาวิธีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่มี ความสัมพันธ์กับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ ( เกณฑ์ ) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์

9 วิธีการ 1. สทช. รายงานผลการดำเนินการซ่อมบำรุงปกติแล้วเสร็จ ทั้งงบประมาณและระยะทางจาก หน่วยดำเนินการ ส่งให้ สบร. 2. สบร. พิจารณาคุณภาพการซ่อมจากผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ( เกรด ) จากโครงการสร้างบ้านสร้าง แบรนด์ ( ผ่าน / ไม่ผ่าน ) 3. สบร. พิจารณาผลการดำเนินงานจากเกรดของแต่ละสาย ทางมีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายหรือไม่ ถ้า สอดคล้อง สรุปรวบรวมรายงานกรมฯ แต่ถ้าไม่สอดคล้อง สบร. แจ้งกลับ สทช. ทบทวนข้อมูลและตรวจสอบผลดำเนินงานอีกครั้ง สอดคล้อง คือ หน่วยดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและ ดำเนินการได้ครบ 100% และ สามารถ ดำเนินการได้ตามเกรด เป้าหมายของโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่สอดค้อง คือ หน่วยดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและ ดำเนินการได้ครบ 100% แต่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม เกรดเป้าหมายของโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงปกติ ( เกณฑ์ ) จากรายงานสร้างบ้านสร้างแบรนด์

10 1. นำเสนอวันที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูง - สนง. ทชจ. ของแต่ละสทช. นำเสนอ 2. แนวทางการคัดเลือก เช่น - เป็นเส้นทางที่สำคัญ - เป็นทางลัดทางเลี่ยง - ปริมาณจราจรสูง  ซ่อมบำรุงถูกวิธี สวยงาม / แข็งแรง  มีการตัดหญ้าถึงลาดคัน ทาง  บำรุงปกติมาแล้ว มากกว่า 3 ปี ผิวจราจร ยังคงสภาพดี  มีนวัตกรรมใหม่ นำเสนอ หมายเหตุ สายทางที่นำเสนอต้องไม่เป็นสายทางที่เคย นำเสนอมาแล้วในปี 2553/2554 โครงการสายทางโดดเด่น ด้านบำรุงปกติ

11 จบการรายงาน

12 เกณฑ์คุณภาพโครงการสร้าง บ้านสร้างแบรนด์ และเกณฑ์การคัดเลือกสายทาง โดดเด่น

13 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการโครงการสร้าง บ้านสร้างแบรนด์ สทช./ ทชจ. ซ่อมบำรุงปกติ ทางฯ สบร./ สทช. ตรวจสอบค่า IRI สทช./ ทชจ ตรวจสอบ ผลการซ่อมฯ สทช. / ทชจ. ประเมินผลสร้างบ้านสร้าง แบรนด์ รายงานผลให้ สบร. นำเสนอ ผู้บริหาร ปรับปรุงแก้ไข ใหม่ ไม่ผ่าน ผ่าน โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ ด้านความสะดวกและปลอดภัย ”

14 สรุปผลการดำเนินงานซ่อม สร้างฯ ไตรมาส 3 โครงการทั้งหมด โครงการแล้วเสร็จ คาดว่าแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 47 โครงการ 12 โครงการ 11 โครงการ 1,279.8 8 ลบ. 166.42 ลบ.

15 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ ด้านความสะดวกและปลอดภัย ” 1. ทางสบาย ( Service ) มีตัวชี้วัด 5 ตัว ร้อยละ 35 จาก 4 คะแนน 2. ทางสวยงาม ( Scenic ) มีตัวชี้วัด 4 ตัว ร้อยละ 20 จาก 4 คะแนน 3. ทางไม่หลง ( Sure ) มีตัวชี้วัด 2 ตัว ร้อยละ 20 จาก 4 คะแนน 4. ทางปลอดภัย ( Safe ) มีตัวชี้วัด 4 ตัว ร้อยละ 25 จาก 4 คะแนน

16 เกรด ปัจจุบัน เป้าหมาย ผลการ ประเมิน โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ ด้านความสะดวกและปลอดภัย ”

17 สายทางโดดเด่น สายทางโดดเด่นจะต้องเป็นสายทางที่มี ความสำคัญดังนี้ เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการสัญจร ของผู้ใช้ถนนในพื้นที่ มีปริมาณจราจรสูง เป็นเส้นทางที่เดินทางผ่านหรือเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว ซึ่งมีความสำคัญต่อการกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ สามารถใช้เป็นทางลัด / ทางเลี่ยง ในการเดิน ทางเข้าสู่พื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันได้

18 สายทางโดดเด่น สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย มีป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับใน สายทาง ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน มีความร่มรื่น สวยงาม และไม่บดบัง วิสัยทัศน์ต่อผู้ใช้ถนน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน งบบำรุงปกติ ไตรมาส 3. การจัดสรรงบประมาณงบบำรุงปกติ สะสม ไตรมาส 3 ( ภาพรวม ) ผลการเบิกจ่าย 814 ล้านบาท (77.82%) ระยะทางดำเนินการแล้วเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google