งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คือ พิธีกรรมทาง ศาสนา ซึ่งเป็น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ศาสนาที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมา หรือ เป็นการแสดง ออกถึงความเชื่อทาง ศาสนา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สังฆทาน คือ ทานที่อุทิศถวายแด่สงฆ์ โดยมิได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง - ถวายที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ - ต้องทำเจตนาให้บริสุทธิ์

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

7

8

9 ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้า สำหรับใช้นุ่งใน เวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำ ทั่วไป เรียกว่า ผ้าอาบ เรียกตาศัพท์บาลีว่า ผ้าวัส สิกสาฎก

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เวลาที่จะถวาย : ในปัจจุบันนิยมถวาย ในวันอาสาฬหบูชา ( ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) และวันเข้าพรรษา ( แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เดิมอนุญาตให้ใช้ผ้าได้เพียง 3 ผืน คือ สังฆาฏิ จีวร และสบง นางวิสาขากราบทูลพระพุทธเจ้า ให้อนุญาตให้พระสงฆ์มีผ้าอาบน้ำฝนใช้นุ่งอาบน้ำ

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

13 อิมานิ มยํ ภนฺเต วสฺสิกสาฏ กานิ สปริวารานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ อิมานิ วสฺสิกสาฏ กานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย.

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เครื่องไทยธรรม หมายถึง วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 1. ผ้าไตรจีวร ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ย่าม 2. อาหารบิณฑบาต 3. เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัย 4. ยารักษาโรค

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

16

17 การกรวดน้ำ หมายถึง การตั้งใจแผ่ส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ได้ทำไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการรินน้ำใส่ภาชนะรองรับ

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

19 1. กรวดน้ำโดยใช้น้ำหลั่งลงในภาชนะที่รองรับ 2. กรวดน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ ( ปัตติทานมัย )

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

21

22 1. ประธานสงฆ์เริ่มสวด ยถา วาริวหา... 2. ขณะรินน้ำ ต้องตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศล อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย 3. พระสงฆ์สวดบทว่า สพฺพีติโย.. ให้เทน้ำ ที่เหลือในภาชนะ

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึงหรือไม้แบบสำหรับขึง เย็บจีวรของพระภิกษุในสมัยพุทธกาล

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เวลาทอดกฐิน : แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 กาลทาน : ทานที่ถวายได้เฉพาะในเวลา ที่กำหนด

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า มหากฐิน : มีเวลาเตรียมตัวหลายวัน จุลกฐิน : กฐินเร่งด่วน

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กฐินหลวง : ถวายที่พระอารามหลวง กฐินพระราชทาน : หน่วยราชการทอดที่ พระอารามหลวง กฐินต้น : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดเป็นการส่วนพระองค์ กฐินสามัคคี : หน่วยงาน บุคคลนำไปถวาย

27 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุล คือ ผ้าเปื้อน ฝุ่นหรือผ้าห่อศพ ที่ไม่มีเจ้าของ ทิ้งไว้ตามสถานที่ ต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุจะเก็บนำมาซักล้าง ย้อม สีและตัดเย็บ เป็นผ้าไตรจีวร

28 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

29

30


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google