งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนพิธี ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดีงามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ ได้

4 คือ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติ
ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมา หรือเป็นการแสดง ออกถึงความเชื่อทางศาสนา

5 สังฆทาน คือ ทานที่อุทิศถวายแด่สงฆ์ โดยมิได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง
การถวายสังฆทาน สังฆทาน คือ ทานที่อุทิศถวายแด่สงฆ์ โดยมิได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ถวายที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ ต้องทำเจตนาให้บริสุทธิ์

6

7

8

9 ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้าสำหรับใช้นุ่งใน
การถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝน คือ ผ้าสำหรับใช้นุ่งใน เวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำทั่วไป เรียกว่า ผ้าอาบ เรียกตาศัพท์บาลีว่า ผ้าวัสสิกสาฎก

10 เวลาที่จะถวาย : ในปัจจุบันนิยมถวาย ในวันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8)
การถวายผ้าอาบน้ำฝน เวลาที่จะถวาย : ในปัจจุบันนิยมถวาย ในวันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) และวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

11 เหตุที่มีการถวายผ้าอาบน้ำฝน
เดิมอนุญาตให้ใช้ผ้าได้เพียง 3 ผืน คือ สังฆาฏิ จีวร และสบง นางวิสาขากราบทูลพระพุทธเจ้า ให้อนุญาตให้พระสงฆ์มีผ้าอาบน้ำฝนใช้นุ่งอาบน้ำ

12

13 อิมานิ มยํ ภนฺเต วสฺสิกสาฏกานิ สปริวารานิ
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน อิมานิ มยํ ภนฺเต วสฺสิกสาฏกานิ สปริวารานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ อิมานิ วสฺสิกสาฏกานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย.

14 การจัดเครื่องไทยธรรม
เครื่องไทยธรรม หมายถึง วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 ผ้าไตรจีวร ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ย่าม อาหารบิณฑบาต เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

15

16

17 การกรวดน้ำ หมายถึง การตั้งใจแผ่ส่วนบุญ
ส่วนกุศลที่ได้ทำไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการรินน้ำใส่ภาชนะรองรับ

18

19 1. กรวดน้ำโดยใช้น้ำหลั่งลงในภาชนะที่รองรับ
การกรวดน้ำ 1. กรวดน้ำโดยใช้น้ำหลั่งลงในภาชนะที่รองรับ 2. กรวดน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ (ปัตติทานมัย)

20

21

22 วิธีปฏิบัติในการกรวดน้ำ
1. ประธานสงฆ์เริ่มสวด ยถา วาริวหา... 2. ขณะรินน้ำ ต้องตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศล อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย 3. พระสงฆ์สวดบทว่า สพฺพีติโย.. ให้เทน้ำ ที่เหลือในภาชนะ

23 กฐิน แปลว่า ไม้สะดึงหรือไม้แบบสำหรับขึง
การทอดกฐิน กฐิน แปลว่า ไม้สะดึงหรือไม้แบบสำหรับขึง เย็บจีวรของพระภิกษุในสมัยพุทธกาล

24 เวลาทอดกฐิน : แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
การทอดกฐิน เวลาทอดกฐิน : แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 กาลทาน : ทานที่ถวายได้เฉพาะในเวลา ที่กำหนด

25 มหากฐิน : มีเวลาเตรียมตัวหลายวัน
จุลกฐิน : กฐินเร่งด่วน

26 กฐินหลวง : ถวายที่พระอารามหลวง
กฐินพระราชทาน : หน่วยราชการทอดที่ พระอารามหลวง กฐินต้น : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทอดเป็นการส่วนพระองค์ กฐินสามัคคี : หน่วยงาน บุคคลนำไปถวาย

27 ผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุล คือ ผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าห่อศพ
การทอดผ้าป่า ผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุล คือ ผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าห่อศพ ที่ไม่มีเจ้าของ ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุจะเก็บนำมาซักล้าง ย้อมสีและตัดเย็บ เป็นผ้าไตรจีวร

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google