งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอนวัช สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายจิรพงษ์ วรัมพร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางเปรมจิตร ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางอัญชลีลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอนวัช สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายจิรพงษ์ วรัมพร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางเปรมจิตร ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางอัญชลีลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอนวัช สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายจิรพงษ์ วรัมพร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางเปรมจิตร ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางอัญชลีลักษณ์ อนันต์ธนสาร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเสนอ เกิดเอียง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายพิชัย เสริมสุวรรณ ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ๑๔ พนักงาน ราชการ ๖๖ ลูกจ้างประจำ ๗๗ รวม ๒๗ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ ๓๓ พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ ๓๓ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ ๓๓ พนักงานราชการ ๓๓ ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ ๒๒ พนักงานราชการ ๒๒ ลูกจ้างประจำ ๔๔ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ ๔๔ พนักงาน ราชการ ๑๑ ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๑ / ๑ ) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( ๑ / ๑ )

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ งานบริหาร ทั่วไป ๑๐, ๓ ๐๐ ๕๑ ๕ ๑, ๐๓ ๐ ๒, ๐ ๖๐ ๓, ๐ ๙๐ ๓, ๖๐ ๕ ๔, ๕ ๓๒ ๕, ๑ ๕๐ ๖, ๖ ๙๕ ๗, ๐ ๐๔ ๗, ๗ ๒๕ ๙, ๗ ๘๕ ๑๐, ๓ ๐๐ ๑. ๑ งานสาร บรรณ ๙, ๕ ๘๐ ( ๑ ) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ๒, ๕๐ ๐ ( ๒ ) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๕๒ ๐ ( ๓ ) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๕๒ ๐ ( ๔ ) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ๔, ๐๒ ๐ ( ๕ ) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ๒๐ ๑. ๒ การเงิน & บัญชี ๖๒๐ ( ๑ ) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) ๒๙๐ ( ๒ ) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) ๗๐ ( ๓ ) งบประมาณ ( ครั้ง ) ๒๖๐ ๑. ๓ พัสดุ๑๐๐ ( ๑ ) จัดซื้อ ( ครั้ง ) ๓๐ ( ๒ ) จัดจ้าง ( ครั้ง ) ๒๐ ( ๓ ) จัดทำ ทะเบียนพัสดุ ๕๐ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๒ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง - ไม่มี - ๓ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) ๑ ผัง ๓. ๑ เมืองนนทบุรี ข๕ - ๘ ข๕ข๖ข๗ข๘ ข๓ ๔ ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง ๕ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๖งานด้านช่างที่ ให้บริการ ๑, ๖ ๘๕ ๑๔ ๓ ๒๘ ๔ ๔๒๖ ๕๖๖ ๗๐ ๖ ๘๔ ๔ ๙๘ ๔ ๑, ๑๒ ๒ ๑, ๒๖ ๒ ๑, ๔ ๐๒ ๑, ๕ ๔๔ ๑, ๖ ๘๕ ๖. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๓๐๐ ๖. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๓๓๐ ๖. ๓ สำรวจ ( งาน ) ๑๐๕ ๖. ๔ ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ๒๗๐ ๖. ๕ ประมาณราคา ( งาน ) ๑๕๐ ๖. ๖ ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ๓๘๔ ๖. ๗ ควบคุมงาน ก่อสร้าง ( งาน ) ๕๐ ๖. ๘ ตรวจการจ้าง ( งาน ) ๕๕ ๖. ๙ งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ๔๑ ๗งานบริการด้านผัง เมือง ๓๐๐๒๕๕๐๗๕๑๐๐๑๒๕๑๕๐๑๗๕๒๐๐๒๒๕๒๕๐๒๗๕๓๐๐ ๗. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๗. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๗. ๓ ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๘ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา ๘. ๑ สนับสนุนการ จัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ ( ๗๕ จังหวัด ) ๑๐๐ % ------------ ๗๕ % ---------- ๙ การตรวจสอบอาคาร ราชการ ๗๕ --- ๑๒๒๔๓๖๔๘๖๐๗๒๗๕ -- ๑๐๑๐ ตรวจและออก ใบอนุญาต โรงมหรสพ ๖๓ -- ๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐๖๓ ---- ๑ ประชุม คณะกรรมการ อุทธรณ์ ๕ -- ๑ -- ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ๑๒๑๒ สนง. ยผจ. นบ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวม ๑๒, ๕๐๐. ๐๐๐ ล้านบาท ๑. โครงการก่อสร้าง ผนัง คสล. ป้องกัน น้ำท่วมบริเวณวัด ศาลากุล พร้อมระบบ ระบายน้ำและปรับภูมิ ทัศน์ ๑ แห่ง ------- ๑๐ % ๒๕ % ๔๐ % ๖๐ % ๑๐๐ % ๑๒. ๕ ๐๐ ลบ. ------- ๑๐ % ๒๕ % ๔๐ % ๖๐ % ๑๐๐ % หมายเหตุ : งานจัดรูปที่ดิน ๑๐๐ % = เข้าประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑สนง. ยผจ. นบ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๓. ๐๐๐ ล้านบาท ๑. โครงการ ก่อสร้างปรับปรุง ผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วม พร้อมระบบไฟฟ้า แสงสว่างริม คลองพระอุดม บริเวณเขื่อน คสล. เดิม บริเวณวัดสะพาน สูง ๑ แห่ง ------ - ๑๐ % ๒๕ % ๔๐ % ๖๐ % ๑๐๐ % ๓. ๐๐๐ ลบ.

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. นวัตกรรมหน่วยงาน ๑ โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับการผัง เมืองให้แก่เยาวชนใน โรงเรียน ๕ ( แห่ง ) ๕ แห่ง ------------ ๒ ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ๕ ( แห่ง ) ---- ๒๔๕ ----- ๓ตรวจสอบสถานบริการ จังหวัดมอบให้อำเภอเป็นผู้ตรวจสถานบริการ ๔ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน --- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๕ หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” --- ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ๙๒๔, ๓ ๐๐ ๕%๕% ๑๕ % ๒๐ % ๓๐ % ๓๕ % ๔๕ % ๕๕ % ๖๕ % ๗๕ % ๘๕ % ๙๕ % ๑๐๐ % ๑. ๑ งบ ดำเนินงาน ๑. ๒ งบลงทุน ๑. ๓ งบรายจ่าย อื่น

10 ผังเมืองวันหมดอายุป๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖ ๑๗๑๗ ๑๘ ผังเมืองรวมเมือง นนทบุรี ๒๓ มี. ค. ๕๓ ๕๕


ดาวน์โหลด ppt นายอนวัช สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายจิรพงษ์ วรัมพร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางเปรมจิตร ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นางอัญชลีลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google