งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นนทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นนทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นนทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายจิรพงษ์ วรัมพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางอัญชลีลักษณ์ อนันต์ธนสาร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอนวัช สุวรรณเดช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นนทบุรี นายเสนอ เกิดเอียง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเปรมจิตร ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายพิชัย เสริมสุวรรณ ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๑/๑)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๑/๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ ๑๔ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รวม ๒๗ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function งานบริหารทั่วไป ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งานบริหารทั่วไป ๑๐,๓๐๐ ๕๑๕ ๑,๐๓๐ ๒,๐๖๐ ๓,๐๙๐ ๓,๖๐๕ ๔,๕๓๒ ๕,๑๕๐ ๖,๖๙๕ ๗,๐๐๔ ๗,๗๒๕ ๙,๗๘๕ ๑.๑ งานสารบรรณ ๙,๕๘๐ (๑) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) ๒,๕๐๐ (๒) ส่งหนังสือ (เรื่อง) ๑,๕๒๐ (๓) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (๔) จัดเก็บ (เรื่อง) ๔,๐๒๐ (๕) ส่ง (เรื่อง) ๒๐ ๑.๒ การเงิน & บัญชี ๖๒๐ (๑) ฎีกาเบิก (เรื่อง) ๒๙๐ (๒) เงินส่งคลัง (ครั้ง) ๗๐ (๓) งบประมาณ (ครั้ง) ๒๖๐ ๑.๓ พัสดุ ๑๐๐ (๑) จัดซื้อ (ครั้ง) ๓๐ (๒) จัดจ้าง (ครั้ง) (๓) จัดทำทะเบียนพัสดุ ๕๐ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) ผัง -ไม่มี- ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) ๑ ผัง ๓.๑ เมืองนนทบุรี ข๕-๘ ข๕ ข๖ ข๗ ข๘ ข๓ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งานด้านช่างที่ให้บริการ ๑,๖๘๕ ๑๔๓ ๒๘๔ ๔๒๖ ๕๖๖ ๗๐๖ ๘๔๔ ๙๘๔ ๑,๑๒๒ ๑,๒๖๒ ๑,๔๐๒ ๑,๕๔๔ ๖.๑ กรรมการ (คณะ) ๓๐๐ ๖.๒ ให้คำปรึกษา (ครั้ง) ๓๓๐ ๖.๓ สำรวจ (งาน) ๑๐๕ ๖.๔ ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) ๒๗๐ ๖.๕ ประมาณราคา (งาน) ๑๕๐ ๖.๖ ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) ๓๘๔ ๖.๗ ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) ๕๐ ๖.๘ ตรวจการจ้าง (งาน) ๕๕ ๖.๙ งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) ๔๑ งานบริการด้านผังเมือง ๒๕ ๗๕ ๑๐๐ ๑๒๕ ๑๗๕ ๒๐๐ ๒๒๕ ๒๕๐ ๒๗๕ ๗.๑ กรรมการ (คณะ) ๗.๒ ให้คำปรึกษา (ครั้ง) ๗.๓ ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา ๘.๑ สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ( ๗๕ จังหวัด) ๑๐๐% - ๗๕% การตรวจสอบอาคารราชการ ๗๕ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๐ ๗๒ ๑๐ ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ ๖๓ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๑๑ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ สนง. ยผจ.นบ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๑๒,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ๑. โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดศาลากุล พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ ๑ แห่ง ๑๐% ๒๕% ๔๐% ๖๐% ๑๒.๕๐๐ ลบ. หมายเหตุ : งานจัดรูปที่ดิน ๑๐๐% = เข้าประชุมคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. ยผจ.นบ. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๓.๐๐๐ ล้านบาท ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วมพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างริมคลองพระอุดม บริเวณเขื่อน คสล. เดิม บริเวณวัดสะพานสูง ๑ แห่ง - ๑๐% ๒๕% ๔๐% ๖๐% ๑๐๐% ๓.๐๐๐ ลบ.

8 จังหวัดมอบให้อำเภอเป็นผู้ตรวจสถานบริการ
Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมืองให้แก่เยาวชนในโรงเรียน (แห่ง) ๕ แห่ง - ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ จังหวัดมอบให้อำเภอเป็นผู้ตรวจสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ๙๒๔,๓๐๐ ๕% ๑๕% ๒๐% ๓๐% ๓๕% ๔๕% ๕๕% ๖๕% ๗๕% ๘๕% ๙๕% ๑๐๐% ๑.๑ งบดำเนินงาน ๑.๒ งบลงทุน ๑.๓ งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี ๒๓ มี.ค. ๕๓ ๕๕


ดาวน์โหลด ppt นนทบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google