งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 1 มิถุนายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 1 มิถุนายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 1 มิถุนายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา) รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา)

4 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนเมษายน 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการ ในเดือนปัจจุบัน 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1 ทำหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเข้าซ่อมแซมแล้ว ทำหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเข้าซ่อมแซม 3 ครั้ง และแจ้ง Blacklist แล้ว

5 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

6 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนเมษายน 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 28 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 456 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 446 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 7 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 3 โครงการ กลุ่ม 3 เสียหายเนื่องจากอุทกภัย/ 16 โครงการ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 3.1 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ 1 โครงการ 3.2 อยู่ระหว่างรองบประมาณ4 โครงการ 3.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง3 โครงการ 3.4 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา1 โครงการ 3.5 อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 4 โครงการ 3.6 คืนค้ำประกันแล้วแต่ยังไม่ได้ซ่อมแซม3 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อมแซม 2 โครงการ

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 3 สายแยก ทล.4012 - บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร 4 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 5 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 6 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร.

8 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท.

9 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

10 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

11 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทล.4012 - บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่ 17 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

14 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

16 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี * 2 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

17 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

18 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

19 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

20 กลุ่มที่ 3.1 อยู่ระหว่าง การสำรวจออกแบบ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย

21 กลุ่มที่ 3.2 อยู่ระหว่าง รองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 2 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 3 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 4 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17

22 กลุ่มที่ 3.3 อยู่ระหว่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 3 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร.

23 กลุ่มที่ 3.4 อยู่ระหว่าง รอลงนามในสัญญา ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร

24 กลุ่มที่ 3.5 อยู่ระหว่าง รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 2 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 3 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร สทช.ที่8 4 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8

25 กลุ่มที่ 3.6 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รองบประมาณ ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 2 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1** 3 สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่ 3*** หมายเหตุ : * ถ่ายโอนให้ อปท. แล้ว และ อปท. เข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ** เข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้ว *** รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ (ผู้รับจ้างเข้าสร้างที่พักคนงานแล้ว)

26 กลุ่มที่ 3.6 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่ 3 ก่อนการซ่อมแซมรอผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการ

27 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1 2 สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว อ.ด่านขุนทด,เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สกท.

28 กลุ่ม 4 ภาพโครงการที่ ยังไม่ได้ซ่อมแซม สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก ความเสียหายผิวจราจรบริเวณหลังท่อทรุดตัว สาเหตุบดอัดไม่ดี การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 1

29 กลุ่ม 4 ภาพโครงการที่ ยังไม่ได้ซ่อมแซม สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าว,ทรุดหลังท่อ สาเหตุ การทรุดตัวของดินไหล่ทาง การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

30 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

31 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 511 โครงการ คงเหลือ จำนวน 391 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 341 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 31 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 18 โครงการ

32 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 101 (94%) 4 (4%) 2 (2%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 690 (95%) 25 (4%) 15 (2%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 62 (94%) 2 (3%) 1 (3%) รวม902 (100%) 853 (94%) 31 (4%) 18 (2%)

33 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน เม.ย. 55 กับ พ.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 7 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 27 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 24 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน เม.ย. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน พ.ค. 55 0 โครงการ เมษายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 51 โครงการ (27+ 24 +0) พฤษภาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 31 โครงการ (24 + 0 + 8 )

34 ซ่อมแซมแล้ว 7 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม 18 โครงการ (16+2) เสียหายเล็กน้อยในเดือน เม.ย. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน พ.ค. 55 0 โครงการ เมษายน 55 เสียหายมาก 28 โครงการ (10 + 18) พฤษภาคม 55 เสียหายมาก 18 โครงการ (18 + 0 + 0 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 0 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มี.ค. 55 กับ เม.ย. 55 คืนค้ำประกันแล้ว แต่ยังมีความ เสียหายจากอุทกภัย 3 โครงการ

35 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน พ.ค. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

36 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

37 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 เม.ย. 2555 จำนวน 727 โครงการ สภาพปกติ 698โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว511โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)444โครงการ (ส่งเอกสารภาพถ่าย ขาว-ดำ) 46โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 21โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน187โครงการ สภาพเสียหาย 29โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 21โครงการ - เสียหายมาก 8โครงการ

38 การจัดส่งเอกสาร การตรวจสภาพก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา สกท. มีบันทึกข้อความที่ คค 0703/2524 ลว. 28 พ. ค. 2555 เรื่อง การส่งรายงานการคืนค้ำประกัน ผลงานถนนไร้ฝุ่น แจ้งให้หน่วยดำเนินการจัดส่งเอกสารการ คืนค้ำฯ ที่ครบกำหนดคืนค้ำฯ ภายในเดือน พ. ค. 2555 ให้แก่ สกท. ใน 2 กรณี คือ 1. โครงการที่ยังไม่จัดส่งเอกสาร 2. โครงการที่จัดส่งเอกสารแล้วแต่ ภาพถ่ายเป็นภาพ ขาว - ดำ โดยให้จัดส่งให้ สกท. ภายในวันที่ 8 มิ. ย. 2555

39 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 1 มิถุนายน 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google