งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์. Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์ ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์. Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์ ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์

2 Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์ ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

3

4 Pretest T or F 1. Reurrent laryngeal nerve เป็น pure motor fiber 2. การทำงานของ larynx ไม่เกี่ยวข้องกับการกลืน 3. Acute laryngitis เกิดการการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ 4. การกดลิ้นใน epiglottitis ทำให้เกิด laryngospasm ได้ 5. Thumb ’ s sign พบในโรค croup 6. Vocal nodule มักเป็น unilateral mass 7. Vocal granuloma มักเกิดจากการ intubation 8. Laryngeal trauma ควร intubation ทุกราย 9. Most common symptom ของ true vocal carcinoma คือ neck node enlargement 10. การดื่มสุราเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด acid reflux

5 Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์ ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

6 Laryngeal disorders Objectives 1. Anatomy 2. Physiology 3. Common disorders 4. Treatment

7 1. Anatomy Framework Muscles – intrinsic - extrinsic - extrinsicInnervationVessels

8 Framework

9

10

11 Muscles Intrinsic – adductors ; thyroarytenoid (true vocal cord:TVC), cricoarytenoid, interarytenoid - abductor ; post cricoarytenoid Extrinsic- cricothyroid

12

13

14 Innervation Inferior RLN motor - all muscles except.. motor - all muscles except.. sensory- below TVC sensory- below TVC Superior RLN motor – cricothyroid muscle sensory – above TVC

15 Blood supply Arterial sup. laryngeal artery inf. Laryngeal artery Venous sup. & inf. Thyroid veins

16 Physiology 1. Airway protection 2. Swallowing 3. Voice production 4. Air passage

17 Protection inspiration phonation

18 1. Inflammation- Acute & chronic laryngitis, croup, epiglottitis, ulcer, 2. Tumor - benign, nodule, polyp, granuloma - malignancy 3. Trauma- penetrating injury - blunt injury - iatrogenic 4. Congenital- cord paralysis, Laryngeal web, subglottic stenosis 5. Miscellaneous- laryngopharyngeal reflux (LPR) disease Laryngeal disorders

19 Common laryngeal disorders 1. Acute laryngitis 2. Croup 3. Epiglottitis 4. Vocal nodule 5. Vocal polyp 6. Vocal granuloma 7. Laryngeal carcinoma 8. Laryngeal trauma 9. Laryngopharyngeal reflux (LPR)

20 Acute laryngitis Pathogen - adenovirus, influenza Morexella catarrharis Hemophilus influenza Streptococcus pneumoniae Symptoms - hoarseness cough, +/- fever, malaise Sign- TVC swelling

21

22 Acute laryngitis Treatment - voice rest - mucolytic, anticold +/- antibiotic Symptoms> 2 week, recurrent DDx - chronic laryngitis

23 Croup (acute laryngotracheobronchitis) - Severe respiratory infection - - 6 months-2 yrs. Pathogen - parainfluenza*influenza, adenovirus - follow by bacterial esp. H. influenza Symptoms- early URI symptoms - 2-3 days - barking cough, stridor - exhausted, lying down

24 Croup (acute laryngotracheobronchitis) Diagnosis - symptoms & signs - flexible scope - x-ray norrowing of subglottis “Pencil’s sign”

25 Pencil’s sign Normal

26 Croup (acute laryngotracheobronchitis) Treatment - early detection - observe, admit - humidification, hydration, O2 - antibiotic (penicillin) severe - steroid - - intubation

27 Epiglottitis - infection of supraglottis >> epiglottis - - 2-10 yr., adult Pathogen- H. influenza type B Symptoms- early URI symptoms - children > change very fast 6-12 hr. - high fever, pain in throat - นั่ง โน้มตัวมาข้างหน้า *

28 Epiglottitis Signs- epiglottis > swelling, inflam - ** laryngospasm เมื่อกดลิ้น - fiberoptic X-ray- “Thumb’s sign”

29 Epiglottitis Treatment- admit, closed monitoring - broad spectrum penicillin - hydration, humidification - +/- steriod - prepare for intubation

30 Vocal cord nodule - vocal abuse, over-used - children, adult - fibrous formation Symptoms- hoarseness Sign- nodule TVC> bilateral > anterior 1/3

31 Nodule Treatment- voice rest - speech therapy - failed, recurrent > surgery

32 Vocal polyp - vocal abuse - - Reinke edema > capsule surrounding (polyp) Symptoms- hoarseness > 2 wk Sign - ant 1/3 TVC, unilateral Treatment- surgery - follow by speech therapy

33 Reinke ’ s edema Vocal polyp Both polyp, nodule

34 Vocal granuloma inflammation > ulcer > granuloma etiology- intubation - gastroesophageal reflux - partial laryngectomy Symptoms- hoarseness 2-3 wk after extubation

35 Vocal granuloma Sign - arytenoid, unilateral Treatment- surgery - follow by speech therapy - Rx acid reflux

36 Carcinoma Chronic irritation Chronic irritation - smoking, alcohol, pollution, acid reflux Pathology- epithelial hyperplasia > dysplasia > carcinoma insitu > carcinoma

37 Carcinoma Symptoms> 2-3 weeks - glottis > hoarseness - supraglottis > dysphagia - subglottis > airway problems others- referred otalgia, chronic cough, hemoptysis, lymphadenopathy, wt. loss

38 Carcinoma Diagnosis- biopsy ; indirect or direct laryngoscopy laryngoscopy - extension ; CT, MRI - metastasis ; CXR, LFT Treatment- depends on staging TNM - early > surgery or RT alone - stage 3, 4 > combined surgery, RT, ChemoRx

39 Laryngeal trauma Most common -Car accident Others- athlete, penetrating, gun-short wound S&S>> location, severity - stridor, bleeding, emphysema, hemoptysis, dysphagia, crepitation - severe case > coma

40 Laryngeal trauma

41 Laryngopharyngeal reflux (LPR)

42 Stomach acid > reflux to esophagus + others = gastroesophageal reflux (GER) reflux up to larynx = LPR Etiology - relax sphincter, acid production food ; chocolate, spicy, cola, alcohol, drugs ; theophylin life-style ; eat late at night

43 Laryngopharyngeal reflux (LPR) Symptoms - feel lump in the throat, chronic cough, chronic cough, regurgitation, heartburn regurgitation, heartburn Signs - arytenoid edema, TVC sweling granuloma, ulcer granuloma, ulcer >>> carcinoma >>> carcinoma

44 Laryngopharyngeal reflux (LPR) Treatment - Lifestyle modification diet, stress, avoid eating before bedtime - medication protonpump inhibitor, H2 antagonist, antacid + prokinetic - surgery


ดาวน์โหลด ppt Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์. Laryngeal disorders ผศ. นพ. ยงยุทธ วศินวงศ์ ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google