งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ดนพล ศรีศักดา เลขที่ 2 ด. ช. ธนภัทร เอโปะ เลขที่ 5 นายวรรธนัย สุบรรณ์ เลขที่ 9 นายเจษฏา พูนสิน เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ดนพล ศรีศักดา เลขที่ 2 ด. ช. ธนภัทร เอโปะ เลขที่ 5 นายวรรธนัย สุบรรณ์ เลขที่ 9 นายเจษฏา พูนสิน เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. ดนพล ศรีศักดา เลขที่ 2 ด. ช. ธนภัทร เอโปะ เลขที่ 5 นายวรรธนัย สุบรรณ์ เลขที่ 9 นายเจษฏา พูนสิน เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

2 เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยม นำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้ การเลือกใช้ เสียงกับมัลติมีเดียอย่างเหมาะสมย่อมสร้าง ความรู้สึกที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ชม งานนำเสนอได้

3 ทำความรู้จักกับเสียง (Sound) เสียง (Sound) อยู่ในรูปแบบของพลังงาน (Energy) เหมือนกับพลังงานความร้อน (Heat) และพลังงานแสง (Light) ที่สามารถถ่ายทอด จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านตัวกลางที่เกิด จากการสั่น (Vibrating) ของวัตถุ และแปลง พลังงานที่อยู่ในรูปแบบคลื่นที่ประกอบด้วย แอมพลิจูด (Amplitude) และความถี่ (Frequency) ของคลื่นเสียง

4 ตารางแสดงระดับความดังและ ชนิดของเสียง ความดังของ เสียง ( เดซิ เบล ) ชนิดของเสียง 0 เสียงที่แผ่วเบาที่สุดที่หูมนุษย์ได้ยิน 30 เสียงกระซิบ หรือเสียงในห้องสมุดที่เงียบ สงัด 60 เสียงพูดคุยตามปกติ เสียงจักรเย็บผ้า หรือเสียงพิมพ์ดีด 85 เสียงตะโกน 90 เสียงเครื่องตัดหญ้า เสียงเครื่องจักรใน โรงงาน หรือเสียงรถบรรทุก 100 เลื่อยไฟฟ้าหรือเครื่องเจาะ 115 เสียงระเบิดหิน เสียงในร็อคคอนเสิร์ต หรือเสียงแตรรถยนต์ 140 เสียงยิงปืน เสียงเครื่องบินเจ็ต

5 องค์ประกอบของระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบน คอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการบันทึก (Record) จัด (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) แต่ ก่อนที่จะผ่านกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องรับและ แปลงเสียงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้ เครื่องมือสำหรับประมวลผลและแปลงเสียง ต้นฉบับให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

6 ไมโครโฟน (Microphone) ไมโครโฟน (Microphone) เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียง (Sound wave) จากแหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง หรือเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เป็นอุปกรณ์ สำหรับการขยายสัญญาณอินพุตให้มีความดังหรือ แอมพลิจูตเพิ่มขึ้นโดยเครื่องขยายเสียงจะ ประมวลผลสัญญาณโดยใช้ชุดของทรานซิสเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่บนแผงวงจรและใช้พลังงานจากพาว เวอร์ซับพลาย

7 ลำโพง (Speaker) ลำโพง (Speaker) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ แปลงพลังงานทางไฟฟ้ากลับเป็นพลังงานเสียง ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานตรงข้ามกับไมโครโฟน หรือเครื่องขยายเสียง โดยจะทำหน้าที่ได้รับมา จากเครื่องขยายเสียง

8 ประเภทของเสียง มิดี้ (MIDI: Musical Instrument Digital Interface) มิดี้ (MIDI) คือเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิด ต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 สำหรับใช้กับเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ เช่น สร้างเสียงตามเครื่องเล่นเปียโน เป็นต้น โดยในมุมของนักดนตรี มิดี้ หมายถึง โน้ตเพลงที่มีรูปแบบเป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ บอกให้รู้ว่าต้องเล่นตัวโน๊ตใดด้วยระยะเวลา เท่าไหร่ เพื่อให้เกิดเป็นเสียงดนตรี

9 ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) คือ สัญญาณเสียงที่ส่งมากจากไมโครโฟนหรือเล่น เทป หรือจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ทั้งจาก ธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นเอง และนำข้อมูลที่ ได้มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล ข้อมูลจะถูกสุ่ม ให้อยู่ในรูปแบบของบิตข้อมูล

10 ขั้นตอนการนำเสียงมาใช้งาน ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงชนิดใดกับงานที่ออกแบบไว้ ต้องกำหนดตำแหน่งหรือเวลาในการแสดงเสียงให้ เหมาะสมด้วย ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงแบบมิดี้ หรือใช้เสียงแบบ ดิจิตอลที่ไหนและเมื่อไหร่ พิจารณาว่าจะสร้างข้อมูลเสียงขึ้นมาเองหรือซื้อ สำเร็จรูปมาใช้งานจึงจะเหมาะสม นำไฟล์เสียงมาทำการปรับแต่งให้เหมาะสมกับมัล ติมิเดียที่ออกแบบ แล้วนำมารวมเข้ากับงานมัล ติมิเดียที่ทำการผลิต ทดสอบการทำงานของเสียงให้มั่นใจว่า เสียงที่ นำเสนอมีความสัมพันธ์กับภาพในงานมัลติมเดียที่ ผลิตขึ้น หากไม่สัมพันธ์กันต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำแล้วให้ทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ ดีที่สุด

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ดนพล ศรีศักดา เลขที่ 2 ด. ช. ธนภัทร เอโปะ เลขที่ 5 นายวรรธนัย สุบรรณ์ เลขที่ 9 นายเจษฏา พูนสิน เลขที่ 15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google