งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตากพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตากพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตากพิทยาคม
โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 1

2 สภาพปัญหา 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ำกว่าระดับ 2 มีจำนวนมาก 3. โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย สม.ศ.(มาตรฐานที่ 5) ปี 49 (รอบ 2) 4. สพฐ.กำหนดกลยุทธ์/จุดเน้นที่ 3.2 เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5. นโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์และพัฒนาความเป็นเลิศโดยใช้กลไกการส่งเสริมสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2

3 เป้าหมายความสำเร็จภายในปี 2554
คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2 ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 และเพิ่มจำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงกว่า 3 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสม.ศ. ครบทุกมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป (รอบ3) ผลการประเมินมาตรฐานด้านครูอยู่ในระดับดี และดีมาก จัดทำหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพตามความแตกต่างและความสามารถของผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายจากชุมชนสถาบันอื่นๆ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3

4 กรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนตากพิทยาคม ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจัดเป็นกลุ่ม 3 ระดับ วิเคราะห์คะแนนผลการสอบระดับชาติ ONET ม.3/ม.6 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยจัดทำแบบประกันคุณภาพการเรียนรู้ วางแผนการสอน/พัฒนาผลสัมฤทธิ์ สร้างสื่อ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มต่ำ/กลุ่มกลาง/กลุ่มสูง (เทคนิคครูแกนนำ-ครูเครือข่าย) สร้างสื่อ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มต่ำ/กลุ่มกลาง/กลุ่มสูง (เทคนิคครูแกนนำ-ครูเครือข่าย) สร้างสื่อ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มต่ำ/กลุ่มกลาง/กลุ่มสูง (เทคนิคครูแกนนำ-ครูเครือข่าย) จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ/ความแตกต่างของผู้เรียน 4

5 สอนซ่อมเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มสอนซ้ำ ข้อสอบคู่ขนานจนได้ตามเกณฑ์ คือ
กิจกรรมเฝ้าระวัง/สอนซ่อมเสริม/นักเรียนศึกษานวัตกรรมซ่อมเสริม/ยกระดับด้วยตนเอง สอนซ่อมเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มสอนซ้ำ ข้อสอบคู่ขนานจนได้ตามเกณฑ์ คือ กลุ่มต่ำ ร้อยละ 60 กลุ่มกลาง ร้อยละ 70 กลุ่มสูง ร้อยละ 80 ธนาคารข้อสอบ ดูแลสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ผลการสอบโน้มเอียงจะติด 0 จนผ่านเกณฑ์ 50% (เกรด1) สรุปประเมิน รายงานผล 5

6 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม
ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา วิชา คะแนนเฉลี่ย 2552 2553 2554 โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ ภาษาไทย 40.00 34.60 35.26 35.35 46.72 42.25 42.89 42.80 52.12 46.22 48.35 48.11 สังคมศึกษา 43.04 39.00 39.71 39.70 48.49 40.56 40.85 45.56 40.62 42.88 42.73 ภาษาอังกฤษ 25.47 19.92 22.07 22.54 20.54 14.28 15.80 16.19 31.83 27.60 30.13 30.49 คณิตศาสตร์ 27.84 24.99 25.98 26.05 29.08 23.55 24.22 24.18 34.92 30.01 32.19 32.08 วิทยาศาสตร์ 32.71 28.30 29.18 29.16 32.88 28.95 29.29 29.17 35.97 30.08 32.28 สุขศึกษา 60.12 56.21 56.80 56.70 75.98 71.53 72.26 71.97 51.82 49.51 51.16 50.87 ศิลปะ 35.11 32.90 32.95 27.98 28.51 28.48 46.31 41.24 43.61 43.50 การงานอาชีพ 37.22 32.98 33.82 33.86 52.06 46.82 47.03 41.07 52.45 44.82 47.59 47.29 6

7 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม
ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา วิชา คะแนนเฉลี่ย 2552 2553 2554 โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ ภาษาไทย 47.75 44.34 46.77 46.47 43.94 40.49 42.95 42.61 44.05 40.03 42.12 41.88 สังคมศึกษา 38.20 35.40 36.11 36.00 48.64 45.67 46.70 46.51 33.59 31.63 33.40 33.39 ภาษาอังกฤษ 23.65 21.14 23.60 23.98 19.19 16.22 18.75 19.22 22.67 19.09 21.34 21.80 คณิตศาสตร์ 29.96 26.62 28.42 28.56 15.97 12.85 14.79 14.99 24.28 20.25 22.53 22.73 วิทยาศาสตร์ 31.22 30.04 31.01 31.03 32.38 29.97 30.90 29.52 26.53 27.89 27.90 สุขศึกษา 47.24 44.53 45.63 45.37 64.83 62.65 63.10 62.86 57.27 53.93 54.92 54.61 ศิลปะ 40.00 37.14 37.95 37.75 34.15 32.50 32.80 32.62 29.89 26.95 28.65 28.54 การงานอาชีพ 34.28 32.37 33.25 32.98 46.95 43.08 44.14 43.69 51.41 47.59 49.21 48.72 7

8 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามความสามารถ
(กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน) โรงเรียนตากพิทยาคม วิชา กลุ่มอ่อน( 0 - 2) กลุ่มกลาง( ) กลุ่มเก่ง( ) ภาษาไทย 30.85 33.31 35.84 สังคมศึกษา 20.82 26.97 52.21 ภาษาอังกฤษ 28.82 25.07 46.11 คณิตศาสตร์ 47.22 30.16 22.61 วิทยาศาสตร์ 21.18 29.02 49.80 รวม 24.35 25.25 50.40

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552

10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553

11 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554

12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552

13 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2553

14 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตากพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google