งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม

2 2 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ำกว่าระดับ 2 มีจำนวนมาก 3. โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา โดย สม. ศ.( มาตรฐานที่ 5) ปี 49 ( รอบ 2) 4. สพฐ. กำหนดกลยุทธ์ / จุดเน้นที่ 3.2 เร่งรัดยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5. นโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนและครูในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ำกว่า เกณฑ์และพัฒนาความเป็นเลิศโดยใช้กลไกการส่งเสริม สนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มสาระการเรียนรู้

3 เป้าหมายความสำเร็จภายในปี  คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำกว่า 2 ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 และเพิ่มจำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง กว่า 3 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา โดยสม. ศ. ครบทุกมาตรฐานในระดับดี ขึ้นไป ( รอบ 3)  ผลการประเมินมาตรฐานด้านครูอยู่ในระดับดี และดีมาก  จัดทำหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพตาม ความแตกต่างและความสามารถของผู้เรียน มีการ ใช้แหล่งเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายจากชุมชน สถาบันอื่นๆ  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4 กรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนตากพิทยาคม 4 ครูวิเคราะห์ผู้เรียน จัดเป็นกลุ่ม 3 ระดับ วิเคราะห์คะแนนผลการสอบ ระดับชาติ ONET ม.3/ ม.6 กำหนดเป้าหมายการ พัฒนาโดยจัดทำแบบ ประกันคุณภาพการ เรียนรู้ วางแผนการสอน / พัฒนาผลสัมฤทธิ์ สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ / ความแตกต่างของผู้เรียน

5 5 กิจกรรมเฝ้าระวัง / สอนซ่อม เสริม / นักเรียนศึกษานวัตกรรม ซ่อมเสริม / ยกระดับด้วยตนเอง สอนซ่อมเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มสอนซ้ำ ข้อสอบคู่ขนานจนได้ตามเกณฑ์ คือ กลุ่มต่ำ ร้อยละ 60 กลุ่มกลาง ร้อยละ 70 กลุ่มสูง ร้อยละ 80 ธนาคาร ข้อสอบ ดูแลสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ ผลการสอบโน้มเอียงจะติด 0 จนผ่านเกณฑ์ 50% ( เกรด 1) สรุปประเมิน รายงานผล

6 6 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียน ตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา วิชา คะแนนเฉลี่ย โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

7 7 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียน ตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา วิชา คะแนนเฉลี่ย โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

8 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยก ตามความสามารถ ( กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน ) โรงเรียนตาก พิทยาคม วิชากลุ่มอ่อน ( 0 - 2) กลุ่มกลาง ( ) กลุ่มเก่ง ( ) ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552

10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553

11 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554

12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552

13 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2553

14 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google