งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม

2 2 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ำกว่าระดับ 2 มีจำนวนมาก 3. โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา โดย สม. ศ.( มาตรฐานที่ 5) ปี 49 ( รอบ 2) 4. สพฐ. กำหนดกลยุทธ์ / จุดเน้นที่ 3.2 เร่งรัดยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5. นโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนและครูในโรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการประเมินคุณภาพต่ำกว่า เกณฑ์และพัฒนาความเป็นเลิศโดยใช้กลไกการส่งเสริม สนับสนุนจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มสาระการเรียนรู้

3 เป้าหมายความสำเร็จภายในปี 2554 3  คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำกว่า 2 ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 และเพิ่มจำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูง กว่า 3 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา โดยสม. ศ. ครบทุกมาตรฐานในระดับดี ขึ้นไป ( รอบ 3)  ผลการประเมินมาตรฐานด้านครูอยู่ในระดับดี และดีมาก  จัดทำหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพตาม ความแตกต่างและความสามารถของผู้เรียน มีการ ใช้แหล่งเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายจากชุมชน สถาบันอื่นๆ  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4 กรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนตากพิทยาคม 4 ครูวิเคราะห์ผู้เรียน จัดเป็นกลุ่ม 3 ระดับ วิเคราะห์คะแนนผลการสอบ ระดับชาติ ONET ม.3/ ม.6 กำหนดเป้าหมายการ พัฒนาโดยจัดทำแบบ ประกันคุณภาพการ เรียนรู้ วางแผนการสอน / พัฒนาผลสัมฤทธิ์ สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) สร้างสื่อ / นวัตกรรมพัฒนานักเรียน กลุ่มต่ำ / กลุ่มกลาง / กลุ่มสูง ( เทคนิคครูแกนนำ - ครูเครือข่าย ) จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ / ความแตกต่างของผู้เรียน

5 5 กิจกรรมเฝ้าระวัง / สอนซ่อม เสริม / นักเรียนศึกษานวัตกรรม ซ่อมเสริม / ยกระดับด้วยตนเอง สอนซ่อมเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่มสอนซ้ำ ข้อสอบคู่ขนานจนได้ตามเกณฑ์ คือ กลุ่มต่ำ ร้อยละ 60 กลุ่มกลาง ร้อยละ 70 กลุ่มสูง ร้อยละ 80 ธนาคาร ข้อสอบ ดูแลสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ ผลการสอบโน้มเอียงจะติด 0 จนผ่านเกณฑ์ 50% ( เกรด 1) สรุปประเมิน รายงานผล

6 6 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียน ตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552 -2554 วิชา คะแนนเฉลี่ย 255225532554 โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเ ทศ ภาษาไทย 40.0 034.6035.2635.35 46.7 242.2542.8942.80 52.1 246.2248.3548.11 สังคมศึกษา 43.0 439.0039.7139.70 48.4 940.5640.85 45.5 640.6242.8842.73 ภาษาอังกฤษ 25.4 719.9222.0722.54 20.5 414.2815.8016.19 31.8 327.6030.1330.49 คณิตศาสตร์ 27.8 424.9925.9826.05 29.0 823.5524.2224.18 34.9 230.0132.1932.08 วิทยาศาสตร์ 32.7 128.3029.1829.16 32.8 828.9529.2929.17 35.9 730.0832.2832.19 สุขศึกษา 60.1 256.2156.8056.70 75.9 871.5372.2671.97 51.8 249.5151.1650.87 ศิลปะ 35.1 132.9032.8832.95 30.4 927.9828.5128.48 46.3 141.2443.6143.50 การงานอาชีพ 37.2 232.9833.8233.86 52.0 646.8247.0341.07 52.4 544.8247.5947.29

7 7 ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียน ตากพิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชา คะแนนเฉลี่ย 255225532554 โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ โรงเรี ยน จังหวั ดสังกัด ประเท ศ ภาษาไทย 47.7 544.3446.7746.47 43.9 440.4942.9542.61 44.0 540.0342.1241.88 สังคมศึกษา 38.2 035.4036.1136.00 48.6 445.6746.7046.51 33.5 931.6333.4033.39 ภาษาอังกฤษ 23.6521.1423.60 23.9 819.1916.2218.75 19.2 2 22.6 719.0921.3421.80 คณิตศาสตร์ 29.9 626.6228.4228.56 15.9 712.8514.7914.99 24.2 820.2522.5322.73 วิทยาศาสตร์ 31.2 230.0431.0131.03 32.3 829.9730.90 29.5 226.5327.8927.90 สุขศึกษา 47.2 444.5345.6345.37 64.8 362.6563.1062.86 57.2 753.9354.9254.61 ศิลปะ 40.0 037.1437.9537.75 34.1 532.5032.8032.62 29.8 926.9528.6528.54 การงานอาชีพ 34.2 832.3733.2532.98 46.9 543.0844.1443.69 51.4 147.5949.2148.72

8 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยก ตามความสามารถ ( กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน ) โรงเรียนตาก พิทยาคม วิชากลุ่มอ่อน ( 0 - 2) กลุ่มกลาง ( 2.5 - 3.5) กลุ่มเก่ง ( 3.5 - 4) ภาษาไทย 30.8533.3135.84 สังคมศึกษา 20.8226.9752.21 ภาษาอังกฤษ 28.8225.0746.11 คณิตศาสตร์ 47.2230.1622.61 วิทยาศาสตร์ 21.1829.0249.80 รวม 24.3525.2550.40

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2552

10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553

11 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554

12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552

13 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2553

14 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) โรงเรียนตาก พิทยาคม ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 1 BEST PRACTICE ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนตาก พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google