งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตัดสินโครงการประกวด ภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตัดสินโครงการประกวด ภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตัดสินโครงการประกวด ภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2

2 1. รางวัลประเภทความ สวยงามของอาคาร ชลประทาน ของกรม ชลประทานในมุมต่าง ๆ

3 รางวัลชนะเลิศ “ คืนความสุข ” โดยนายยง ยุทธ จารุสิริรังษี ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ. นครศรีธรรมราช

4 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 “ ประตูส่งน้ำ ” โดยนายวิรัตน์ ไชย วันสามงาม เขื่อนแม่กลอง จ. กาญจนบุรี

5 รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 “ อ่างเก็บน้ำเพื่อประชาชน ” โดย นายจามิกร ศรีคำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ. อุบลราชธานี

6 รางวัลชมเชย “ ประตูน้ำสี่บาน ” โดยนพ. พนม อาชาฤทธิ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ. นครศรีธรรมราช

7 รางวัลชมเชย “ เสมือน ” โดยนายวิรัช บริบูรณ์ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ. นครศรีธรรมราช

8 รางวัลชมเชย “ สมบูรณ์ชล ” โดยนายพล ฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลฯ จ. เชียงใหม่

9 รางวัลชมเชย “ อ่างดอกกราย ระยอง แสง สวยงามยามเย็น ” โดยนาย สาโรจน์ พฤกษาชาติ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ. ระยอง

10 รางวัลชมเชย “ ป่าสักชลสิทธิ์ ” โดยนาย ปรีชา ศิริบูรณกิจ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ จ. ลพบุรี

11 2. รางวัลประเภทความ สวยงาม ของระบบชลประทาน

12 รางวัลชนะเลิศ “ ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน ” โดยนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ คลองระบายน้ำลำน้ำปิง จ. เชียงใหม่

13 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 “ ประโยชน์อนันต์ ” โดยนายพล ฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ” เมืองแกน แม่แตง จ. เชียงใหม่

14 รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 “ คลองส่งน้ำเพื่อประชาชน ” โดย นายจามิกร ศรีคำ คลองส่งน้ำห้วยถ้ำแข้ จ. อุบลราชธานี

15 รางวัลชมเชย “ คลองคู่ ” โดยนายสันติ เศษ สิน คลองระบายน้ำ ร.2 จ. สงขลา

16 รางวัลชมเชย “ ส่งความอุดมสมบูรณ์ ” โดยนาย วีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม เขื่อนแม่สรวย จ. เชียงราย

17 รางวัลชมเชย “ กังหันวิดน้ำ ” โดยนายภูว ไนย พลไชย คลองพระองค์ไชยานุชิต จ. ฉะเชิงเทรา

18 รางวัลชมเชย “ เส้นทางหล่อเลี้ยง ” โดยนาย ธนพล ศรีสวัสดิ์ ทางส่งน้ำแม่ริม ( ชลประทานแม่แตง จ. เชียงใหม่ )

19 รางวัลชมเชย “ ส่งน้ำให้การเกษตร ” โดยนายวิ รัตน์ไชย วันสามงาม แม่กลอง จ. กาญจนบุรี

20 3. รางวัลประเภทวิถีชีวิตกับ ชลประทาน

21 รางวัลชนะเลิศ “ สวนผักริมเขื่อน ” โดยนายเอ กรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ เขื่อนกระเสียว จ. สุพรรณบุรี

22 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 “ หว่านแหผ่านกระแสคลื่น ” โดย นางสาวสุวิมล ยืนยงค์ ฝายเก็บน้ำหนองหวาย จ. ขอนแก่น

23 รางวัลชมเชย “ วิถีแห่งน้ำ ” โดยนายธณพล ศรีสวัสดิ์ ชลประทานแม่แฟง จ. เชียงใหม่

24 รางวัลชมเชย “ วิถีริมเขื่อน ” โดยนายปรีชา ศิริบูรณกิจ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ จ. ลพบุรี

25 รางวัลชมเชย “ หายุหากิน 2” โดยนายประ ยนต์ ช่างเกวียน น้ำพอง จ. ขอนแก่น

26 รางวัลชมเชย “ ชลประทานแห่งความสุข ” โดย นายสรศักดิ์ บุญจรัส เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จ. นครนายก

27 4. รางวัล UNSEEN ชลประทาน

28 รางวัล UNSEEN ชลประทาน “ ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน ” โดย นายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ คลองระบายน้ำลำน้ำปิง จ. เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ผลการตัดสินโครงการประกวด ภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google