งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2

2 1. รางวัลประเภทความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทานในมุมต่าง ๆ

3 รางวัลชนะเลิศ “คืนความสุข” โดยนายยงยุทธ จารุสิริรังษี
ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช

4 รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1
“ประตูส่งน้ำ” โดยนายวิรัตน์ไชย วันสามงาม เขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี

5 รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2
“อ่างเก็บน้ำเพื่อประชาชน” โดยนายจามิกร ศรีคำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี

6 รางวัลชมเชย “ประตูน้ำสี่บาน” โดยนพ.พนม อาชาฤทธิ์
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช

7 รางวัลชมเชย “เสมือน” โดยนายวิรัช บริบูรณ์
“เสมือน” โดยนายวิรัช บริบูรณ์ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช

8 รางวัลชมเชย “สมบูรณ์ชล” โดยนายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลฯ จ.เชียงใหม่

9 “อ่างดอกกราย ระยอง แสงสวยงามยามเย็น” โดยนายสาโรจน์ พฤกษาชาติ
รางวัลชมเชย “อ่างดอกกราย ระยอง แสงสวยงามยามเย็น” โดยนายสาโรจน์ พฤกษาชาติ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง

10 “ป่าสักชลสิทธิ์” โดยนายปรีชา ศิริบูรณกิจ
รางวัลชมเชย “ป่าสักชลสิทธิ์” โดยนายปรีชา ศิริบูรณกิจ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ จ.ลพบุรี

11 2. รางวัลประเภทความสวยงาม ของระบบชลประทาน

12 “ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน” โดยนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
รางวัลชนะเลิศ “ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน” โดยนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ คลองระบายน้ำลำน้ำปิง จ.เชียงใหม่

13 เมืองแกน แม่แตง จ.เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 “ประโยชน์อนันต์” โดยนายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ” เมืองแกน แม่แตง จ.เชียงใหม่

14 รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2
“คลองส่งน้ำเพื่อประชาชน” โดยนายจามิกร ศรีคำ คลองส่งน้ำห้วยถ้ำแข้ จ.อุบลราชธานี

15 “คลองคู่” โดยนายสันติ เศษสิน
รางวัลชมเชย “คลองคู่” โดยนายสันติ เศษสิน คลองระบายน้ำ ร.2 จ.สงขลา

16 “ส่งความอุดมสมบูรณ์” โดยนายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม
รางวัลชมเชย “ส่งความอุดมสมบูรณ์” โดยนายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย

17 “กังหันวิดน้ำ” โดยนายภูวไนย พลไชย
รางวัลชมเชย “กังหันวิดน้ำ” โดยนายภูวไนย พลไชย คลองพระองค์ไชยานุชิต จ.ฉะเชิงเทรา

18 “เส้นทางหล่อเลี้ยง”โดยนายธนพล ศรีสวัสดิ์
รางวัลชมเชย “เส้นทางหล่อเลี้ยง”โดยนายธนพล ศรีสวัสดิ์ ทางส่งน้ำแม่ริม (ชลประทานแม่แตง จ.เชียงใหม่)

19 “ส่งน้ำให้การเกษตร” โดยนายวิรัตน์ไชย วันสามงาม
รางวัลชมเชย “ส่งน้ำให้การเกษตร” โดยนายวิรัตน์ไชย วันสามงาม แม่กลอง จ.กาญจนบุรี

20 3. รางวัลประเภทวิถีชีวิตกับชลประทาน

21 “สวนผักริมเขื่อน” โดยนายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
รางวัลชนะเลิศ “สวนผักริมเขื่อน” โดยนายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

22 “หว่านแหผ่านกระแสคลื่น” โดยนางสาวสุวิมล ยืนยงค์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 “หว่านแหผ่านกระแสคลื่น” โดยนางสาวสุวิมล ยืนยงค์ ฝายเก็บน้ำหนองหวาย จ.ขอนแก่น

23 “วิถีแห่งน้ำ” โดยนายธณพล ศรีสวัสดิ์
รางวัลชมเชย “วิถีแห่งน้ำ” โดยนายธณพล ศรีสวัสดิ์ ชลประทานแม่แฟง จ.เชียงใหม่

24 “วิถีริมเขื่อน” โดยนายปรีชา ศิริบูรณกิจ
รางวัลชมเชย “วิถีริมเขื่อน” โดยนายปรีชา ศิริบูรณกิจ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ จ.ลพบุรี

25 “หายุหากิน 2” โดยนายประยนต์ ช่างเกวียน
รางวัลชมเชย “หายุหากิน 2” โดยนายประยนต์ ช่างเกวียน น้ำพอง จ.ขอนแก่น

26 “ชลประทานแห่งความสุข” โดยนายสรศักดิ์ บุญจรัส
รางวัลชมเชย “ชลประทานแห่งความสุข” โดยนายสรศักดิ์ บุญจรัส เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จ.นครนายก

27 4. รางวัล UNSEEN ชลประทาน

28 “ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน” โดยนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์
รางวัล UNSEEN ชลประทาน “ระบบส่งน้ำแห่งวิถีชลประทาน” โดยนายวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ คลองระบายน้ำลำน้ำปิง จ.เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย ความสุขกับชลประทาน ปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google