งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การเมือง อ. ชัยวุฑ ตรึกตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การเมือง อ. ชัยวุฑ ตรึกตรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การเมือง อ. ชัยวุฑ ตรึกตรอง

2 รัฐศาสตร์ คำว่า รัฐศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษ ว่า Political Science คำว่า รัฐศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษ ว่า Political Science คำว่า Politics มีมาตั้งแต่สมัยกรีก โบราณ ๒, ๔๐๐ ปีมาแล้ว อาริสโต เติ้ล (Aristotle) เขียนหนังสือเก่าแก่ชื่อ คำว่า Politics มีมาตั้งแต่สมัยกรีก โบราณ ๒, ๔๐๐ ปีมาแล้ว อาริสโต เติ้ล (Aristotle) เขียนหนังสือเก่าแก่ชื่อ “Politics” ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษา กรีกคือ โปลิส (Polis) ซึ่งแปลว่า นคร รัฐ / เป็นคำที่มีรูปใกล้เคียงกับคำว่า ปุระ หรือ บุรี เช่น ลพบุรี, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี ในภาษาอังกฤษก็มี เช่น Johannesburg “Politics” ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษา กรีกคือ โปลิส (Polis) ซึ่งแปลว่า นคร รัฐ / เป็นคำที่มีรูปใกล้เคียงกับคำว่า ปุระ หรือ บุรี เช่น ลพบุรี, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี ในภาษาอังกฤษก็มี เช่น Johannesburg

3 รัฐศาสตร์ ศึกษาอะไร ? - การเมือง - การปกครอง - สถาบันทางการเมือง กลุ่มอิทธิพลการเมือง - อำนาจ / อำนาจหน้าที่ / อิทธิพล - รัฐประศาสนศาสตร์ - การจัดการแจกแจงทรัพยากรของ สังคม - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4 แนวคิดของพลาโต (Plato) บิดาแห่ง วิชาทฤษฎีการเมือง มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม หน้าที่ สำคัญของรัฐคือส่งเสริมให้เกิดคุณความดี และความสุข ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องมีสถาบัน การปกครองและกฎหมายเพื่อทำให้คนส่วน ใหญ่ในรัฐเป็นคนดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ถ้าสังคมสุข ปัจเจกชนก็สุขไปด้วย มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม หน้าที่ สำคัญของรัฐคือส่งเสริมให้เกิดคุณความดี และความสุข ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องมีสถาบัน การปกครองและกฎหมายเพื่อทำให้คนส่วน ใหญ่ในรัฐเป็นคนดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ถ้าสังคมสุข ปัจเจกชนก็สุขไปด้วย พลเมืองจึงควรเป็นผู้มีเหตุผลและประกอบแต่ กรรมดี หากเป็นอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมี กฎหมาย แต่พลาโตเห็นว่าสังคมจะมีคน ดังกล่าวจำนวนน้อยนิด พลเมืองจึงควรเป็นผู้มีเหตุผลและประกอบแต่ กรรมดี หากเป็นอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมี กฎหมาย แต่พลาโตเห็นว่าสังคมจะมีคน ดังกล่าวจำนวนน้อยนิด รัฐเกิดขึ้นมาเป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่ สมบูรณ์ของมนุษย์ รัฐเกิดขึ้นมาเป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่ สมบูรณ์ของมนุษย์ ในหนังสือ Statesman พลาโตกล่าวว่ารัฐบาล ที่ปกครองโดยผู้ปกครองที่เป็นปราชญ์นั้น ย่อมจะดีกว่าการปกครองโดยกฎหมาย ในหนังสือ Statesman พลาโตกล่าวว่ารัฐบาล ที่ปกครองโดยผู้ปกครองที่เป็นปราชญ์นั้น ย่อมจะดีกว่าการปกครองโดยกฎหมาย

5 แนวคิด อาริสโตเติล (Aristotle) บิดา แห่งวิชารัฐศาสตร์ ในหนังสือ Politics ของอาริสโตเติล กล่าวเน้น ให้เห็นความสำคัญของการมีกฎหมาย เขา เห็นว่ากฎหมายจะต้องมีลักษณะเป็นอำนาจ สูงสุด มิใช่ว่าเพราะมนุษย์อยู่ในสภาพที่ช่วย ตัวเองไม่ได้แต่ต้องการให้กฎหมายเป็น สิ่งจำเป็นของรัฐบาลที่ดี จะทำให้รัฐมีความ เป็นรัฐอย่างแท้จริงในอุดมคติ ในหนังสือ Politics ของอาริสโตเติล กล่าวเน้น ให้เห็นความสำคัญของการมีกฎหมาย เขา เห็นว่ากฎหมายจะต้องมีลักษณะเป็นอำนาจ สูงสุด มิใช่ว่าเพราะมนุษย์อยู่ในสภาพที่ช่วย ตัวเองไม่ได้แต่ต้องการให้กฎหมายเป็น สิ่งจำเป็นของรัฐบาลที่ดี จะทำให้รัฐมีความ เป็นรัฐอย่างแท้จริงในอุดมคติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองที่ชอบด้วย กฎหมาย ( รัฐธรรมนูญ ) กับประชาชนนั้นไม่ได้มี ใครเป็นทาสหรือถูกกดขี่แต่กลับทำให้ ประชาชนมีความเสมอภาคกันทั้งด้าน กฎหมายและศีลธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองที่ชอบด้วย กฎหมาย ( รัฐธรรมนูญ ) กับประชาชนนั้นไม่ได้มี ใครเป็นทาสหรือถูกกดขี่แต่กลับทำให้ ประชาชนมีความเสมอภาคกันทั้งด้าน กฎหมายและศีลธรรม มิได้หมายความว่าจะเป็นการปกครองตาม อำเภอใจของผู้ปกครอง มิได้หมายความว่าจะเป็นการปกครองตาม อำเภอใจของผู้ปกครอง

6 เป็นการปกครองโดยกฎหมายในรูป ของรัฐบาล ซึ่งผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ ปกครองต่างเป็นเสรีชน (Free man) เป็นการปกครองโดยกฎหมายในรูป ของรัฐบาล ซึ่งผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ ปกครองต่างเป็นเสรีชน (Free man) อาริสโตเติล ไม่เห็นด้วยกับพลาโตใน ความคิดที่ว่า การปกครองโดย นักปราชญ์จะมีประสิทธิภาพกว่าการ ปกครองโดยกฎหมาย อาริสโตเติล ไม่เห็นด้วยกับพลาโตใน ความคิดที่ว่า การปกครองโดย นักปราชญ์จะมีประสิทธิภาพกว่าการ ปกครองโดยกฎหมาย เพราะเห็นว่านักปกครองที่ฉลาดที่สุดก็ ไม่สามารถบริหารงานได้หากไม่มี กฎหมายเป็นเครื่องมือ และเขายังเชื่อ ว่าการปกครองโดยกฎหมายเป็นภาวะ ที่สอดคล้องกับเกียรติภูมิ (Dignity) ของมนุษย์อีกด้วย เพราะเห็นว่านักปกครองที่ฉลาดที่สุดก็ ไม่สามารถบริหารงานได้หากไม่มี กฎหมายเป็นเครื่องมือ และเขายังเชื่อ ว่าการปกครองโดยกฎหมายเป็นภาวะ ที่สอดคล้องกับเกียรติภูมิ (Dignity) ของมนุษย์อีกด้วย

7 การเมืองคืออะไร ? การเมืองคือ กระบวนการและ วิธีการที่จะได้มาและรักษาการ สนับสนุนกิจกรรมที่ทำในนาม สาธารณะ หรือ กิจกรรมที่มี ผลกระทบต่อส่วนรวม แม้คำนี้จะ ถูกใช้กับรัฐบาลแต่กิจกรรมที่มี ลักษณะของการเมืองก็เกิดขึ้นและ พบเห็นได้ในทุกกลุ่มคนที่ ปฏิสัมพันธ์กันทั้งในองค์กรวิชาชีพ องค์วิชาการและแม้กระทั่งใน วงการศาสนา การเมืองคือ กระบวนการและ วิธีการที่จะได้มาและรักษาการ สนับสนุนกิจกรรมที่ทำในนาม สาธารณะ หรือ กิจกรรมที่มี ผลกระทบต่อส่วนรวม แม้คำนี้จะ ถูกใช้กับรัฐบาลแต่กิจกรรมที่มี ลักษณะของการเมืองก็เกิดขึ้นและ พบเห็นได้ในทุกกลุ่มคนที่ ปฏิสัมพันธ์กันทั้งในองค์กรวิชาชีพ องค์วิชาการและแม้กระทั่งใน วงการศาสนา

8 ตามคำนิยามของ นักปราชญ์ เพลโต : เป็นกิจกรรมที่แสวงหาความยุติธรรม และเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของสังคม เพลโต : เป็นกิจกรรมที่แสวงหาความยุติธรรม และเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของสังคม อาริสโตเติล : การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อ สาธารณประโยชน์ อาริสโตเติล : การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อ สาธารณประโยชน์ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ : เป็นเรื่องของการใช้ อำนาจหน้าที่เพื่อจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าใน สังคม ว่า ใครจะได้อะไร เมื่อใดและอย่างไร ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ : เป็นเรื่องของการใช้ อำนาจหน้าที่เพื่อจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าใน สังคม ว่า ใครจะได้อะไร เมื่อใดและอย่างไร พุทธทาสภิกขุ : ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจาก ปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาชญา พุทธทาสภิกขุ : ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจาก ปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาชญา ( ไม่ต้องใช้อาวุธ ไม่กระทำหิงสา การทำร้าย กัน ฆ่ากัน เป็นต้น ) ( ไม่ต้องใช้อาวุธ ไม่กระทำหิงสา การทำร้าย กัน ฆ่ากัน เป็นต้น )

9 ชัยอนันต์ สมุทวณิช : ชัยอนันต์ สมุทวณิช : การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปของรัฐ และการจัดระเบียบความสัมพันธ์ ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก ปกครอง โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมี ความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล คนเรา จึงต้องแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ ผู้ทำหน้าที่บังคับ กับ ผู้ถูกบังคับเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ การเมือง อ. ชัยวุฑ ตรึกตรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google