งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 9 เรื่อง ศาสนพิธี ครูธีระพล เข่งวา

3 10 1. บุคคลในข้อใดปฏิบัติ ในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ก. ปราณีนั่งสมาธิไป พร้อมๆ ก. ปราณีนั่งสมาธิไป พร้อมๆ กับฟังเทศน์ กับฟังเทศน์ ข. อารีย์อ่านหนังสือไป พร้อมๆ ข. อารีย์อ่านหนังสือไป พร้อมๆ กับฟังเทศน์ กับฟังเทศน์ ครูธีระพล เข่งวา

4 11 1. บุคคลในข้อใดปฏิบัติ ในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ค. เมตตานำอาหารไป รับ ค. เมตตานำอาหารไป รับ ประทานในขณะฟัง เทศน์ ประทานในขณะฟัง เทศน์ ง. กรุณาสนทนาธรรม กับเพื่อน ง. กรุณาสนทนาธรรม กับเพื่อน ไปพร้อมๆกับการฟัง เทศน์ ไปพร้อมๆกับการฟัง เทศน์

5 ครูธีระพล เข่งวา 12 1. บุคคลในข้อใดปฏิบัติ ในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ฟังพระธรรมเทศนาได้ ถูกต้อง ก. ปราณีนั่งสมาธิไป พร้อมๆ ก. ปราณีนั่งสมาธิไป พร้อมๆ กับฟังเทศน์ กับฟังเทศน์ ข. อารีย์อ่านหนังสือไป พร้อมๆ ข. อารีย์อ่านหนังสือไป พร้อมๆ กับฟังเทศน์ กับฟังเทศน์

6 ครูธีระพล เข่งวา 13 2. บุคคลในข้อใดได้ ประโยชน์จาก การฟังพระธรรม เทศนามากที่สุด การฟังพระธรรม เทศนามากที่สุด ก. วาสนาตั้งใจด้วย ความเคารพ ก. วาสนาตั้งใจด้วย ความเคารพ ข. วิชัยรู้สึกสบายใจ เมื่อได้ฟัง ข. วิชัยรู้สึกสบายใจ เมื่อได้ฟัง เทศน์ เทศน์ ค. ขวัญจิรานำ หลักธรรมที่ได้ฟัง ไปปฏิบัติ ไปปฏิบัติ

7 ครูธีระพล เข่งวา 14 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธี ในงาน เตรียมการศาสนพิธี ในงาน อวมงคล อวมงคล ก. อาราธนา พระภิกษุเป็นจำนวน ก. อาราธนา พระภิกษุเป็นจำนวน คี่ คี่ ข. ใช้คำว่า.. อาราธนา เจริญพระ ข. ใช้คำว่า.. อาราธนา เจริญพระ พุทธมนต์.. พุทธมนต์..

8 ครูธีระพล เข่งวา 15 3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธี ในงาน เตรียมการศาสนพิธี ในงาน อวมงคล อวมงคล ค. วงด้าย สายสิญจน์รอบบ้าน ค. วงด้าย สายสิญจน์รอบบ้าน หรือรอบบริเวณ งานพิธี หรือรอบบริเวณ งานพิธี ง. จัดตั้งรูปหรืออัฐิ ผู้ตายและจัด เครื่องทองน้อย บูชาแยก เครื่องทองน้อย บูชาแยก ต่างหากจากโต๊ะ หมู่บูชา ต่างหากจากโต๊ะ หมู่บูชา

9 ครูธีระพล เข่งวา 16 4. ข้อใดไม่เกี่ยวกับงาน อวมงคล ก. บังสุกุล ข. เครื่องทองน้อย ค. สวดพระพุทธมนต์ ง. เจริญพระพุทธมนต์

10 ครูธีระพล เข่งวา 17 5. ขั้นตอนในข้อใด จัดเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการ ทำบุญ สุดท้ายของการ ทำบุญ ก. การกรวดน้ำ ก. การกรวดน้ำ ข. การจุดธูปเทียน ค. การอาราธนา พระสงฆ์ ง. การถวายเครื่อง ไทยธรรม

11 ครูธีระพล เข่งวา 18 6. ศาสนพิธีในข้อใดที่ไม่ มีการวง ด้ายสายสิญจน์ ด้ายสายสิญจน์ ก. งานมงคลสมรส ข. งานทำบุญฉลองอัฐิ ค. งานทำบุญขึ้นบ้าน ใหม่ ง. งานทำบุญครบรอบ วันเกิด

12 ครูธีระพล เข่งวา 19 7. การกรวดน้ำเริ่มขึ้น เมื่อพระสงฆ์ เริ่มอนุโมทนาด้วย ข้อความใน เริ่มอนุโมทนาด้วย ข้อความใน ข้อใด ข้อใด ก. สพฺพีติโยข. ยถา วาริวหา ค. อิมานิ มยํ ภนฺเต ง. เสสํ มงฺคลํ ยาจามิ

13 ครูธีระพล เข่งวา 20 8. การกรวดน้ำมีขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ ใด ใด ก. อุทิศส่วนกุศล ข. แผ่เมตตาให้ศัตรู ค. ปลดปล่อยความทุกข์ ง. แสดงเจตนาว่าจะไม่ ทำความชั่ว อีกต่อไป อีกต่อไป

14 ครูธีระพล เข่งวา 21 9. การกระทำในข้อใด จัดว่าถูกต้อง ที่สุด ที่สุด ก. สวดมนต์ทุกคืน ข. ปฏิบัติธรรม ตลอดเวลา ค. ใส่บาตรตอนเช้า ทุกวัน ง. บริจาคทานแก่คน ทั่วไป

15 ครูธีระพล เข่งวา 22 10. วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เราควรจะไปเวียน เทียนที่ใด เราควรจะไปเวียน เทียนที่ใด ก. วัดป่า ข. สนามหลวง ค. พุทธมณฑล ง. วัดที่อยู่ใกล้บ้าน


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 สอนโดย … ครูธีระ พล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google