งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33101
ศาสนพิธี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย…ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 9 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ศาสนพิธี ครูธีระพล เข่งวา

3 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง
10 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง ก. ปราณีนั่งสมาธิไปพร้อมๆ กับฟังเทศน์ ข. อารีย์อ่านหนังสือไปพร้อมๆ ครูธีระพล เข่งวา

4 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง
11 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง ค. เมตตานำอาหารไปรับ ประทานในขณะฟังเทศน์ ง. กรุณาสนทนาธรรมกับเพื่อน ไปพร้อมๆกับการฟังเทศน์

5 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง
12 บุคคลในข้อใดปฏิบัติในการ ฟังพระธรรมเทศนาได้ถูกต้อง ก. ปราณีนั่งสมาธิไปพร้อมๆ กับฟังเทศน์ ข. อารีย์อ่านหนังสือไปพร้อมๆ

6 2. บุคคลในข้อใดได้ประโยชน์จาก การฟังพระธรรมเทศนามากที่สุด
13 2. บุคคลในข้อใดได้ประโยชน์จาก การฟังพระธรรมเทศนามากที่สุด ก. วาสนาตั้งใจด้วยความเคารพ ข. วิชัยรู้สึกสบายใจเมื่อได้ฟัง เทศน์ ค. ขวัญจิรานำหลักธรรมที่ได้ฟัง ไปปฏิบัติ

7 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธีในงาน อวมงคล
14 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธีในงาน อวมงคล ก. อาราธนาพระภิกษุเป็นจำนวน คี่ ข. ใช้คำว่า..อาราธนาเจริญพระ พุทธมนต์..

8 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธีในงาน อวมงคล
15 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการ เตรียมการศาสนพิธีในงาน อวมงคล ค. วงด้ายสายสิญจน์รอบบ้าน หรือรอบบริเวณงานพิธี ง. จัดตั้งรูปหรืออัฐิผู้ตายและจัด เครื่องทองน้อยบูชาแยก ต่างหากจากโต๊ะหมู่บูชา

9 4. ข้อใดไม่เกี่ยวกับงานอวมงคล ก. บังสุกุล ข. เครื่องทองน้อย
16 4. ข้อใดไม่เกี่ยวกับงานอวมงคล ก. บังสุกุล ข. เครื่องทองน้อย ค. สวดพระพุทธมนต์ ง. เจริญพระพุทธมนต์

10 5. ขั้นตอนในข้อใดจัดเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการทำบุญ ก. การกรวดน้ำ
17 5. ขั้นตอนในข้อใดจัดเป็นขั้นตอน สุดท้ายของการทำบุญ ก. การกรวดน้ำ ข. การจุดธูปเทียน ค. การอาราธนาพระสงฆ์ ง. การถวายเครื่องไทยธรรม

11 6. ศาสนพิธีในข้อใดที่ไม่มีการวง ด้ายสายสิญจน์ ก. งานมงคลสมรส
18 6. ศาสนพิธีในข้อใดที่ไม่มีการวง ด้ายสายสิญจน์ ก. งานมงคลสมรส ข. งานทำบุญฉลองอัฐิ ค. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ง. งานทำบุญครบรอบวันเกิด

12 7. การกรวดน้ำเริ่มขึ้นเมื่อพระสงฆ์ เริ่มอนุโมทนาด้วยข้อความใน ข้อใด
19 7. การกรวดน้ำเริ่มขึ้นเมื่อพระสงฆ์ เริ่มอนุโมทนาด้วยข้อความใน ข้อใด ก. สพฺพีติโย ข. ยถา วาริวหา ค. อิมานิ มยํ ภนฺเต ง. เสสํ มงฺคลํ ยาจามิ

13 8. การกรวดน้ำมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
20 8. การกรวดน้ำมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ใด ก. อุทิศส่วนกุศล ข. แผ่เมตตาให้ศัตรู ค. ปลดปล่อยความทุกข์ ง. แสดงเจตนาว่าจะไม่ทำความชั่ว อีกต่อไป

14 9. การกระทำในข้อใดจัดว่าถูกต้อง ที่สุด ก. สวดมนต์ทุกคืน
21 9. การกระทำในข้อใดจัดว่าถูกต้อง ที่สุด ก. สวดมนต์ทุกคืน ข. ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ค. ใส่บาตรตอนเช้าทุกวัน ง. บริจาคทานแก่คนทั่วไป

15 10.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราควรจะไปเวียนเทียนที่ใด ก. วัดป่า
22 10.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราควรจะไปเวียนเทียนที่ใด ก. วัดป่า ข. สนามหลวง ค. พุทธมณฑล ง. วัดที่อยู่ใกล้บ้าน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส33101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google