งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
โดย อิทธิพล คงเรือง

2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
สถานประกอบต่างๆมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานซึ่ง กำหนดไว้ 17 ฉบับ นายจ้างต้องจัดสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ามีสภาพการทำงานที่เป็นอันตราย จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องพิจารณาปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดหรือทางผ่านของสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นก่อน ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม

3 หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หากไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดเวลาที่ทำงาน

4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
หมายถึง อุปกรณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่จะนำมาสวมใส่ลงบนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของบุคคลนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการทำงานหรือลดความรุ่นแรงของการประสบอันตราย

5 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีหลายประเภท แบ่งตามการป้องกันอวัยวะที่สำคัญของร่างกายได้ 9 ประเภท ดังนี้

6 2. อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) ได้แก่ตะข่ายคลุมผม (Hair Net)
1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection ) ได้แก่หมวกแข็ง (Safety Helmet ) 2. อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) ได้แก่ตะข่ายคลุมผม (Hair Net) 3. อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) ได้แก่แว่นตา แว่นกรองแสงและหน้ากาก 4. อุปกรณ์ป้องกันหู(Ear Protection) ได้แก่ที่อุดหู และที่ครอบหู 5. อุปกรณ์ป้องกันลำตัวและขา (Body and Leg Protection) ได้แก่ ชุดกันสารเคมี ชุดกันความร้อน ชุดกันสะเก็ดไฟ

7 6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection )
ได้แก่รองเท้าหัวโลหะ รองเท้ายาง ฯลฯ 7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection Devices) ได้แก่หน้ากาก ที่ครอบปากและจมูก ที่กรองอากาศชนิดต่างๆ ตามประเภทของสารเคมี 8. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand Protection ) ได้แก่ถุงมือผ้า ถุงมือยาง 9. อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ได้แก่ ครีมป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง (Barrier Cream) เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) เชือกนิรภัย (Life Line)

8 หัวหน้างานควรพิจารณาขั้นตอนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ตามลักษณะอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขบวนการผลิต หรือลักษณะการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การพิจารณาเลือกซื้อ ให้พิจารณาเลือกซื้อโดยคำนึงถึงชนิดที่สามารถ ป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเก็บและบำรุงรักษาง่าย ทนทาน และหาซื้ออะไหล่ง่ายเมื่อชำรุด

9 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับงานประเภทต่างๆ

10

11


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google