งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล โดย อิทธิพล คง เรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล โดย อิทธิพล คง เรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล โดย อิทธิพล คง เรือง

3 อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล  สถานประกอบต่างๆมีหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงานซึ่ง กำหนดไว้ 17 ฉบับ นายจ้าง ต้องจัดสภาพการทำงานให้มี ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด หากพบว่ามี สภาพการทำงานที่เป็นอันตราย จะต้องปรับปรุงให้เป็นไปตาม กฎหมาย โดยต้องพิจารณา ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดหรือ ทางผ่านของสิ่งที่เป็นอันตราย นั้นก่อน ด้วยวิธีการทาง วิศวกรรม

4 หรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หากไม่สามารถปรับปรุงหรือ แก้ไขได้ ให้นายจ้างจัดให้ ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคล ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ตลอดเวลาที่ ทำงาน

5 หมายถึง อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่ง ใด ที่จะนำมาสวมใส่ลง บนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ หลายส่วนของบุคคล นั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ ได้รับอันตรายจากการ ทำงานหรือลดความรุ่น แรงของการประสบ อันตราย

6 อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วน บุคคลมีหลาย ประเภท แบ่งตาม การป้องกันอวัยวะที่ สำคัญของร่างกาย ได้ 9 ประเภท ดังนี้

7 1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection ) ได้แก่หมวก แข็ง (Safety Helmet ) 2. อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) ได้แก่ตะข่ายคลุมผม (Hair Net) 3. อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) ได้แก่แว่นตา แว่นกรองแสงและ หน้ากาก 4. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) ได้แก่ที่อุดหู และที่ครอบหู 5. อุปกรณ์ป้องกันลำตัว และขา (Body and Leg Protection) ได้แก่ ชุดกันสารเคมี ชุดกันความ ร้อน ชุดกันสะเก็ดไฟ

8 6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection ) ได้แก่รองเท้าหัวโลหะ รองเท้ายาง ฯลฯ 7. อุปกรณ์ป้องกันระบบ ทางเดินหายใจ (Respiratory Protection Devices) ได้แก่หน้ากาก ที่ครอบปากและ จมูก ที่กรองอากาศชนิดต่างๆ ตามประเภทของสารเคมี 8. อุปกรณ์ป้องกันมือและ แขน (Hand Protection ) ได้แก่ ถุงมือผ้า ถุงมือยาง 9. อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ได้แก่ ครีมป้องกันอันตรายต่อ ผิวหนัง (Barrier Cream) เข็ม ขัดนิรภัย (Safety Belt) เชือก นิรภัย (Life Line)

9 หัวหน้างานควรพิจารณาขั้นตอน การทำงานของผู้ปฏิบัติงานใน แต่ละพื้นที่ตามลักษณะอันตราย ที่จะเกิดขึ้นในขบวนการผลิต หรือลักษณะการบาดเจ็บตาม ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การ พิจารณาเลือกซื้อ ให้พิจารณา เลือกซื้อโดยคำนึงถึงชนิดที่ สามารถ ป้องกันอันตรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงเก็บและ บำรุงรักษาง่าย ทนทาน และหา ซื้ออะไหล่ง่ายเมื่อชำรุด

10 อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับงานประเภท ต่างๆ

11

12


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล โดย อิทธิพล คง เรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google