งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภารกิจสำคัญ กรมการ จัดหางาน “ สำหรับ ผู้บริหาร ” ประจำเดือนเมษายน 2555 โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภารกิจสำคัญ กรมการ จัดหางาน “ สำหรับ ผู้บริหาร ” ประจำเดือนเมษายน 2555 โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th กรมการจัดหางาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภารกิจสำคัญ กรมการ จัดหางาน “ สำหรับ ผู้บริหาร ” ประจำเดือนเมษายน 2555 โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th กรมการจัดหางาน www.doe.go.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th กรมการจัดหางาน www.doe.go.th กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

2 วิสัยทัศน์กรมการจัดหางาน เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ที่ทันสมัย พันธกิจ 1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางาน ทั้งในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริม พัฒนาให้บริการแนะแนวอาชีพ และการประกอบอาชีพ 3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน 4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว ค่านิยม มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ -28- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 992,945,500 บาท ดำเนินงานภายใต้การจัดสรรงบประมาณ 2 แผนงาน 3 ผลผลิต เบิกจ่ายแล้ว 452,547,632.98 บาท คิดเป็น 45.58 % แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (เม.ย.55) (บาท) ร้อยละ 1.แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิต แรงงานได้รับการส่งเสริม การจ้างงานและยกระดับรายได้ กิจกรรม สนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับรายได้ 102,327,600 5,913,774.13 5.78 2.แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน แรงงาน ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำ กิจกรรม ประกอบด้วย การให้บริการ จัดหางานในประเทศ การให้บริการจัดหางาน ต่างประเทศ การให้บริการแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองคนหางาน และการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ผลผลิตที่ 2 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน กิจกรรม ประกอบด้วย การพิจารณาคำขอ อนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียน คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ 890,617,900 749,429,700 141,188,200 446,633,858.85 380,771,653.43 65,862,205.42 50.15 50.81 46.65 ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

3 2. ด้านการส่งเสริมการมีงานทำในต่างประเทศ - ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยดำเนินการ 1) บูรณาการการทำงานระหว่างศูนย์ทะเบียนคนหางาน และศูนย์ TOEA (Thailand Overseas Employment Administration) ให้เป็นศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 2) ขยายศูนย์ TOEA ไปสู่จังหวัดที่มีคนหางานไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก และมีความพร้อมในการให้บริการ 3. ด้านการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว 1) อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อน ภาคการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 2) ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 4. ด้านการพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 1) ศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานทุกระดับ รวมทั้ง วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมที่สำคัญ 2) ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 3) พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบการนำเสนอที่มี ความหลากหลายสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่มีความจำเพาะเจาะจง มากขึ้น 5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1) บริหารบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานได้อย่างหลากหลาย 2) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยระบุความก้าวหน้า ในสายงานอย่างชัดเจน ************************ -26- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 –เม.ย.55) จำนวนร้อยละ ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน (ก.1 นำส่งผลผลิต) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 836,800 คน / 860,300 ครั้ง งบประมาณ 141,188,200 บาท กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคำขออนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (1.1-1.2 นำส่งกิจกรรม) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 836,800 คน / 860,3000 ครั้ง งบประมาณ 106,058,000 บาท 1.1 พิจารณาคำขออนุญาตทำงาน 1.1.1 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 1) คนต่างด้าวมาตรา 9 และมาตรา 12 2) คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU 3) คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 1.1.2 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) 1.1.3 ชนกลุ่มน้อย 706,150 คน 738,550 ครั้ง 706,150 คน 738,550 ครั้ง 706,150 คน 252,576 คน 61,940 คน 12,374 คน 178,262 คน 420,661 คน 32,913 คน 555,193 662,740 555,193 662,740 555,193 372,393 72,005 38,384 262,004 154,261 28,539 78.62 89.74 78.62 89.74 78.62 147.44 116.25 310.20 146.98 36.67 86.71

4 ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2555 แผนผังประชากรตามสถานภาพแรงงาน ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 54.37 ล้านคน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (ผู้ที่พร้อมทำงาน) 38.96 ล้านคน ( 71.7 %) ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน (ผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน) 15.41 ล้านคน ( 28.3 %) ผู้มีงานทำ 38.19 ล้านคนทำงานบ้าน 4.68 ล้านคน อื่น ๆ 6.41 ล้านคนผู้รอฤดูกาล 0.48 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0. 29 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.32 ล้านคน ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ -24- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 –เม.ย.55) จำนวนร้อยละ 3.1 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป 3.2 โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน 3.3 โครงการวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 3.4 โครงการวันมหกรรมอาชีพ 3.5 โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 3.6 โครงการแนะแนวอาชีพให้เยาวชน ใน สถานพินิจฯ 3.7 โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหาร กองประจำการ 3.8 โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 3.9 โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน 3.10 โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 4 การให้ความคุ้มครองคนหางาน (4.1-4.5 นำส่งกิจกรรม) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 1,000,000 คน งบประมาณ 90,164,200 บาท 4.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน การหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 4.2 โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหา การหลอกลวงคนหางาน 4.3 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน การหลอกลวงและลักลอบไปทำงาน ต่างประเทศ 355,000 คน 261,200 คน 88,000 คน 30,100 คน 3,500 คน 3,370 คน 4,150 คน 77 รุ่น 898 คน 76 รุ่น 1,520 คน 132 รุ่น 1,320 คน 756,163 คน 700,132 คน 7,311 คน 45,515 คน 338,765 228,052 71,336 19,228 453 1,691 3,854 19 239 19 380 38 409 646,021 597,801 6,591 41,145 95.43 87.31 81.06 63.88 12.94 50.18 92.87 24.68 26.62 25.00 28.79 30.99 85.43 85.38 90.15 90.40

5 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการว่างงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.0 %) ภาคเหนือ (0.7 %) กรุงเทพมหานคร (0.6 %) ภาคใต้ (0.6 %) ภาคกลาง (0.5 %) - 3 - อัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนมีนาคม 2555 -22- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน(ต.ค.54–เม.ย.55) จำนวนร้อยละ 1.7 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน 1.8 โครงการวันนัดพบแรงงานใหญ่ /ย่อย - นัดพบแรงงานใหญ่ - นัดพบแรงงานย่อย 1.9 โครงการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ 1.10 โครงการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ในหน่วยงานภาครัฐ 1.11 โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางาน ต่างประเทศ (2.1-2.3 นำส่งกิจกรรม) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 143,700 คน งบประมาณ 99,411,000 บาท 2.1 พิจารณาคำขอการจัดส่งคนหางานและ พาลูกจ้างไปทำงาน / ฝึกงานต่างประเทศ - บริษัทจัดส่งคนหางาน - บริษัทพาลูกจ้างไปทำงาน - บริษัทพาลูกจ้างไปฝึกงาน 2.2 จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ 2.3 รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทาง กลับไปทำงานต่างประเทศ - เดินทางด้วยตนเอง - Re-Entry 2.4 จัดทำทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ ไปทำงานต่างประเทศ 2.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 2.6 ออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ คนหางานไปทำงานต่างประเทศ 184,400 คน 133,900 คน 21,000 คน 112,900 คน 2,406 คน 86 คน 20 คน 107,735 คน 77,225 คน 5,010 คน 25,500 คน 107,735 คน 450,500 คน 41,050 คน 348,711 92,776 14,473 78,303 2,209 86 20 79,852 38,098 26,231 8,881 2,986 3,388 38,366 5,635 32,731 81,786 426,517 35,146 189.11 69.29 68.92 69.36 91.81 100.00 74.12 49.33 - 67.63 150.46 - 75.91 94.68 85.62

6 -5- นโยบายรัฐบาล - แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15,000 บาท - กำหนดมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ - ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างได้โดย สะดวก และสถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทำ รวมทั้งส่งเสริม ให้แรงงานที่อยู่นอกระบบสามารถเลือกและมีงานทำภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม - กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐาน การพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิต แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับรายได้ กิจกรรม สนับสนุนให้เกิด การจ้างงานและ ยกระดับรายได้ ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับบริการส่งเสริม การมีงานทำ กิจกรรม - การให้บริการจัดหางานในประเทศ - การให้บริการจัดหางาน ต่างประเทศ - การให้บริการแนะแนวอาชีพ - การให้ความคุ้มครองคนหางาน ตามกฎหมายจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน - การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน ผลผลิต คนต่างด้าวได้รับ ใบอนุญาตทำงาน กิจกรรม - พิจารณาคำขอและ จัดทำทะเบียน คนต่างด้าว ที่ยื่นขอใบอนุญาต ทำงาน - ตรวจสอบการทำงาน ของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ -20- ผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณที่ได้รับ 992,945,500 บาท ยุทธศาสตร์ : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ : 102,327,600 บาท ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 – เม.ย.55) จำนวนร้อยละ ผลผลิต แรงงานได้รับการส่งเสริม การจ้างงานและยกระดับรายได้ งบประมาณ 102,327,600 บาท กิจกรรม สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและ ยกระดับรายได้ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 90,000 คน (1.1-1.2 นำส่งกิจกรรม) งบประมาณ 102,327,600 บาท 1.1 โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและ ยกระดับรายได้ครบวงจร 1.2 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 1.3 โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 1.4 โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 1.5 โครงการจุดประกายการจ้างงานผู้สูงอายุ 1.6 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะ พิเศษ 60,000 คน 15,000 คน 45,000 คน 80 รุ่น 1,600 คน 2,000 คน 4 รุ่น 250 คน 2,050 คน 2,081 1,531 550 18 360 36 - 477 3.47 10.21 3.06 22.50 1.80 - 23.27

7 - 7 - ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนงานและสารสนเทศ ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ685,131 คน316,709,400 กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ143,700 คน99,411,000 กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการแนะแนวอาชีพ937,500 คน171,752,900 กิจกรรมที่ 4 : การให้ความคุ้มครองคนหางาน ตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน 1,000,000 คน90,164,200 กิจกรรมที่ 5 : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน 7,000,000 คน71,392,200 ผลผลิตที่ 2 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน 836,800 คน141,188,200 กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียน คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต ทำงาน 836,800 คน / 860,300 ครั้ง 106,058,000 กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการทำงานของ คนต่างด้าว และสถาน ประกอบการ 243,790 คน / 37,330 แห่ง 35,130,200 ส่วนกลาง/ ภูมิภาค ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา) บรรจุงาน (คน) เม.ย.54เม.ย. 55 เม.ย.54เม.ย.55 เม.ย.54เม.ย.55 ทั่วประเทศ44,61746,35127,36035,34028,31229,706 กทม.8,0148,8275,7817,3663,8694,340 ภูมิภาค36,60337,52421,57927,97424,44325,366 ปริมณฑล4,6756,2272,5653,3862,6823,089 ภาคกลาง8,6189,9057,4548,7316,3368,063 ภาคเหนือ6,5476,7122,7895,3542,9524,611 ภาคคะวัน ออก/เหนือ 11,0559,7464,2505,2846,4554,761 ภาคใต้5,7084,9344,5215,2196,0184,842 -18- ตารางเปรียบเทียบผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จำแนกตามภาค ปีงบประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 เดือนเมษายน 2555

8 -9- เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2554 และปี 2555 กิจกรรม งบประมาณ ปี 2554 (บาท) งบประมาณ ปี 2555 (บาท) เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ) 1.การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับรายได้ (ใหม่) -102,327,600- 2. การให้บริการจัดหางาน ในประเทศ 326,683,600316,709,400-3.05 3. การให้บริการจัดหางาน ต่างประเทศ 83,249,60099,411,00019.41 4. การให้บริการแนะแนวอาชีพ175,711,300171,752,900-2.25 5. การให้ความคุ้มครองคนหางาน92,487,40090,164,200-2.51 6. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน 68,837,40071,392,2003.71 7. การควบคุมการทำงานของ คนต่างด้าว - พิจารณาคำขออนุญาต ทำงานและจัดทำทะเบียน คนต่างด้าว - ตรวจสอบการทำงานของ คนต่างด้าวและสถาน ประกอบการ 136,662,100 104,014,700 32,647,400 141,188,200 106,058,060 35,130,200 3.31 1.96 7.61 รวม883,631,400992,945,50012.37 -16- ตำแหน่ง จำนวน (คน) 1. แรงงานด้านการผลิต 1,741 2. แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป 1,156 3. เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ 279 4. พนักงานขับรถยนต์ 209 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 177 6. แม่บ้าน (สำนักงาน) 149 7. พนักงานบัญชี 131 8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล) 106 9. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป 105 10. ช่างประกอบท่อ, ช่างปรับท่อ 86 ที่มา : ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ ผลการดำเนินงานการให้บริการจัดหางานเชิงรุก โดยจัดรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-เม.ย.55) มี.ค. 55 เม.ย. 55 จำนวน (คน) สมัครงาน3,489516985 บรรจุงาน1,055159492 แนะแนวการประกอบอาชีพ21,7002,1722,139 ผู้เข้ารับการสาธิตอาชีพอิสระ1,3002115 แนะนำแหล่งเงินทุนฯ15,6611,3831,354 ตำแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างสูงสุด 10 อันดับแรก (เดือนเมษายน 2555) ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

9 - 14 - 2.7 โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (เม.ย. 55) 3. การให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 4. การให้ความคุ้มครองคนหางาน กิจกรรม(เม.ย.54)(เม.ย.55) - รับเรื่องร้องทุกข์ (คน) - ค่าเสียหาย (บาท) - ช่วยเหลือคนหางาน (คน) - คนหางานได้รับเงินคืน(บาท) 128 5,851,670 102 230,000 51 3,236,130 44 1,179,200 -60.16 -44.70 -56.86 412.70 กิจกรรม(เม.ย.54)(เม.ย.55) - แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป (คน) - การรับงานไปทำที่บ้าน (คน) - การสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน (คน) 42,459 157 221 34,288 121 240 -19.24 -22.93 8.60 เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) ธนาคาร ประสานกับ ธนาคารเพื่อให้ คนหางานกู้เงิน ได้รับ เงินกู้ จำนวนเงิน ที่ธนาคาร ให้กู้ เงินที่จ่าย ชดเชย 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารออมสิน (ครั้ง)(คน) (บาท) 1 41 11 1 41 11 -52-52 - 680,000 150,000 ------ -11- ยุทธศาสตร์ : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิต : แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ ยุทธศาสตร์ : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกัน ในสังคม แผนงาน : การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย / ผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน 1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ กิจกรรมเม.ย.54เม.ย.55 เพิ่มขึ้น/ ลดลงร้อยละ 1. ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) 2. ผู้สมัครงานมาใช้บริการ (คน) 3. ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา) 4. บรรจุงาน (คน) 46,617 191,390 27,360 28,312 46,351 237,207 35,340 29,706 - 0.57 23.94 29.17 4.92 กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.54-ก.ย.55 ผลงาน ต.ค.54-เม.ย.55 ร้อยละ 1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ (คน) 2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (คน) 3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ (คน) 4. การให้ความคุ้มครองคนหางาน (คน) 5. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน (คน) 685,131 143,700 937,500 1,000,000 7,000,000 636,965 79,852 664,407 646,021 4,456,190 92.97 55.57 70.87 64.60 63.66 กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.54-ก.ย.55 ผลงาน ต.ค.54-เม.ย.55 ร้อยละ 1. การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับรายได้ (คน) 90,0002,0812.31

10 ติดต่อหน่วยงานของกรมการจัดหางาน สายด่วน 1694 สายด่วน 1694 www.doe.go.th ส่วนกลาง > สำนักอธิบดี ๏ อธิบดี(นายประวิทย์ เคียงผล) เบอร์ติดต่อ0-2248-3388 ๏ รองอธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ) เบอร์ติดต่อ0-2245-6832 ๏ รองอธิบดี (นางสินี จงจิตต์) เบอร์ติดต่อ0-2248-6869 ๏ รองอธิบดี (นายโชคชัย ศรีทอง) เบอร์ติดต่อ0-2245-3098 > สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์ติดต่อ0-2245-6762 > กองนิติการ เบอร์ติดต่อ0-2248-4637 > กองแผนงานและสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ0-2245-1990 > กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน เบอร์ติดต่อ0-2245-1693 > กองวิจัยตลาดแรงงาน เบอร์ติดต่อ0-2245-7549 > กองส่งเสริมการมีงานทำ เบอร์ติดต่อ0-2354-0087 > สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เบอร์ติดต่อ0-2245-3518 > สำนักงานบริหารแรงงานไทย เบอร์ติดต่อ0-2245-6499 ไปต่างประเทศ หน่วยงานภายใน > กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน เบอร์ติดต่อ0-2248-2270 > กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ0-2245-2082 > ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ0-2245-1836 > สำนักงานกองทุนเพื่อการส่ง เบอร์ติดต่อ0-2273-8210-3 คนต่างด้าวกลับออกไปนอก ราชอาณาจักร > สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี คือ > สำนักผู้ตรวจราชการกรม เบอร์ติดต่อ0-2248-6674 > กลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ0-2245-2921 > กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ติดต่อ0-2246-4504 ส่วนภูมิภาค > สำนักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ************************* จัดทำโดย : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน www.policy.doe.go.th

11 -27- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 – เม.ย.55) จำนวนร้อยละ 1.2 จัดทำทะเบียนคนต่างด้าว 1.2.1 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 1) คนต่างด้าวตามมาตรา 9 และมาตรา 12 2) คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU 3) คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 1.2.2 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) 1.2.3 ชนกลุ่มน้อย กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการทำงานของ คนต่างด้าวและสถานประกอบการ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 243,790 คน / 37,330 แห่ง งบประมาณ 35,130,200 บาท 2.1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 2.2 ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน 738,550 ครั้ง 237,721 ครั้ง 63,886 ครั้ง 12,845 ครั้ง 184,440 ครั้ง 441,447 ครั้ง 35,932 ครั้ง 185,039 คน 28,466 แห่ง 185,039 คน 28,466 แห่ง 662,740 409,924 76,068 46,766 287,090 223,090 29,126 163,153 31,766 163,153 31,766 89.74 172.44 119.07 364.08 155.66 50.54 81.06 88.17 111.59 88.17 111.59 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดย อธิบดีกรมการจัดหางาน (นายประวิทย์ เคียงผล)................................................... 1. ด้านการส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ 1) วางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยดำเนินการ 1.1) ให้ความรู้ด้านอาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานแก่ครูแนะแนว 1.2) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษานำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพมาใช้ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา 1.3) ประสานกับสถาบันการศึกษาในการนำแบบทดสอบความถนัดทาง อาชีพของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาใช้ในการ ให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 2) จัดหาตำแหน่งงานว่างในเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการ 2.1) สร้างบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดหาตำแหน่งงาน 2.2) จัดเก็บและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งงานว่างของ สถานประกอบการ 2.3) ศึกษา วิเคราะห์ตำแหน่งงานว่างเพื่อใช้ในการจัดหางานและแนะแนว อาชีพ 3) พัฒนากระบวนการจัดหาผู้สมัครงานให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (Matching) อย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินการ 3.1) จัดหาและวิเคราะห์ตำแหน่งงาน 3.2) พัฒนาโปรแกรมการให้บริการจัดหางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 3.3) บันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 3.4) อำนวยความสะดวกโดยการให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลและ เลือกตำแหน่งงานได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถเข้าสู่กระบวนการ แนะแนวอาชีพ และกลับเข้าสู่กระบวนการเลือกตำแหน่งงาน หรือ ประกอบอาชีพอิสระ 4) พัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการหางานทำ อย่างมืออาชีพ โดยดำเนินการ 4.1 สร้างบุคลากรให้เป็นนักแนะแนวมืออาชีพ 4.2 ปรับปรุงข้อมูลอาชีพให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน 5) จัดตั้งสำนักงานต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีงานทำในประเทศ

12 -25- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 – เม.ย.55) จำนวนร้อยละ 4.4 รับเรื่องร้องทุกข์ - ค่าเสียหาย - ช่วยเหลือคนหางาน - จำนวนเงินที่คนหางานได้รับคืน 4.5 ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจัดหางาน 4.6 ตรวจสอบ ควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ และต่างประเทศ 4.7 พิจารณาคำขออนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ กิจกรรมที่ 5 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน (5.1 นำส่งกิจกรรม) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 7,000,000 คน งบประมาณ 71,392,200 บาท 5.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 5.2 โครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน - จัดทำข่าวสารตลาดแรงงานออกเผยแพร่ 5.2.1 รายเดือน 5.2.2 รายไตรมาส / 6 เดือน 5.2.3 รายปี 5.2.4 หนังสือคู่มือแนะนำบริการข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 5.3 โครงการจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน 5.4 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน สู่ตำบล หมู่บ้าน 2,670 คน 535 คน 300 คน 900 คน 5,050,000 คน 5,500,000 คน 128,450 ฉบับ 117,900 ฉบับ 6,730 ฉบับ 3,820 ฉบับ 182,000 คน 785 แห่ง 365 27,837,464 341 14,924,843 119 345 764 4,456,190 105,431 97,840 4,000 - 3,591 302,884 223 13.67 - 22.24 115.00 84.89 88.24 82.08 82.99 59.44 - 166.42 28.41 สารบัญ หน้า ภาวะการทำงานของประชากร ผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา เดือนมีนาคม 2555 อัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนมีนาคม 2555 เปรียบเทียบภาวะการทำงานของประชากร ปี 2554 และปี 2555 แผนผังการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ของกรมการจัดหางาน ประจำปี งบประมาณ 2555 สรุปข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้บริหาร ประจำเดือนเมษายน 2555 1. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 2. เปรียบเทียบเป้าหมายของกิจกรรม ปี 2554 และปี 2555 3. เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2554 และปี 2555 4. สรุปโครงการใหม่ตามแผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน 5. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน ในช่วงเดียวกัน 5.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ 5.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 5.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 5.4 การให้ความคุ้มครองคนหางาน 5.5 การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 6. การดำเนินงานการให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 7. ตำแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างสูงสุด 10 อันดับแรก 8. ผลการดำเนินงานการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 9. รายได้เฉลี่ยของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน 10. ตารางเปรียบเทียบผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จำแนกตามภาค 11. ตารางแสดงผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และ การบรรจุงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (รายละเอียดกิจกรรม) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 28

13 -23- กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 – เม.ย.55) จำนวนร้อยละ 2.7 ผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงาน ต่างประเทศให้แก่คนหางาน ระบบที่ 1 มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ - ธนาคารออมสิน ระบบที่ 2 ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน - บุคคลค้ำประกัน - ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ 2.8 ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อ ช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน ต่างประเทศ 2.9 อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงาน ต่างประเทศ 2.10 อบรมคนหางานก่อนตัดสินใจไปทำงาน ต่างประเทศ 2.11 คนหางานได้รับบริการจัดหางาน ต่างประเทศ และบูรณาการ ณ ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมที่ 3 การให้บริการแนะแนว อาชีพ (3.1 – 3.10 นำส่งกิจกรรม) แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 937,500 คน งบประมาณ 171,752,900 บาท 2,385 คน 270 คน 7.48 ลบ. 45,000 คน 3,160 คน 306,000 คน 748,698 คน 1,140 1,066 161,000,000 74 7,000,000 208 5.96 27,204 1,288 231,636 664,407 71.26 - 77.04 79.68 60.45 40.76 75.70 88.74 - 2 - ผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา เดือน มีนาคม 2555 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ว่างงาน อุดมศึกษา 7.3 แสนคน (1.6%) มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.7 หมื่นคน (0.6%) มัธยมศึกษาตอนต้น 7.9 หมื่นคน (1.3%) ประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน (0.4%) ผู้ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.4 หมื่นคน (0.2%)

14 -21- ยุทธศาสตร์ : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต แผนงาน : การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน งบประมาณ : 890,617,900 บาท ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 7 กิจกรรม กิจกรรม/เป้าหมาย เป้าหมายไตร มาสที่ 1-3 (ต.ค.54- มิ.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54 – เม.ย.55) จำนวนร้อยละ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการ การส่งเสริมการมีงานทำ (ก.1-ก.5 นำส่งผลผลิต) งบประมาณ 749,429,700 บาท กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานใน ประเทศ แผนปฏิบัติงาน ปี 2555 จำนวน 686,306 คน (1.1-1.11 นำส่งกิจกรรม) งบประมาณ 316,709,400 บาท 1.1 บริการจัดหางาน ณ สำนักงาน 1.2 โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง 1.3 โครงการให้บริการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง 1.4 โครงการเคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างเป็นระบบ 1.5 โครงการจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ 1.6 โครงการจัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา 2,263,942 คน 530,892 คน 117,300 คน 61,500 คน 14,300 คน 3,250 คน 1,600 คน 12,130 คน 6,483,435 636,965 107,727 60,219 9,790 3,325 907 11,195 286.38 119.98 91.84 97.92 68.46 102.31 56.69 92.29 เดือน กำลังแรงงาน (ล้านคน) ผู้มีงานทำ (ล้านคน) ผู้ว่างงาน (ล้านคน) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 38.06 38.08 38.43 37.93 38.36 39.12 39.77 39.76 39.23 38.82 39.45 39.78 38.62 38.80 38.96 37.42 37.55 37.81 37.37 37.82 38.88 39.55 39.44 38.86 38.30 38.98 39.49 37.92 38.06 38.19 0.37 0.27 0.28 0.20 0.16 0.20 0.27 0.29 0.22 0.32 0.17 0.32 0.26 0.29 -4- เปรียบเทียบภาวะการทำงานของประชากร ปี 2554 และ ปี 2555 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

15 วุฒิ การศึกษา ผู้ลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ตำแหน่งงานว่าง (อัตรา) บรรจุงาน (คน) ต.ค.54- เม.ย.55 เม.ย.55ต.ค.54- เม.ย.55 เม.ย.55ต.ค.54- เม.ย.55 เม.ย.55 รวม 306,64646,351247,29 8 35,340195,90629,706 ประถมศึกษา และต่ำกว่า 63,4308,58238,2525,36030,4143,677 มัธยมศึกษา 127,14017,20579,11311,24979,66111,867 ปวช. 21,0783,09237,2295,35014,1032,307 - พาณิชย์ 6,9821,034130245,372900 - ช่าง 5,0827475551243,999635 - อื่นๆ 9,0141,31136,5445,2024,732772 ปวส. 29,0344,98838,5855,56023,7643,728 - พาณิชย์ 11,6742,0842133811,7181,830 - ช่าง 8,2071,2206421227,0941,034 - อื่นๆ 9,1531,68437,7305,4004,952864 อนุปริญญา 1,20519718,4912,865803103 ปริญญาตรี 62,54911,91234,6244,75746,4517,895 ปริญญาโท 2,188372969180705127 ปริญญาเอก 223351952 -19- ตารางแสดงผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2555 เดือนเมษายน 2555 ที่มา : กองแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ -6- สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 กรมการจัดหางาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 992,945,500 บาท ดำเนินงานตามแผน 2 แผนงาน 3 ผลผลิต 8 กิจกรรม ดังนี้ แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ จำนวน 102,327,600 บาท ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมายงบประมาณ (บาท) ผลผลิต แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับรายได้ 90,000 คน102,327,600 กิจกรรม : สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและ ยกระดับรายได้ 90,000 คน102,327,600 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน งบประมาณ จำนวน 890,617,900 บาท ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 7 กิจกรรม ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ผลผลิตที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการ ส่งเสริมการมีงานทำ 9,766,331 คน749,429,700

16 -17- ผลการดำเนินงานการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ปีงบประมาณ 2555 (เดือนเมษายน 2555) ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน รายได้เฉลี่ยของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน เดือนเมษายน 2555 ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน (ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน) ส่วนกลาง / ภูมิภาค การขึ้นทะเบียนการบรรจุงาน บรรจุงาน สาเหตุการออกจากงาน รวม (คน) จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ เลิกจ้าง (คน) ลาออก (คน) ทั่วราชอาณาจักร8,33739,78448,12118,07337.56 กทม.1,8078,75310,5604,17439.53 ภูมิภาค6,53031,03137,56113,89937.00 ปริมณฑล1,4176,0357,4522,48233.31 ภาคกลาง2,8737,42210,2955,07449.29 ภาคเหนือ7975,9986,7952,07130.48 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1,1078,1679,2742,51727.14 ภาคใต้3363,4093,7451,75546.86 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนบรรจุงาน (คน) ร้อยละบรรจุงาน (คน) ร้อยละ มี.ค. 55 เม.ย. 55 น้อยกว่า 3,000 บาท- -- - 3,000 – 4,999 บาท760.242300.78 5,000 – 6,999 บาท9613.001,3434.52 7,000 – 9,999 บาท17,90255.8513,36244.98 10,000 – 20,000 บาท11,84736.9614,49448.79 มากกว่า 20,000 บาท1,2663.952770.93 รวมทั้งสิ้น32,052100.0029,706100.00 -8- เปรียบเทียบเป้าหมายของกิจกรรม ปี 2554 และปี 2555 กิจกรรม เป้าหมาย ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ) 1.การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับรายได้ (ใหม่) -90,000 คน- 2. การให้บริการจัดหางาน ในประเทศ 719,301 คน686,306 คน-4.59 3. การให้บริการจัดหางาน ต่างประเทศ 140,000 คน143,700 คน2.64 4. การให้บริการแนะแนวอาชีพ1,067,200 คน937,500 คน-12.15 5. การให้ความคุ้มครองคนหางาน990,000 คน1,000,000 คน 1.01 6. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน 173,480 ฉบับ 7,000,000 คน - 7. การควบคุมการทำงานของ คนต่างด้าว - พิจารณาคำขออนุญาต ทำงานและจัดทำทะเบียน คนต่างด้าว - ตรวจสอบการทำงานของ คนต่างด้าวและสถาน ประกอบการ 769,900 คน 769,900 คน / 769,900 ครั้ง 243,790 คน / 37,330 แห่ง 836,800 คน 836,800 คน / 860,300 ครั้ง 243,790 คน / 37,330 แห่ง 8.69 8.69 / 11.74 - / -

17 -15- ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน ที่มา : กองแผนงานและสารสนเทศ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2555  กลุ่มคนต่างด้าวทุกสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน ในงานอาชีพ/วิชาชีพต่างๆ  ทั่วไป73,784 คน  ตลอดชีพ 983 คน  ส่งเสริมการลงทุน26,352 คน  ชนกลุ่มน้อย25,680 คน  กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการจัดระบบการทำงาน โดยอนุญาตให้ทำงาน 2 งาน คือ กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน  3 สัญชาติ 886,507 คน  นำเข้า 95,929 คน  พิสูจน์สัญชาติ 642,865 คน 2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (เมษายน 2555) คนต่างด้าว 23,031 คน สถานประกอบการ 3,885 แห่ง ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กิจกรรมหน่วยนับเป้าหมาย (ต.ค.54-ก.ย.55) ผลงาน (ต.ค.54- เม.ย.55) ร้อยละ 1. พิจารณาคำขอ และจัดทำทะเบียน คนต่างด้าวที่ยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน 2. ตรวจสอบการทำงาน ของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการ คน ครั้ง คน แห่ง 836,800 860,300 243,790 37,330 555,193 662,740 163,153 31,766 66.35 77.04 66.92 85.10 -10- สรุปโครงการใหม่ ตามแผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 1. โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ ครบวงจร 32,868,900 2. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ49,749,300 3. โครงการสถานีชุมชนอาชีพ - 4. โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้7,107,800 5. โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน6,313,000 6. โครงการจุดประกายการจ้างงานผู้สูงอายุ2,807,500 7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ1,017,800 8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งเสริมการมีงานทำ และศูนย์ข้อมูลอาชีพ - 9. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปทำงาน ต่างประเทศ 475,000 10. โครงการพัฒนาข้อมูลแรงงานมีฝีมือที่เดินทางกลับจาก การทำงานต่างประเทศ - รวม100,339,300 ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม

18 กิจกรรม(เม.ย.54)(เม.ย.55) เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) 2.3 การอบรมให้คนหางานก่อน ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ 2.4 การอบรมให้คนหางานก่อน เดินทางไปทำงานต่างประเทศ 80 5,397 888 3,620 1,010 -32.93 ปี 2554 (ม.ค.-มี.ค.54) จำนวนเงิน (ล้านบาท) ปี 2555 (ม.ค. – มี.ค.55) จำนวนเงิน (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ) 20,29120,6551.79 กิจกรรม(เม.ย.54)(เม.ย.55) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) - รับเงินเข้ากองทุน (คน/บาท) - จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือ คนหางาน (คน/บาท) - จ่ายเงินกองทุนตามโครงการ (บาท) -จำนวนเงินกองทุนคงเหลือ (บาท) 6,524/ 3,053,000 4,147 / 64,545,255.59 972,141.40 588,414,559.84 5,569 / 2,653,200 45 / 1,234,471.91 1,261,629.39 744,854,506.07 -14.64/ -13.10 - 98.92/ - 98.09 -29.78 26.59 2.5 การบริหารเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 2.6 รายได้ที่คนไทยในต่างประเทศส่งกลับประเทศไทย ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ - 13 - -12- 2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 2.1 จำนวนคนงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ แผนภูมิ แสดงผลการให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ เดือนเมษายน 2555 2.2 จำนวนแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (เดือนเมษายน 55) จำแนกเป็น 5 ประเทศ อันดับสูงสุด ดังนี้ ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ วิธีการเดินทาง (เม.ย.54)(เม.ย.55) เพิ่มขึ้น/ ลดลง ร้อยละ -กรมการจัดหางานจัดส่ง (คน) -บริษัทจัดหางานจัดส่ง (คน) -บริษัทพาลูกจ้างไปทำงาน (คน) -บริษัทพาลูกจ้างไปฝึกงาน (คน) -เดินทางด้วยตนเอง (เดินทางครั้งแรก + Re-Entry) (คน) -รวมทั้งสิ้น 883 4,789 696 161 7,885 14,414 863 3,256 564 330 7,256 12,269 -2.27 -32.01 -18.97 104.97 -7.98 -14.88 ประเทศเม.ย.55 (คน) 1.ไต้หวัน 2. สิงคโปร์ 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5. ญี่ปุ่น 3,688 1,518 1,255 899 562


ดาวน์โหลด ppt สรุปภารกิจสำคัญ กรมการ จัดหางาน “ สำหรับ ผู้บริหาร ” ประจำเดือนเมษายน 2555 โทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th กรมการจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google