งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสากล ประเสริฐ 1. ประสานงาน และนำช่วยเหลือ สหกรณ์อำเภอ / เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำอำเภอในการดำเนิน กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสากล ประเสริฐ 1. ประสานงาน และนำช่วยเหลือ สหกรณ์อำเภอ / เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำอำเภอในการดำเนิน กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสากล ประเสริฐ 1. ประสานงาน และนำช่วยเหลือ สหกรณ์อำเภอ / เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำอำเภอในการดำเนิน กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง 2. โครงสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ 1 ครั้ง 3. ราชดำริ 1 ครั้ง คุณณิชากร 1. คณะกรรมการกลาง 5 ครั้ง 2. มาตรฐาน 8 ครั้ง

2 กลุ่ม พัฒนา ธุรกิจ ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. ชัยสิน / คุณ พัชรี 1. แนะนำสถาบันเกษตร นำเอาแผนและคู่มือฯนำไปสู่ การปฏิบัติ 2. กระตุ้นและติดตามการ ดำเนินงานของสถาบันเกษตร 3. ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง คุณสุพิณ / คุณ ชลลัดดา 1. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ - 5 กลุ่ม - รายงานผล 1 ครั้ง 2. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าสู่ มาตรฐานปลอดภัย - 1 แห่ง - รายงานผล 1 ครั้ง

3 บริหาร จัดการ ผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. อำนวย 1. แนะนำให้สหกรณ์นำ แผนกลยุทธ์เสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่หรือ ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง

4 บริหาร จัดการ ผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. อำนวย / คุณ ทิพวรรณ / คุณรสริน 3. โครงการลดภาระหนี้ ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง คุณทิพวรรณ 1. การยกระดับชั้นการควบคุม ภายในของสหกรณ์ 3 ครั้ง 2. ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรมีคุณธรรม 7 ครั้ง 3. ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ 7 ครั้ง

5 บริหาร จัดการ ผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง คุณรสรินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ จัดหาปัจจัย - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา เงินกู้ - ติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1 ครั้ง 4 ครั้ง

6 อ. เมือง ผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. ประเสริฐ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 1 แห่ง /1 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 1 แห่ง / 1 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ 21 แห่ง /21 ครั้ง

7 อ. เมืองผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสมชาย 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 1 แห่ง /1 ครั้ง 4. รักษามาตรฐาน 1 แห่ง /1 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ 17 แห่ง /17 ครั้ง

8 อ. เมืองผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวน ครั้ง คุณบุปผา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 11 แห่ง /11 ครั้ง 4. รักษามาตรฐาน 7 แห่ง /7 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ - แห่ง /- ครั้ง 4. อำเภอเคลื่อนที่ 1 ครั้ง 5. คณะกรรมการกลาง 1 ครั้ง

9 อ. สูง เม่น ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. พิมพ์ พรรณ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 3 ครั้ง 2. ประชุมใหญ่ 2 ครั้ง 3. ชำระบัญชี 3 ครั้ง คุณวิทยา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 9 แห่ง /9 ครั้ง 2. แผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง 3. รักษามาตรฐาน 8 ครั้ง คุณอารีย์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 9 แห่ง /9 ครั้ง 2. แผนกลยุทธ์ 1 แห่ง /1 ครั้ง

10 อ. สูง เม่น ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง 3. รักษามาตรฐาน 9 ครั้ง คุณ นิตยา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 8 แห่ง /8 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 9 ครั้ง คุณแชน 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 11 แห่ง /11 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 7 ครั้ง 3. ผลักดัน 1 ครั้ง 4. ประชุมใหญ่ 1 ครั้ง

11 อ. ลองผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง ผอ. บุญทวี 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง /10 ครั้ง 4. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 2 แห่ง /2 ครั้ง 4. เกษตรอินทรีย์ 4 ครั้ง คุณวัธนา 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง /10 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 17 แห่ง / 17 ครั้ง 3. ส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 2 แห่ง /2 ครั้ง 4. เกษตรอินทรีย์ 5 ครั้ง

12 อำเภอ สอง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง ผอ. พันธุ์เกียรติ์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 7 แห่ง /7 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 10 แห่ง /10 ครั้ง 3. แผนกลยุทธ์ 1 แห่ง / 1 ครั้ง 4. ลดภาระหนี้ 2 แห่ง / 2 ครั้ง 5. เผยแพร่อุดมการณ์ฯ 7 แห่ง /7 ครั้ง

13 อ. สองผู้รับผิดชอ บ เรื่องจำนวนครั้ง คุณชยันต์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 13 แห่ง /13 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 12 แห่ง /12 ครั้ง 3. ลดภาระหนี้ 1 แห่ง / 1 ครั้ง 4. เผยแพร่อุดมการณ์ฯ 7 แห่ง / 7 ครั้ง

14 อ. สองผู้รับผิดช อบ เรื่องจำนวนครั้ง คุณสานิตย์ 1. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 12 แห่ง /12 ครั้ง 2. รักษามาตรฐาน 9 แห่ง /9 ครั้ง 3. เผยแพร่อุดมการณ์ฯ 4 แห่ง / 4 ครั้ง

15 ผู้รับผิด ชอบ เป้าหมายเสร็จสิ้นคงเหลือ อ. เมือง 3100 ราย 3989 ราย - อ. สูงเม่น 2600 ราย 3547 ราย - อ. ลอง 2150 ราย 2037 ราย 113 ราย อ. สอง 2150 ราย 1707 ราย 443 ราย

16 ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวน ครั้ง คุณทักษิณาแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณวินท์นิศาแนะนำจัดทำบัญชี 18 แห่ง คุณเทพอักษรแนะนำจัดทำบัญชี 17 แห่ง คุณนพดลแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณรวีวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณพรรณนาราแนะนำจัดทำบัญชี 12 แห่ง คุณวารุณี เสียงดังแนะนำจัดทำบัญชี 13 แห่ง คุณวารุณี อินวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง

17 ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวน ครั้ง คุณขวัญดาวแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณกรวีร์แนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณจีรานุชแนะนำจัดทำบัญชี 16 แห่ง คุณศิริวรรณแนะนำจัดทำบัญชี 15 แห่ง คุณอรนุชแนะนำจัดทำบัญชี 13 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม จัดตั้ง ผู้รับผิดชอบเรื่องจำนวนครั้ง คุณสากล ประเสริฐ 1. ประสานงาน และนำช่วยเหลือ สหกรณ์อำเภอ / เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำอำเภอในการดำเนิน กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google