งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ อ่านพยัญชนะ ษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ อ่านพยัญชนะ ษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗

3 อ่านพยัญชนะ ษ

4 อ่านสะกดคำและแจกลูก มี ย สะกด อ่านสะกดคำและแจกลูก มี ย สะกด ปุย ทุยฉุย เตย เคยเฉย ดอย ลอยหอย โกย โชยโหย

5 อ่านเป็นคำ กาย ชายยายขาย คุยเคยเลยเฉย รอยลอยโชย เดือย

6 ผู้ชายพายเรือ ม้าลายอายเขา ลอยไป ใบเตย หอยลายหายไป

7 เรือลอยไปในทะเล เขาพายเรือ เราคอยดูม้าลายวิ่งมา คนทำไม่ดีน่าอาย

8 อ่านผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง แม่เกย อ่านผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง แม่เกย กายก่ายก้ายก๊ายก๋าย ดายด่ายด้ายด๊าย ด๋าย ปุยปุ่ย ปุ้ยปุ๊ยปุ๋ย เอยเอ่ยเอ้ยเอ๊ย เอ๋ย บอยบ่อยบ้อยบ๊อยบ๋อย

9 อ่านเป็นคำ อ่านเป็นคำ จ่าย ด้ายป้าย ปุ๋ย บ่อย เปื่อยจ่ายของ มีด้ายมีปุ๋ย บ่อย ๆ เนื้อเปื่อย

10 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง คำมี ย สะกด อ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูง คำมี ย สะกด ขายข่ายข้าย ถอยถ่อยถ้อย ฉุยฉุ่ยฉุ้ย เฉือยเฉื่อยเฉื้อย

11 อ่านเป็นคำ อ่านเป็นคำ ฝ่ายฝ้ายข่ายถ้อย เฉื่อย ฝ่ายเรา ปุยฝ้าย ตาข่าย ถ้อยคำ เฉื่อยชา

12 อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ คำมี ย สะกด อ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ คำมี ย สะกด คายค่ายค้าย งอยง่อยง้อย เยยเย่ยเย้ย เลือยเลื่อยเลื้อย

13 อ่านเป็นคำ ง่าย คุ้ยร้อยเลื่อย ซ้ายเย้ยร้อยด้าย ท้ายเรือ ข้างซ้าย ย้ายบ้านงูเลื้อย เฉื่อยชาเสียงค่อยถ้อยคำ

14 เราย้ายบ้าน เขาพูดเสียงค่อย พ่อเลื่อยไม้ทำบ้าน แม่ร้อยดอกไม้ให้ยาย

15 สวัสดีครูขา เรามาแต่เช้า ก่อนโรงเรียนเข้า มาเช้าใจสบาย

16 ครูเฝ้ายืนคอย เด็กน้อยหญิงชาย เข้าแถวเรียงราย เราไหว้ครูเรา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ บทที่ ๑๗ อ่านพยัญชนะ ษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google