งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เอกสารประกอบการบรรยาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เอกสารประกอบการบรรยาย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เอกสารประกอบการบรรยาย 1

2 พัฒนาการด้านร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านส่วนสูง, น้ำหนัก, สัดส่วนของร่างกาย, โครงสร้างของกระดูก และฟัน สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้ดี มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และมีการทรงตัว ที่ดีขึ้น 2

3 พัฒนาการด้านร่างกาย การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อและตาดีขึ้น การทำงานของระบบประสาทสัมผัสดีขึ้น ตอนปลายของวัยเรียน ร่างกายมีการ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เด็กหญิงโตเร็วกว่า เด็กชาย ประมาณ 1 – 2 ปี 3

4 พัฒนาการทางด้านภาษา พูดได้ชัดเจนทั้งเสียงและจังหวะ พัฒนาวิธีสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน ได้ดีขึ้นตามลำดับ 4

5 พัฒนาการทางสังคม เริ่มออกจากบ้านมาสู่สังคมนอกบ้าน เรียนรู้ถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ แตกต่างไปจากบ้าน สังคมที่สำคัญ คือ โรงเรียน ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ 5

6 พัฒนาการทางสังคม มีการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น, ทำตาม กฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักมารยาทสังคม รู้จักรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่อง ส่วนตัวและเรื่องการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับครูและกลุ่มเพื่อน 6

7 พัฒนาการทางสังคม อยากที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มและต้องการให้กลุ่มเพื่อน ยอมรับ จับกลุ่มกับเพื่อนเพศเดียวกัน แสวงหาเพื่อนที่มีความคล้ายคลึงกันในด้าน บุคลิกลักษณะ หรือความชอบ ยึดมั่นกับกลุ่มเพื่อน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม ซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออก คำพูด หรือการแต่งกาย ที่ เหมือนกลุ่ม การเล่นเป็นการเล่นเชิงสังคม เกมที่เล่นมีกฎระเบียบซับซ้อนมากขึ้น 7

8 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ เริ่มมีความสงสาร/เห็นอกเห็นใจ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดี ขึ้น อ่อนไหวต่อความสำเร็จ/ ล้มเหลว ส่งผลต่อการ พัฒนาความภูมิใจในตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมในรูปแบบที่ สังคมยอมรับได้ รู้จักกลัวในสิ่งที่สมเหตุสมผล กลัวสิ่งที่ไม่มี ตัวตนหรือพิสูจน์ไม่ได้น้อยลง 8

9 พัฒนาการทางด้านความคิด ลดการยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เข้าใจ มุมมองของคนอื่นได้มากขึ้น มีความคิดที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น และรู้จักใช้เหตุผลใน การแก้ปัญหา มีความจำดีขึ้น 9

10 พัฒนาการทางด้านความคิด สามารถแบ่งหมวดหมู่ แบ่งกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ลำดับ สามารถคิดกลับไปกลับมาได้ มีความสามารถในการรู้ความคงที่ของวัตถุ ว่า วัตถุนั้นยังคงสภาพเป็นวัตถุเดิม แม้จะเปลี่ยน รูปร่างไปจากเดิม = = 10

11 พัฒนาการทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม รู้จักความผิดชอบชั่วดี รู้ผิด รู้ถูก พอใจที่จะได้รับรางวัลและการชมเชย เรียนรู้ว่าการกระทำความดีและการกระทำ ถูกต้อง จะทำให้ผู้อื่นพอใจ 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี) เอกสารประกอบการบรรยาย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google