งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)
เอกสารประกอบการบรรยาย ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)

2 พัฒนาการด้านร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านส่วนสูง, น้ำหนัก, สัดส่วนของร่างกาย, โครงสร้างของกระดูก และฟัน สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และมีการทรงตัวที่ดีขึ้น

3 พัฒนาการด้านร่างกาย การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อและตาดีขึ้น
การทำงานของระบบประสาทสัมผัสดีขึ้น ตอนปลายของวัยเรียน ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เด็กหญิงโตเร็วกว่าเด็กชาย ประมาณ 1 – 2 ปี

4 พัฒนาการทางด้านภาษา พูดได้ชัดเจนทั้งเสียงและจังหวะ
พัฒนาวิธีสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนได้ดีขึ้นตามลำดับ

5 พัฒนาการทางสังคม เริ่มออกจากบ้านมาสู่สังคมนอกบ้าน
เรียนรู้ถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างไปจากบ้าน สังคมที่สำคัญ คือ โรงเรียน ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่

6 พัฒนาการทางสังคม มีการเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น, ทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักมารยาทสังคม รู้จักรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับครูและกลุ่มเพื่อน

7 พัฒนาการทางสังคม อยากที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่มและต้องการให้กลุ่มเพื่อนยอมรับ จับกลุ่มกับเพื่อนเพศเดียวกัน แสวงหาเพื่อนที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านบุคลิกลักษณะ หรือความชอบ ยึดมั่นกับกลุ่มเพื่อน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม ซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออก คำพูด หรือการแต่งกาย ที่เหมือนกลุ่ม การเล่นเป็นการเล่นเชิงสังคม เกมที่เล่นมีกฎระเบียบซับซ้อนมากขึ้น

8 พัฒนาการทางด้านอารมณ์
เริ่มมีความสงสาร/เห็นอกเห็นใจ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น อ่อนไหวต่อความสำเร็จ/ ล้มเหลว ส่งผลต่อการพัฒนาความภูมิใจในตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้ รู้จักกลัวในสิ่งที่สมเหตุสมผล กลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือพิสูจน์ไม่ได้น้อยลง

9 พัฒนาการทางด้านความคิด
ลดการยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เข้าใจมุมมองของคนอื่นได้มากขึ้น มีความคิดที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น และรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มีความจำดีขึ้น

10 พัฒนาการทางด้านความคิด
สามารถแบ่งหมวดหมู่ แบ่งกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ลำดับ สามารถคิดกลับไปกลับมาได้ มีความสามารถในการรู้ความคงที่ของวัตถุ ว่าวัตถุนั้นยังคงสภาพเป็นวัตถุเดิม แม้จะเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม = =

11 พัฒนาการทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม
รู้จักความผิดชอบชั่วดี รู้ผิด รู้ถูก พอใจที่จะได้รับรางวัลและการชมเชย เรียนรู้ว่าการกระทำความดีและการกระทำถูกต้อง จะทำให้ผู้อื่นพอใจ

12


ดาวน์โหลด ppt ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน พัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google