งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 6 Mathematical Functions and Date/Time Functions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 6 Mathematical Functions and Date/Time Functions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 6 Mathematical Functions and Date/Time Functions

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอยู่หลาย ฟังก์ชัน ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ sin( ) หาค่า sin ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ cos ( ) หาค่า cosine ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ tan ( ) หาค่า tangent ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ acos( ) หาค่า arc cosine ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ csin( ) หาค่า cosine ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ atan( ) หาค่า arc tangent ทางตรีโกณมิติของมุมที่ต้องการ

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ sqrt( ) หาค่ารากที่สองของค่าคงที่หรือตัวแปร (Square Root) abs( ) หาค่า absolute pow( ) หาค่ายกกำลังของค่าคงที่หรือตัวแปร log( ) หาค่า log ฐาน n (Natural Logarithm) ของค่าคงที่หรือ ตัวแปร log10( ) หาค่า log ฐาน 10 ของค่าคงที่หรือตัวแปร max( ) หาค่าสูงสุด min( ) หาค่าต่ำสุด floor( ) ปัดเศษลง ceil( ) ปัดเศษขึ้น round ( ) ปัดเศษตามปกติ เกิน.5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า.5 ปัดลง

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ bindec( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 2 ให้เป็นฐาน 10 octdec( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 8 ให้เป็นฐาน 10 hexdec( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 16 ให้เป็นฐาน 10 decbin( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 10 ให้เป็นฐาน 2 decoct( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 10 ให้เป็นฐาน 8 dechex( ) ใช้ในการเปลี่ยนเลขฐาน 10 ให้เป็นฐาน 16 number_format( ) ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลของตัวเลข

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชัน number_format( ) รูปแบบ number_format(number,decimals,dec_point,thousands_sep); number คือ ค่าคงที่หรือตัวแปรที่นำมากำหนดรูปแบบ decimals คือจำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการ dec_point คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการกำหนดจุดทศนิยม thosands_sep คือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคั่นหลักพัน

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/10/2884921/slides/slide_7.jpg", "name": "7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง <.", "description": "print sqrt(36); print ; $a = 2.0; $b = 0.0; do { printf ( 2 %.0f = %.2f\n , $b, pow($a,$b)); $b++; }while ($b < 5.0); print max(10, 5, 30, 15, 50, 45, 60); print ; print bindec(1110011); print ; $total = 125252.683526; print number_format($total, 2, . , , ); print ; print number_format($total, 2, # , _ ); ผลลัพธ์ 6 20 = 1.00 21 = 2.00 22 = 4.00 23 = 8.00 24 = 16.00 60 243 125,252.68 125_252#68.", "width": "800" }

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน ใช้สำหรับการนำข้อมูลวันเวลาปัจจุบันในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในขณะนั้นออกมาแสดงหรือใช้งาน เช่น วันที่สั่งซื้อสินค้า เวลาที่โพสต์ข้อความ เป็นต้น รูปแบบ date(“รูปแบบ”) date(“รูปแบบ”,ข้อมูลวันเวลาtimestamp) รูปแบบ คือรหัสที่กำหนดรูปแบบ date ที่ต้องการ เช่น หากต้องการ แบบ วัน/เดือน/ปี สามารถใส่เป็น d/m/y timestamp คือข้อมูลวันเวลาที่ได้จากคำสั่ง mktime หรือ gmmktime ถ้าไม่กำหนด timestamp จะเป็นการเอาวันเวลาจากปฏิทินและ นาฬิกาในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสรูปแบบ aหน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์เล็ก นั่นคือ "am" หรือ "pm" Aหน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์ใหญ่ นั่นคือ "AM" หรือ "PM" dวันที่ โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "01" ถึง "03" Dชื่อวันในสัปดาห์ เฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก เช่น "Sun","Mon" ฯลฯ Fชื่อเต็มของเดือน เช่น "January", "Febuary" เป็นต้น gเลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "12" Gเลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "0" ถึง "23" hเลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "01" ถึง "23" Hเลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "00" ถึง "23"

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ iเลขนาที นั่นคือ "00" ถึง "59" jวันที่ โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "31" lชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ เช่น "Sunday", "Monday" เป็นต้น L ค่าตรรกะที่แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ระบุมี 29 วันหรือไม่ โดย "1" หมายถึง มี 29 วัน, "0" หมายถึงมี 28 วัน mหมายเลขของเดือน โดยมี 0 นำหน้า นั่นคือ "01" ถึง "12" Mชื่อเดือน เฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก เช่น "Jan", "Feb" เป็นต้น nหมายเลขของเดือน โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "12" r วัน/เวลาในรูปของ RFC 822 เช่น "Thu, 21 Dec 2000 21:23:05 +0200" เป็นต้น (php 4.0 ขึ้นไป) รหัสรูปแบบ

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ sเลขวินาที นั่นคือ "00" ถึง "59" S ตัวหนังสือย่อของเลขวันที่ลงท้ายใน ภาษาอังกฤษ เช่นวันที่ ที่ลงท้ายด้วยเลข 1"st" 2."rd" เป็นต้น tจำนวนวันของเดือนคือ 28 และ 31 Tเขตเวลา (timezone) เช่น "MDT", "EST" เป็นต้น Uจำนวนวินาทีทั้งหมดนับตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2513 wหมายเลขของวันในสัปดาห์ นั่นคือ "0" (วันอาทิตย์) ถึง "6" (วันเสาร์) yเลขปีแบบ 2 หลัก เช่น "02" เป็นต้น Yเลขปีแบ 4 หลัก เช่น "2002" เป็นต้น zหมายเลขของวันภายในปี นั่นคือ "0" ถึง "365" รหัสรูปแบบ

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ วันที่ 1 เดือนที่ 1 ปี ค.ศ. 2008

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ d-m-y = 22-09-07 d/m/y = 22/09/07 l,d M y = Saturday, 22 Sep 07 เวลา H:i:s = 15:36:31 เวลา h:i a = 03:36 pm

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันสร้างวันที่และเวลา ใช้สำหรับสร้างข้อมูลวันเวลาโดยสามารถนำเอาค่าวันเวลาแต่ละ ส่วนมาประกอบกัน เช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศ หรือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในเมืองไทย แต่เวลาช้าหรือเร็วไป รูปแบบ mktime(ชม,นาที,วินาที,เดือน,วัน,ปี ค.ศ.) ตัวอย่าง mktime(10,5,2,8,11,2007) ในกรณีที่ต้องการให้เวลาไวขึ้นกว่าเดิม 1 ชม. 6 นาที ให้กำหนดคำสั่ง ดังนี้ mktime(10+1,5+6,2,8,11,2007)

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันรับข้อมูลวันเวลาจากระบบโดยอ้างอิงกับเวลา มาตรฐาน Greenwich Mean Time(GMT) รูปแบบ gmdate(รหัสรูปแบบ) ค่าที่ได้จะเป็นวันเวลาของมาตรฐาน GMT ซึ่งช้ากว่าเวลา ในประเทศไทยประมาณ 7 ชม. (Thai time : GMT + 0700)

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ วันเวลาขณะนี้ : 22/09/07 14:16 pm ถัดไปอีก 5 นาที : 22/09/07 14:21 pmวัน ถัดไปอีก 9 วัน : 22/09/07 14:16 pm ถัดไปอีก 1 เดือน : 22/09/07 14:16 pm

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันรับค่าวันและเวลาปัจจุบัน ฟังก์ชัน getdate() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แสดงผลของวันเวลาเช่นเดียวกับฟังก์ชั่น date() แต่จะแตกต่างกันตรงที่ ฟังก์ชั่น getdate() จะส่ง ค่าของวันหรือเวลามากับอินเด็กซ์ต่างๆของอาร์เรย์ ซึ่งมี อินเด็กซ์ต่างๆ ฟังก์ชัน time() เป็นฟังก์ชั่นที่ส่ง timestamp ของวัน/เวลาปัจจุบันใน เครื่องกลับมาให้ ซึ่งฟังก์ชั่น time() นี้จะให้ค่าเป็นหน่วย ของวินาที

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเด็กซ์ของอาร์เรย์ที่ใช้กับฟังก์ชัน getdate() "seconds"เวลาในส่วนของวินาที "minutes"เวลาในส่วนของนาที "hours"เวลาในส่วนของชั่วโมง "mday"วันที่ "wday"วันในสัปดาห์ ตั้งแต่ 0 (วันอาทิตย์) ถึง 6 (วันเสาร์) "mon"หมายเลขเดือน "year"ปี "yday"หมายเลขของวันภายในปี "weekday"ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ "month"ชื่อเต็มของเดือน

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 2007 October


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 6 Mathematical Functions and Date/Time Functions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google