งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pre-processor directive & Macro คือ อะไร - คำสั่งที่ประกาศไว้ด้านบนสุด - คอมไพเลอร์จะกระทำ Pre- processor & Macro ก่อนจะ ประมวลผลโปรแกรม - สามารถเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pre-processor directive & Macro คือ อะไร - คำสั่งที่ประกาศไว้ด้านบนสุด - คอมไพเลอร์จะกระทำ Pre- processor & Macro ก่อนจะ ประมวลผลโปรแกรม - สามารถเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pre-processor directive & Macro คือ อะไร - คำสั่งที่ประกาศไว้ด้านบนสุด - คอมไพเลอร์จะกระทำ Pre- processor & Macro ก่อนจะ ประมวลผลโปรแกรม - สามารถเป็น ค่าคงที่, ฟังก์ชัน หรือการตรวจสอบเงื่อนไข ( คล้าย คำสั่ง if)

3 ตารางสรุป Pre-processor directive Pre-processor directive คำอธิบาย #include แทรกไฟล์ที่ต้องการประมวลผลร่วมกับ โปรแกรม #if ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการประมวลผล โปรแกรม #ifdef ใช้ตรวจสอบ Macro ที่ถูกสร้างโดย #define #ifndef ใช้ตรวจสอบว่า Macro ไม่ถูกประกาศใช่ไหม #elif หากตรวจสอบเงื่อนไข #if, #ifdef และ #ifndef แล้ว เป็นเท็จ ก็จะมาตรวจสอบ เงื่อนไขที่ #elif #else หากตรวจสอบเงื่อนไข #if, #ifdef, #ifndef และ #elif แล้วเป็นเท็จ ก็จะมาตรวจสอบ เงื่อนไขที่ #else #endif ใช้ระบุจุดสิ้นสุดของเงื่อนไข #define ใช้สร้าง Macro #undef ใช้ยกเลิก Macro

4 Macro อาจเป็น ค่าคงที่, ฟังก์ชัน มาโครมาตรฐาน (Standard predefined macro) มาโครที่ผู้ใช้กำหนด เอง (User predefined macro)

5 มาโคร มาตรฐาน - มาโครที่ภาษาซี จัดไว้ให้ผู้ใช้เรียกใช้งานได้ ทันที - ชื่อมาโครมาตรฐาน จะขึ้นต้นและปิดท้ายด้วย __ (underscore 2 ตัวติดกัน ) มาโครมาตรฐานคำอธิบาย __FILE__ ดึงชื่อไฟล์ที่เรากำลังเขียนโปรแกรม __LINE__ ดึงหมายเลขบรรทัดที่เรากำลังทำงานอยู่ __DATE__ ดึงวันที่เราเริ่มรัน Pre-processor ในรูปแบบสตริง 11 ตัวอักษร __TIME__ ดึงเวลาที่เราเริ่มรัน Pre-processor ในรูปแบบสตริง 8 ตัวอักษร __STDC__ ใช้ตรวจสอบว่า c compiler ที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/ANSI C หรือไม่ ถ้าเป็นจะส่งค่า 1 ถ้าไม่เป็นจะส่งค่า 0 ออกมา

6 ตัวอย่างการใช้งาน Standard Predefined Macros สร้าง Macro เรียกใช้ Macro เป็น การแทรกคำสั่งที่ สร้างไว้ ที่ตำแหน่ง นี้

7 ก่อนรันคำสั่งใน main คำสั่งในส่วน Pre- processor directive จะไปแทนที่ ใน ตำแหน่งที่เรียนใช้ Pre-processor

8 Macro ที่ผู้ใช้กำหนดเอง ด้วย คำสั่ง #define รูปแบบ #define ชื่อ Macro ค่าที่ต้องการกำหนดให้ Macro ตัวอย่าง Macro อย่างง่าย #define PI 3.14// สร้างค่าคงที่ PI = 3.14 #define TIMES 2// สร้างค่าคงที่ TIMES = 2 #define ROUND 3*TIMES // สร้างค่าคงที่การคำนวณ //ROUND = 3* TIMES = 3*2=6 #define ADD 2+1+a // สร้างค่าคงที่การคำนวณ //ADD = 2+1+ ตัวแปร a

9

10 Macro ที่สามารถรับพารามิเตอร์ได้ รูปแบบ #define ชื่อ Macro( อาร์กิวเมนต์ ) ฟังก์ชันของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่าง Macro ที่สามารถรับค่าพารามิเตอร์ได้ #define SQUARE(A) (A*A)// สร้างฟังก์ชัน A ยกกำลังสอง #define ADD(B) (B+B)// สร้างฟังก์ชัน B+B

11

12 Macro แบบมีเงื่อนไข รูปแบบ #define ชื่อ Macro(arg1,arg2,…,arg n) เงื่อนไข ตัวอย่าง Macro แบบมีเงื่อนไข #define MAX(x,y) x>y ? x : y // สร้างฟังก์ชันหาค่าสูงสุด // ระหว่าง x, y การใช้ If อย่างย่อ แบบเต็มแสดงได้ดังนี้ If (x>y) MAX = x Else MAX = y

13 Macro แบบมีเงื่อนไข ( หลายบรรทัด ) รูปแบบ #define ชื่อ Macro(arg1,arg2,…,arg n) { \ คำสั่ง 1;\ คำสั่ง 2;\ ….\ คำสั่ง n;}

14 ตัวอย่าง Macro แบบมีเงื่อนไข ( หลายบรรทัด )

15 ตัวอย่างการใช้ #ifdef, #ifndef, #else, #endif, #undef ตรวจสอบ A ถูก define ? เปลี่ยนค่า A ต้องทำ การ #undef A ก่อน เสมอ ทางเลือก สุดท้ายเมื่อ เงื่อนไขก่อน หน้าเป็นเท็จ สิ้นสุดการ ตรวจสอบ เงื่อนไข หลังจากรัน Pre-processor directive

16 ตัวอย่างการใช้ #ifdef, #ifndef, #else, #endif, #undef แทรกไฟล์ font1.inc ไว้ในส่วน Pre-processor directive แทรกไฟล์ font1.inc ไว้ในส่วน Pre-processor directive แทรกไฟล์ font2.inc ไว้ในส่วน Pre-processor directive แทรกไฟล์ font2.inc ไว้ในส่วน Pre-processor directive

17 ตัวอย่างการใช้ #ifdef, #ifndef, #else, #endif, #undef เรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ ในไฟล์ font1.inc ( ไฟล์ที่จะแทรกอาจ มีนามสกุลอื่นๆ เรา สามารถตั้งนามสกุล เองได้ตามใจ ) เรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ ในไฟล์ font2.inc


ดาวน์โหลด ppt Pre-processor directive & Macro คือ อะไร - คำสั่งที่ประกาศไว้ด้านบนสุด - คอมไพเลอร์จะกระทำ Pre- processor & Macro ก่อนจะ ประมวลผลโปรแกรม - สามารถเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google