งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ work procedure เพื่อ การควบคุม. work procedure เป็นเอกสารที่กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารงานให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ work procedure เพื่อ การควบคุม. work procedure เป็นเอกสารที่กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารงานให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ work procedure เพื่อ การควบคุม

2 work procedure เป็นเอกสารที่กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารงานให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำทำไม

3 ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ทำงานทราบข้อมูลรายละเอียดในการ ทำงานอย่างถูกต้องชัดเจน ทราบถึงกิจกรรมใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ทำ อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ใช้เอกสารอ้างอิงในการทำงาน ใช้เป็นการสื่อในการประสานงาน

4 ขั้นตอนการเขียน work procedure

5 ตัวอย่างขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท AAA

6 การเก็บข้อมูล

7 การควบคุม

8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

9 เป็นกราฟแท่งที่ใช้ดูความ แปรปรวนของกระบวนการ โดย การสังเกตรูปร่างของฮีสโตแกรมที่ สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มาโดยการ สุ่มตัวอย่าง Histogramแผนภูมิฮิสโตแกรม

10 การนำ PROCESS ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน Sl Su 1. เป็นกรณีที่เหมาะสมที่สุด 2. อยู่ในมาตรฐานแต่ต้องลดการกระจาย Sl Su

11 Sl Su 3. ต้องพยายามเพิ่มค่าเฉลี่ยให้สูงขึ้น การนำ PROCESS ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน 4. ต้องพยายามลดการกระจายให้มากที่สุด Sl Su

12 แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการควบคุม กระบวนการ โดยการติดตามและตรวจจับ ข้อมูลที่ออกนอกขอบเขต UCL : ขอบเขตบน CL : ค่า กลาง LCL : ขอบเขต ล่าง Control Chart

13 พิจารณาจุดที่ควรปรับปรุง

14 เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสาเหตุของ ความบกพร่องกับ ปริมาณความสูญเสียที่ เกิดขึ้น - บ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อ ใดเป็นปัญหา มากที่สุด - เข้าใจได้ว่าแต่ละ หัวข้อมีอัตราส่วน เท่าใดของทั้งหมด - โน้มน้าวจิตใจได้ดี - ไม่ต้องใช้การ คำนวณที่ยุ่งยาก - ใช้เปรียบเทียบผล - ใช้ตั้งเป้าหมายใน การแก้ปัญหา แผนภูมิพาเรโต Pareto Diagram สาเหตุความ บกพร่อง % สะสม ก ข ค ง จ ฉ อื่นๆ ความถี่ 100 80808080 Vita l Fe w Use ful Ma ny

15 วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

16 ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา หนึ่ง ( ผล ) กับปัจจัยต่าง ๆ ( สาเหตุ ) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause) ซึ่งจะมองภาพรวมได้ ง่ายขึ้น Cause & Effect Diagram ปัญหา ปัจจัย EffectCause สาเหตุหลัก สาเหตุย่อย สาเหตุย่อยๆ สาเหตุรอง

17 Cause-and-Effect Diagram Effect MaterialsMethods EquipmentPeople Environment Cause

18 รถควบคุม ไม่ได้ เบรกไม่อยู่ถนนลื่น ชิ้นส่วนเสีย คนขับผิดพลาด ยางรถเสื่อมสภาพ ผ้าเบรกหมด น้ำมันหก ฝนตก ปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ดี ง่วง นอน สะเพร่า ฝึกอบรมไม่ดี คันชักหัก คันเร่งค้าง เบรกเสีย ตัวอย่างผังแสดงเหตุและผล Cause & Effect Diagram เกิดอุบัติเหตุบนถนน ไม่เคย สลับยาง ใช้มานาน กว่า 3 ปี มือใหม่ ผังก้างปลาแสดงการค้นหาสาเหตุของการที่ไม่สามารถควบคุมรถได้

19 ตัวอย่างผังการกระจายของ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 1 r = 0.6 r = -1 r = 0 r = - 0.8 r = 0.8 Scatter Diagram


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ work procedure เพื่อ การควบคุม. work procedure เป็นเอกสารที่กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน การบริหารงานให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google