งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ การกลับเป็น ผู้ประกันตน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ การกลับเป็น ผู้ประกันตน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ การกลับเป็น ผู้ประกันตน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ผู้ประกันตน หมายความว่า ผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2537  ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ตามมาตรา 41(4) หรือ (5) แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2537 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หาก มีความประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนให้ยื่นคำ ขอภายใน 1 ปี นับแต่มีผลบังคับใช้  เมื่อสำนักงานได้รับคำขอตามมาตรา 4 ให้ ดำเนินการตรวจสอบคำขอและในกรณีที่เห็นว่า ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนให้แจ้งให้ ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีสิทธิกลับเป็น ผู้ประกันตน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน  การกลับเป็นผู้ประกันตน ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ยื่น คำขอและให้ผู้ประกันตนมีสิทธิและหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ การกลับเป็น ผู้ประกันตน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google