งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ. ศ
พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ประกันตน หมายความว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ผู้ประกันตนซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 41(4) หรือ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมีความประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตนให้ยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่มีผลบังคับใช้ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอตามมาตรา 4 ให้ดำเนินการตรวจสอบคำขอและในกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วัน

3 สรุปสาระสำคัญ ถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน การกลับเป็นผู้ประกันตน ให้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ยื่นคำขอและให้ผู้ประกันตนมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ การกลับเป็นผู้ประกันตน พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google