งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่ง ก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่ง ก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่ง ก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและ ได้รับหนังสือรับรองแล้วสามารถยื่น หลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียน เป็น คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรมได้ การขึ้นทะเบียน คนงานมีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วัน อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน ระเบียบนี้ให้ใช้ บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ กำหนดวิธีการขึ้นทะเบียน และหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่ง ก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซ ประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google