งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤษภาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  “ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุม  1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามที่ประกาศนี้กำหนด

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชำนาญการและ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการซึ่งมีจำนวน หน้าที่ และ คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  (1) ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน โดยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่ง ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงาน ทั้งนี่ ผู้ชำนาญการต้องมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) ( ก ) ( ข ) ( ค ) และ ( จ )

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  (2) ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน ทำ หน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและ รับรอง การจัดการพลังงาน และช่วย ผู้ชำนาญการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ช่วย ผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละ รอบของการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการต้องมี คณะสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) ( ก ) ( ค ) และ ( จ )

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  3. ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการต้องไม่ เป็น ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการให้กับ ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้อง ไม่เป็นบุคลากรประจำของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุมที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน  4. การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน  5. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ อธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ ไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาต

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  6. ในกรณีประสงค์จะเลิกดำเนินการตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเลิก ดำเนินการ  7. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือ ชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต ยื่นคำ ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วย เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอรับ ใบแทน ใบอนุญาต

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google