งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ เสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ เสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ เสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  2. กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ ในทาง ขณะเดินเครื่องอยู่กับที่ ต้องมีค่าระดับเสียงไม่ เกินค่า ดังต่อไปนี้  ( ก ) 100 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557  ( ข ) 99 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่า เกินกว่า 2,200 กิโลกรัม  ( ค ) 95 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่า ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม  3. วิธีการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้เป็นไป ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลง วันที่ 7 กรกฎาคม พ. ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศนี้แทน  2. ในประกาศนี้ (1) “ รถยนต์ ” หมายความว่า รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (2) “ ทาง ” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง บก  3. กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ที่ใช้ในทาง ขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่ โดยไม่รวมเสียงแตร สัญญาณ ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่า ดังต่อไปนี้ (ก) 100 เดซิเบลเอ สําหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 (ข) 99 เดซิเบลเอ สําหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าเกินกว่า 2,200 กิโลกรัม (ค) ( ค ) 95 เดซิเบลเอ สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม  4. วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ให้เป็นไปตาม ภาคผนวกท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ เสียงของรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google