งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กุมภาพันธ์ 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี รายชื่อสารควบคุม ลําดับที่ 68 คลอโรฟีนอล (chlorophenol) 2. ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพ.ศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 2.1 บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุมลําดับที่ 195 ไดโครโตฟอส (dicrotophos) และลําดับที่ อีพีเอ็น (EPN) หรือ ออร์โท-เอทิล ออร์โท-4-ไนโตรฟีนิลฟีนิลฟอสโฟโนไทโอเอต (O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate) 2.2 บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี รายชื่อกลุ่มสารควบคุมลําดับที่ 1 คลอโรฟีนอล (chlorophenol)

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2.3 บัญชี 4 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุม ลําดับที่ 164 เมโทมิล (methomyl) และลำดับที่ อีพีเอ็น (EPN) หรือ เอทิล พารา-ไนโตรฟีนิล ฟีนิลฟอสโฟโรไทโอเอต (ethyl p-nitrophenyl phenylphosphorothioate) 2.4 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ บัญชี 5.1 รายชื่อสารควบคุม ลําดับที่ 78 คลอโรโซมาน : โอ-พินาโคลิล เมทิลฟอสโฟโนคลอริเดต (chlorosoman : O-Pinacolyl ethylphosphonochloridate) ลําดับที่ 81 คลอโรพิคริน : ไตรคลอโรไนโตรมีเทน (chloropicrin : Trichloronitromethane) ลําดับที่ 148 โซเดียมเตตระบอเรตเพนตะไฮเดรต (sodium tetraborate pentahydrate) ลําดับที่ 159 ไซยาโนเจนคลอไรด์ (cyanogen chloride) ลําดับที่ 242 บีแซด : 3-ควินิวคลิดินิลเบนซิเลต(BZ: 3-quinuclidinyl benzilate) ลําดับที่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือเมทานัล (methanal) ลําดับที่ ฟอสจีน (phosgene) หรือคาร์บอนิลคลอไรด์ (carbonyl chloride) ลําดับที่ 306 ฟีนอล (phenol) และลําดับที่ 484 ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 2.5 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ บัญชี กลุ่มสารอื่น ๆ ลําดับที่ 7 ไวต์ออยล์ (white oil) หรือรีไฟน์ปิโตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil) 2.6 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ บัญชี 5.5 กลุ่มอาวุธเคมี ลําดับที่ 6 อะมิทอน : โอ โอ-ไดเอทิล เอส-[2-(ไดเอทิลอะมิโน) เอทิล] ฟอสโฟโรไทโอเลตและเกลือของสารนี้ที่ถูกอัลคิลเลตและโปรโตเนต {amiton : O, O-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phophorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts}

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ให้เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ในบัญชีรายขื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ สําหรับวัตถุอันตราย ดังนี้ 3.1 บัญชี รายชื่อสารควบคุม ลําดับที่ ไดฟีนิลมีเทน-,4'-ดไอโซไซยาเนต (ซึ่งมีไอโซเมอร์อื่นผสมอยู่ด้วย) (diphenylmethane-4,4'-diisocyanate (with mixed isomers) และลําดับที่ 488 โพลีเมอริคไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต (polymeric diphenylmethane diisocyanate) 3.2 บัญชี กลุ่มสารอื่น ๆ ลําดับที่ 9 กลุ่มสารไอโซไซยาเนต หรือสารผสม (isocyanate mixed isomers or mixture) และลําดับที่ 10 เรซิน (resin) 3.3 บัญชี กลุ่มอาวุธเคมี ลําดับที่ 13 ซัลเฟอร์มัสตาร์ด (sulfur mustards) ลําดับที่ 14 ลิวิไซด์ (lewisites) และลําดับที่ 15 ไนโตรเจนมัสตาร์ด (nitrogen mustards)

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. ให้เพิ่มเติมบัญชี 5.6 กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ในบัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบของบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ 5. ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ตามประกาศฉบับนี้ที่ได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ แจ้งการดําเนินการสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือยื่นคําขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และถ้าวัตถุอันตรายใดจะต้องขึ้นทะเบียน ก็ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google