งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม บัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ในบัญชี 5.6 กลุ่มสาร ควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี 5 ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตาม ความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535  2. ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ ( 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ. ศ. 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2555 (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตราย มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2551 (3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ.2551 (4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 30 กันยายน พ. ศ. 2547

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google