งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ ซึ่งวัตถุอันตรายตาม บัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ในบัญชี 5.6 กลุ่มสาร ควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี 5 ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตาม ความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ  2. ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ ( 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสาร ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ. ศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ. ศ (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตราย มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ (3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ.2551 (4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ. ศ ลงวันที่ 30 กันยายน พ. ศ. 2547

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google