งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร การฝึกอบรมความปลอดภัยใน การทำงานในที่อับอากาศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2551 ประกาศ ในราชกิจจนุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร การฝึกอบรมความปลอดภัยใน การทำงานในที่อับอากาศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2551 ประกาศ ในราชกิจจนุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร การฝึกอบรมความปลอดภัยใน การทำงานในที่อับอากาศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2551 ประกาศ ในราชกิจจนุเบกษา 27 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 แห่งประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยใน การทำงานในที่อับอากาศ พ. ศ.2549 “ ข้อ 7/1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้ (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (2) มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือ โรคอื่นซึ่ง แพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็น อันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ”

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร การฝึกอบรมความปลอดภัยใน การทำงานในที่อับอากาศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2551 ประกาศ ในราชกิจจนุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google