งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำหนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำหนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำหนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557
ชื่อ ตำราการระงับความรู้สึกในประสาทศัลยศาสตร์ = Neuroanesthesia ผู้แต่ง วิชัย อิทธิชัยกุลฑล, บรรณาธิการ หมวด WO200ว539ต จำนวน หน้า บรรณานุกรม วิชัย อิทธิชัยกุลฑล, บรรณาธิการ. (2557). ตำราการระงับความรู้สึกในประสาท ศัลยศาสตร์ = Neuroanesthesia. กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. ชื่อ พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา ผู้แต่ง วีรวรรณ เล็กสกุลไทย หมวด QY25ว735พ จำนวน หน้า วีรวรรณ เล็กสกุลไทย. พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่อ Principles of internal medicine ผู้แต่ง อำนาจ ชัยประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ หมวด WB115อ686P จำนวน หน้า อำนาจ ชัยประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ. (2556). Principles of internal medicine. กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ชื่อ Chulalongkorn hematology handbook ผู้แต่ง นภชาญ เอื้อประเสริฐ, บรรณาธิการ หมวด WH120น189C จำนวน หน้า นภชาญ เอื้อประเสริฐ, บรรณาธิการ. (2557). Chulalongkorn hematology handbook. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2 ชื่อ Systemic lupus erythematosus ในเด็กและวัยรุ่น ผู้แต่ง อัจฉรา สัมบุณณานนท์, อนิรุธ ภัทรากาญจน์ และ นันทวัน ปิยะภาณี, บรรณาธิการ หมวด WS200อ498S จำนวน หน้า บรรณานุกรม อัจฉรา สัมบุณณานนท์, อนิรุธ ภัทรากาญจน์ และ นันทวัน ปิยะภาณี บรรณาธิการ. (2556). Systemic lupus erythematosus ในเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ชื่อ Smart practice in common pediatric respiratory problems ผู้แต่ง อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และคณะ, บรรณาธิการ หมวด WS280อ416S จำนวน หน้า อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และคณะ, บรรณาธิการ. (2557). Smart practice in common pediatric respiratory problems. กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบ หายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย. ชื่อ ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ ผู้แต่ง มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ หมวด WM39ม456ต จำนวน หน้า มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ. (2555). ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. ชื่อ หลักการวินิจฉัยและจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้แต่ง วิโรจน์ ไววานิชกิจ หมวด WQ100ว711ห จำนวน 96 หน้า วิโรจน์ ไววานิชกิจ. (2557). หลักการวินิจฉัยและจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ดาวน์โหลด ppt แนะนำหนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google