งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและ ความลึกของน้ำบาดาล พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและ ความลึกของน้ำบาดาล พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและ ความลึกของน้ำบาดาล พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ. ศ. 2520 เรื่อง กำหนดเขตน้ำ บาดาลและความลึกของน้ำบาดาล ลงวันที่ 8 กันยายน 2537  กำหนดให้ท้องที่กรุงเทพมหานคร และท้องที่ ของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเขตน้ำบาดาล  ให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร เขตน้ำบาดาลจังหวัดทุก จังหวัดในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ให้เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนในเขตน้ำบาดาลจังหวัดอื่นๆ ให้มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่ 1 เมษายน พ. ศ.2555 ให้คงใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำ บาดาล พ. ศ.2520 เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและ ความลึกของน้ำบาดาล ลงวันที่ 8 กันยายน พ. ศ. 2537 เท่าที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและ ความลึกของน้ำบาดาล พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google