งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com BCS 121 บท 5 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com BCS 121 บท 5 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com BCS 121 บท 5 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

2 วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายถึงแนวคิดการโปรแกรมเชิง วัตถุ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง การโปรแกรมเชิงวัตถุกับการโปรแกรม เชิงกระบวนการ เพื่อยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ 2

3 การโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดที่สำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ - คลาส (Class) ต้นแบบของออบเจกต์ ที่มีการกำหนดว่า ออบเจกต์ ที่เกิดขึ้นภายใต้คลาสจะประกอบไป ด้วย - คุณสมบัติ (Property) - พฤติกรรมหรือการกระทำ (Method) ซึ่งคลาสเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3

4 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) การสร้างคลาสมีรูปแบบ คือ Class ชื่อคลาส รายละเอียดภายในคลาส End Class 4

5 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) - วัตถุ (Object) โดยมากจะเรียกว่า อ็อบเจกต์ คือ ตัวตน (instance) ของคลาส ( เช่น นายทักษิณ, นาย สนธิ ) ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเอาคลาสนั้น มาใช้งานโดยแต่ละออบเจกต์ จะมีพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นแตกต่างกันฉพาะของตัวเอง ทำให้ ออบเจกต์ แต่ละ ออบเจกต์ ของ คลาส เดียวกันมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่าง กัน การสร้างออบเจกต์จะทำภายใต้คลาส โดยมีรูปแบบคล้ายการประกาศตัวแปร เช่น Dim Car As New Vehicle Dim ชื่อ object As New ชื่อ class 5 รูปแบ บ

6 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) - คุณสมบัติ (Property) จริงๆแล้วก็คือตัวแปรที่สร้างไว้ใน class หรือ เรียกว่า data member ของ class การใช้งาน ชื่อ object. ชื่อ คุณสมบัติ 6 รูปแบ บ

7 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) การสร้างคุณสมบัติ (Property) สามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. การใช้ตัวแปรแบบ Public 2. การใช้ Property Method 7

8 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) การสร้างคุณสมบัติโดยใช้ตัวแปรแบบ Public การใช้งาน 1. การอ่านค่าจากคุณสมบัติไปเก็บไว้ที่ตัว แปร 2. การกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ 8 Public ชื่อคุณสมบัติ As ชนิดข้อมูล [= ค่า เริ่มต้น ] รูปแบ บ ตัวแปร = ชื่อ object. ชื่อคุณสมบัติ รูปแบ บ ชื่อ object. ชื่อคุณสมบัติ = ค่าที่จะกำหนด รูปแบ บ

9 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 9 Class Vehicle Public Num As Integer = 5 End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim A As New Vehicle Dim B As Integer = A.Num A.Num = 10 Response.Write(A.Num & " ") Response.Write(B) End Sub ตัวอย่า ง

10 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) การสร้างคุณสมบัติโดยใช้ Property Method มี 3 รูปแบบ 1. การสร้างคุณสมบัติให้สามารถอ่านค่า ได้เพียงอย่างเดียว 10 Public ReadOnly Property ชื่อคุณสมบัติ As ชนิดข้อมูล Get ‘ คำสั่งที่จะทำถ้ามีการอ่านค่า คุณสมบัติ End Get End Property รูปแบ บ

11 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 11 Class Vehicle Public Num As Integer = 5 Public ReadOnly Property Num1() As Integer Get Return Num End Get End Property End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim A As New Vehicle Dim B As Integer = A.Num1 A.Num1 = 10 End Sub ตัวอย่า ง คำสั่งนี้ใช้ไม่ได้

12 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 2. การสร้างคุณสมบัติให้สามารถ กำหนดค่าได้เพียงอย่างเดียว 12 Public WriteOnly Property ชื่อคุณสมบัติ As ชนิดข้อมูล Set ‘ คำสั่งที่จะทำถ้ามีการกำหนดค่า ให้กับคุณสมบัติ End Set End Property รูปแบ บ

13 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 13 Class Vehicle Public Num As Integer = 5 Public WriteOnly Property Num1() As Integer Set(ByVal value As Integer) Num = value End Set End Property End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim A As New Vehicle Dim B As Integer = A.Num1 A.Num1 = 10 End Sub ตัวอย่า ง คำสั่งนี้ใช้ไม่ได้

14 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 3. การสร้างคุณสมบัติให้สามารถอ่านค่า และกำหนดค่าได้ 14 Public Property ชื่อคุณสมบัติ As ชนิดข้อมูล Get ‘ คำสั่งที่จะทำถ้ามีการอ่านค่า คุณสมบัติ End Get Set ‘ คำสั่งที่จะทำถ้ามีการกำหนดค่า ให้กับคุณสมบัติ End Set End Property รูปแบ บ

15 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 15 Class Vehicle Public Num As Integer = 5 Public Property Num1() As Integer Get Return Num End Get Set(ByVal value As Integer) Num = value End Set End Property End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim A As New Vehicle Dim B As Integer = A.Num1 A.Num1 = 10 Response.Write(B & " ") Response.Write(A.Num) End Sub ตัวอย่า ง

16 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) - พฤติกรรมหรือการกระทำ (Method) จริงๆแล้วก็คือโพรซีเยอร์หรือฟังก์ชันที่ สร้างไว้ใน class หรือเรียกว่า function member ของ class การใช้งานมี 2 รูปแบบ 1. แบบไม่มีพารามิเตอร์ 2. แบบมีพารามิเตอร์ ชื่อ object. ชื่อ method 16 ชื่อ object. ชื่อ method( พารามิเตอร์ 1, พารามิเตอร์ 2,... ) รูปแบ บ

17 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) การสร้างพฤติกรรมหรือการกระทำ (Method) มี 2 แบบ 1. Method ที่เป็นโพรซีเยอร์ 2. Method ที่เป็นฟังก์ชัน 17 Public Sub ชื่อ Method ( พารามิเตอร์ 1, พารามิเตอร์ 2,...) ‘ การทำงาน End Sub รูปแบ บ Public Function ชื่อ Method( พารามิเตอร์ 1, พารามิเตอร์ 2,...) As ชนิด ข้อมูลที่ต้องการส่งกลับ ‘ การทำงาน End Sub รูปแบ บ

18 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ( ต่อ ) 18 Class Vehicle Public Function Add(ByVal A As Integer, ByVal B As Integer) As Integer Return (A + B) End Function End Class Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim A As New Vehicle Response.Write(A.Add(5, 10)) End Sub ตัวอย่า ง


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com BCS 121 บท 5 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google