งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตุลาคม 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตุลาคม 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตุลาคม 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)

4 พระวรสารโดยนักบุญ ยอห์นเล่าว่า พระเยซูเจ้า เสด็จไปที่เมือง คาเฟอร์นาอูม หลังจาก ทรงทวีขนมปังแล้ว ได้ตรัสสั่งสอนประชาชน เรื่องปังแห่งชีวิตว่า

5 “อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแสลายไป แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่านแล้วเสื่อม” (ยน 6, 27)

6 สำหรับประชาชนที่กำลังรับฟังพระองค์ขณะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า พระองค์กำลังตรัสถึงเรื่อง “มานนา” และการคาดคอยถึง “มานนาที่สอง” ที่จะมาจากสวรรค์ในสมัยของพระเมสสิยาห์

7 เมื่อทรงเห็นว่าประชาชน ไม่เข้าใจ พระเยซูเจ้าจึง ตรัสเสริมว่า พระองค์เอง ทรงเป็น “ปังทรงชีวิต(แท้) ที่ลงมาจากสวรรค์” ซึ่งเขาจะต้องยอมรับโดย อาศัยความเชื่อ

8 "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

9 พระเยซูเจ้าทรงมองว่าพระองค์เป็นปัง พระองค์เสด็จมาก็เพราะเหตุนี้ คือ เป็นปังเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประทาน เป็นปังเพื่อถ่ายทอดชีวิตของพระองค์ ให้แก่เรา เพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้กลับกลายเป็นเหมือนพระองค์ นี่เป็นความหมายฝ่ายจิตของพระวาจานี้

10 แต่พระวาจานี้ลึกซึ้ง และเข้าใจได้ยาก พระเยซูเจ้าจึงตรัส ถึงพระองค์เองว่า “ปังที่เราจะให้นี้คือ เนื้อของเรา เพื่อให้ โลกมีชีวิต” (ยน.6:51) “ถ้าท่านไม่กินเนื้อ ของบุตรแห่งมนุษย์ และไม่ดื่มโลหิตของ เขาท่านจะไม่มีชีวิต ในตนเอง” (ยน.6:53)

11 พระเยซูเจ้าทรงประกาศถึงศีลมหาสนิท ทำให้ศิษย์หลายคนรู้สึกสะดุดและละทิ้งพระองค์ไป

12 แต่ศีลมหาสนิทเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเยซูเจ้า ที่ทรง ประทานให้กับมนุษยชาติความสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท จะช่วยดับความกระหายของ วิญญาณและร่างกาย ทำให้เราเปี่ยมด้วยความยินดี

13 เมื่อเราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยปังแห่งสวรรค์นี้แล้ว เราจะไม่หิวอีกเลย นั่นหมายความว่า ความปรารถนาถึงความรัก และความจริงทุกอย่างของ เรานั้นจะเต็มบริบูรณ์ ด้วยองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรักและ องค์ความจริง

14 "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

15 พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงดูเราด้วยปังแห่งชีวิตตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว และพระองค์ทรงประทานปังนี้ให้แก่เรา เพื่อให้เราได้ดับความ กระหายฝ่ายวิญญาณและร่างกายของผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา

16 พระคริสตเจ้าได้รับการป่าวประกาศแก่โลกไม่มากนักโดยทางศีลมหาสนิท แต่โดยทางชีวิตของคริสตชนที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากศีลมหาสนิทและ จากพระวาจามากกว่า พวกเขาป่าวประกาศพระวรสารด้วยชีวิตและคำพูด ของพวกเขา ด้วยการนำพระเยซูเจ้ามาประทับท่ามกลางพวกเขาทั้งชาย และหญิงด้วยความรักซึ่งกันและกัน

17 โดยอาศัยศีลมหาสนิท ชุมชนคริสตชนจะกลับกลายเป็นชีวิตขององค์ พระเยซูเจ้า เป็นชีวิตที่สามารถให้ความรัก และให้ชีวิตพระกับผู้อื่นได้

18 คำเปรียบเทียบเรื่องขนมปังนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราถึงวิถี ชีวิตคริสตชนที่แท้จริงและดีที่สุดในการรักเพื่อนพี่น้องของเรา หมายความที่แท้จริงของ การรัก คืออะไร

19 การรัก หมายถึงการทำตัว เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน เป็น หนึ่งเดียวกับเขาในสิ่งที่เขาปรารถนา ในสิ่งเล็กน้อยที่สุด ไม่มีค่า สิ่งที่ไม่มีความสำคัญสำหรับเรา แต่เขาสนใจ

20 พระเยซูเจ้าทรงประทานแบบฉบับอันยอดเยี่ยมถึงวิธีการรัก แก่เรา ทรงกระทำพระองค์เองให้เป็น “ปัง” สำหรับเรา เพื่อจะได้เข้าถึงทุกคน เพื่อให้ทุกคนรับพระองค์ได้ ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน รักและรับใช้ทุกคน

21 ดังนั้น เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นจนกระทั่ง “ยอมถูกกิน” นั่นหมายความว่า หลอมละลายตัวเองเพื่อผู้อื่น นี่คือ ความรัก ทำตัวเป็นหนึ่งเดียวจนถึงขั้นที่คนอื่นรู้สึกว่า ได้รับการ บำรุงเลี้ยงด้วยความรักของเรา มีความสุข ความสดชื่น และความเข้าใจ

22 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนสิงหาคม 2000 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี)Anna LolloPlacido D’Omina คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.orgwww.santuariosancalogero.org “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนสิงหาคม 2000 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเรา จะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)


ดาวน์โหลด ppt ตุลาคม 2014 พระวาจา ทรง ชีวิต "เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google