งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๐ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๐ มิ.ย. ๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๐ มิ.ย. ๕๗

2 การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด บ.กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จว.น.ม.

3 การรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 ชป.มวลชนตรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

5 รอง เสธ. กกล. ฯ ร่วมประชุมกับ ตร. ภ. จว. ช. ย
รอง เสธ.กกล.ฯ ร่วมประชุมกับ ตร.ภ.จว.ช.ย. ผู้แทนธนาคาร และผู้ประกอบการให้สัญญาณโทรศัพท์ ประสานงานการปราบปรามยาเสพติด ตรวจสอบเส้นทางบัญชีการเงินต่างๆ ที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จว.ช.ย.

6 สรุปผลการปฏิบัติของ ชป.มวลชน ๑๖ ชป.
ตำบลที่ลง จำนวนตำบล หมู่บ้านที่ลง จำนวนหมู่บ้าน ร้อยละ จำนวน ปชช. ชป.อ.จัสตุรัส ๑๒ ๖๙ ๑๑๙ ๕๗.๙๘ ๑,๘๕๐ ชป.อ.หนองบัวระเหว ๑๘ ๕๘ ๓๑.๐๓ ๓๕๐ ชป.อ.บ้านเขว้า ๓๙ ๘๘ ๔๔.๓๒ ๒,๐๐๐ ชป.อ.บ้านแท่น ๖๖ ๕๙.๐๙ ๑,๕๕๒ ชป.อ.ภักดีชุมพล ๑๕ ๔๗ ๓๑.๙๑ ชป.อ.เกษตรสมบูรณ์ ๑๑ ๗๘ ๑๑๔ ๖๘.๔๒ ๒,๔๗๖ ชป.อ.คอนสาร ๕๒ ๘๕ ๖๑.๑๘ ๗๖๐ ชป.อ.หนองบัวแดง ๑๓๐ ๕๐.๗๗ ๑,๘๖๘ ชป.อ.ภูเขียว ๑๖ ๙๓.๗๕ ๘๕๐ ชป.อ.ซับใหญ่ ๒๓ ๓๗ ๖๒.๑๖ ๔๐๐ ชป.อ.บำเหน็จณรงค์ ๕๔ ๙๕ ๕๖.๘๔ ๒,๓๖๐ ชป.อ.เทพสถิต ๓๕ ๙๒ ๓๘.๐๔ ๓,๔๕๐ ชป.อ.เนินสง่า ๒๐ ๔๘ ๔๑.๖๗ ๗๐๐ ชป.อ.คอนสวรรค์ ๑๑๓ ๗.๙๖ ๑,๕๕๐ ชป.อ.แก้งคร้อ ๑๓ ๘๙ ๑๒๖ ๗๐.๖๓ ๒,๒๕๕ ชป.อ.เมือง ช.ย. ๒๔ ๓๒ ๒๔๑ ๑๓.๒๘ ๓,๕๒๐ รวม ๘๗ ๑๓๗ ๖๕๓ ๑,๔๗๕ ๔๔.๒๗ ๒๗,๙๔๑

7 การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน
รอง เสธ.กกลฯ พบปะ บรรยายในเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง การสร้างความรักความสามัคคี และคืนความสุขให้กับประชาชน ให้กับ อสม ๓ ตำบล ในเขต อ.เมือง ช.ย. จำนวน ๑๒๐ คน

8 ชุดตัดผมสนับสนุนเทศบาลเมืองชัยภูมิพบปะ ปชช.
รร.เทศบาล ๔ บ.หนองบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง

9 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเด็กนักเรียน
โรงเรียนคอนสวรรค์

10 ชป. อ. เกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ สภ
ชป.อ.เกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ สภ.เกษตรสมบูรณ์ และฝ่ายปกครอง ตรวจค้นจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ผู้ต้องหา ๑ คน ยาบ้า ๕ เม็ด ส่ง พงส. ณ บ้านนาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์

11 ชป.อ.เทพสถิต ร่วมกับ สภ.เทพสถิต และฝ่ายปกครอง ตรวจค้นจับกุมผู้ค้ายาเสพติด
นายสมใจ แจมใส ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) เพื่อจำหน่ายฯ,เสพฯ ฯลฯ

12 ชป. อ. หนองบัวระเหว ร่วมกับ สภ
ชป.อ.หนองบัวระเหว ร่วมกับ สภ.หนองบัวระเหว และฝ่ายปกครอง จับกุมการตัดไม้ ทำลายป่า พบไม้พยุง ๖๒ ท่อน รถสิบล้อ ๑ คัน พร้อมข้นย้าย ที่บ้านกระจวน ม.๔ ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว รวมมูลค่า ๓๐ ล้านบาท

13 สรุปผลการกวาดล้างจับกุมในพื้นที่ จว.ช.ย.
สรุปผลการกวาดล้างจับกุมในพื้นที่ จว.ช.ย. ประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗ ความผิด จับกุมครั้ง ผู้ต้องหาคน ของกลาง อาวุธปืน การพนัน ยาเสพติด -ยาบ้า -ยาไอซ์ -กัญชา รวม ๑๘ ๓๔ ๑๗ ๔๗ ๑,๒๖๙ เม็ด ๐.๕ กรัม ๑๓.๙๕ กก.

14 สรุปการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว
การจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว รวมทั้งสิ้น ๘๑๖,๖๓๑,๗๗๖.๔๕ บาท รายการ จำนวนคน(ราย) จำนวนเงิน(บาท) ร้อยละ ยอดเต็ม ๑๖,๐๒๐ ๘๑๖,๖๓๑,๗๗๖.๔๕ ผลการทำสัญญา ๑๐๐ จ่ายเงินกู้สะสม

15 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๒๐ มิ.ย.๕๗
แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๒๐ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ชป.มวลชน ปฏิบัติการมีส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน สร้างเวทีการมีส่วนร่วม รับทราบปัญหาของราษฎรในระดับหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ และวิธีการสร้างความสุขในสังคม ช่วงเช้าที่ อ.แก้งคร้อ และในช่วงบ่าย ที่ อ.คอนสวรรค์ ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

16 ๒๐ มิ.ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๒๐ มิ.ย. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google