งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๐ มิ. ย. ๕๗. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๐ มิ. ย. ๕๗. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๐ มิ. ย. ๕๗

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ ก ารรักษาความ สงบเรียบร้อย

4 ชป. มวลชนตรวจดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อย

5 รอง เสธ. กกล. ฯ ร่วมประชุมกับ ตร. ภ. จว. ช. ย. ผู้แทนธนาคาร และผู้ประกอบการให้ สัญญาณโทรศัพท์ ประสานงานการปราบปรามยาเสพติด ตรวจสอบเส้นทาง บัญชีการเงินต่างๆ ที่ศูนย์ อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จว. ช. ย.

6 สรุปผลการปฏิบัติของ ชป. มวลชน ๑๖ ชป. ชป. ตำบลที่ ลง จำนวน ตำบล หมู่บ้าน ที่ลง จำนวน หมู่บ้าน ร้อยละ จำนวน ปชช. ชป. อ. จัสตุรัส๕๑๒๖๙๑๑๙๕๗. ๙๘๑, ๘๕๐ ชป. อ. หนอง บัวระเหว๒๕๑๘๕๘๓๑. ๐๓๓๕๐ ชป. อ. บ้านเข ว้า๖๖๓๙๘๘๔๔. ๓๒๒, ๐๐๐ ชป. อ. บ้าน แท่น๔๕๓๙๖๖๕๙. ๐๙๑, ๕๕๒ ชป. อ. ภักดีชุม พล๔๔๑๕๔๗๓๑. ๙๑๒, ๐๐๐ ชป. อ. เกษตร สมบูรณ์๑๑ ๗๘๑๑๔๖๘. ๔๒๒, ๔๗๖ ชป. อ. คอน สาร๗๘๕๒๘๕๖๑. ๑๘๗๖๐ ชป. อ. หนอง บัวแดง๔๘๖๖๑๓๐๕๐. ๗๗๑, ๘๖๘ ชป. อ. ภูเขียว๕๑๑๑๕๑๖๙๓. ๗๕๘๕๐ ชป. อ. ซับ ใหญ่๒๓๒๓๓๗๖๒. ๑๖๔๐๐ ชป. อ. บำเหน็จ ณรงค์๗๙๕๔๙๕๕๖. ๘๔๒, ๓๖๐ ชป. อ. เทพ สถิต๓๕๓๕๙๒๓๘. ๐๔๓, ๔๕๐ ชป. อ. เนินสง่า๔๔๒๐๔๘๔๑. ๖๗๗๐๐ ชป. อ. คอน สวรรค์๒๙๙๑๑๓๗. ๙๖๑, ๕๕๐ ชป. อ. แก้งคร้อ๙๑๓๘๙๑๒๖๗๐. ๖๓๒, ๒๕๕ ชป. อ. เมือง ช. ย. ๑๒๒๔๓๒๒๔๑๑๓. ๒๘๓, ๕๒๐ รวม ๘๗๑๓๗๖๕๓ ๑, ๔๗ ๕ ๔๔. ๒ ๗ ๒๗, ๙ ๔๑

7 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน รอง เสธ. กกลฯ พบปะ บรรยายในเรื่อง สถานการณ์บ้านเมือง การสร้างความรัก ความสามัคคี และคืนความสุขให้กับ ประชาชน ให้กับ อสม. ๓ ตำบล ในเขต อ. เมือง ช. ย. จำนวน ๑๒๐ คน

8 ชุดตัดผมสนับสนุนเทศบาลเมือง ชัยภูมิพบปะ ปชช. รร. เทศบาล ๔ บ. หนองบ่อ ต. ในเมือง อ. เมือง

9 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเด็ก นักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์

10 ชป. อ. เกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับ สภ. เกษตรสมบูรณ์ และฝ่ายปกครอง ตรวจค้นจับกุมผู้ค้า ยาเสพติด ผู้ต้องหา ๑ คน ยาบ้า ๕ เม็ด ส่ง พงส. ณ บ้านนาสมบูรณ์ ต. หนองข่า อ. เกษตรสมบูรณ์

11 ชป. อ. เทพสถิต ร่วมกับ สภ. เทพสถิต และฝ่ายปกครอง ตรวจค้นจับกุมผู้ค้ายาเสพติด นายสมใจ แจมใส ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ ( ยาบ้า ) เพื่อจำหน่ายฯ, เสพฯ ฯลฯ

12 ชป. อ. หนองบัวระเหว ร่วมกับ สภ. หนองบัวระเหว และฝ่ายปกครอง จับกุมการตัดไม้ ทำลายป่า พบไม้พยุง ๖๒ ท่อน รถสิบล้อ ๑ คัน พร้อมข้นย้าย ที่บ้าน กระจวน ม. ๔ ต. โคกสะอาด อ. หนองบัวระเหว รวมมูลค่า ๓๐ ล้านบาท

13 ส รุปผลการกวาดล้างจับกุมใน พื้นที่ จว. ช. ย. ประจำวันที่ ๑๙ มิ. ย. ๕๗ อาวุธปืน การพนัน ยาเสพติด - ยาบ้า - ยาไอซ์ - กัญชา รวม ๗ ๔ ๑๘ ๑ ๔ ๓๔ ๗ ๑๗ ๑๘ ๑ ๔ ๔๗ ๑, ๒๖๙ เม็ด ๐. ๕ กรัม ๑๓. ๙๕ กก. ความผิด จับกุมครั้ง ผู้ต้องหาคน ของกลาง

14 รายการจำนวนคน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ ยอดเต็ม ๑๖, ๐๒๐ ๘๑๖, ๖๓๑, ๗๗๖. ๔ ๕ ผลการทำสัญญา ๑๖, ๐๒๐ ๘๑๖, ๖๓๑, ๗๗๖. ๔ ๕ ๑๐๐ จ่ายเงินกู้สะสม ๑๖, ๐๒๐ ๘๑๖, ๖๓๑, ๗๗๖. ๔ ๕ ๑๐๐ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว การจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าว รวม ทั้งสิ้น ๘๑๖, ๖๓๑, ๗๗๖. ๔๕ บาท

15 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๒๐ มิ. ย. ๕๗  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ชป. มวลชน ปฏิบัติการมีส่วนร่วม สร้างความสุขให้แก่ประชาชน สร้างเวทีการมีส่วนร่วม รับทราบปัญหาของราษฎรใน ระดับหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ และวิธีการสร้าง ความสุขในสังคม ช่วงเช้าที่ อ. แก้งคร้อ และในช่วงบ่าย ที่ อ. คอนสวรรค์ ผลการปฏิบัติจะรายงาน ให้ทราบต่อไป

16 ๒๐ มิ. ย. ๕๗


ดาวน์โหลด ppt ๒๐ มิ. ย. ๕๗. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google