งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ส. ผ่องสวัสดิ์, 2551, น. 70) ส. ผ่องสวัสดิ์. (2551). ครอบครัวอบอุ่น (พิมพ์ ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ชมรมนักเขียนเพื่อ สันติภาพโลก. (McDonald, Ward, & Smith,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ส. ผ่องสวัสดิ์, 2551, น. 70) ส. ผ่องสวัสดิ์. (2551). ครอบครัวอบอุ่น (พิมพ์ ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ชมรมนักเขียนเพื่อ สันติภาพโลก. (McDonald, Ward, & Smith,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ส. ผ่องสวัสดิ์, 2551, น. 70) ส. ผ่องสวัสดิ์. (2551). ครอบครัวอบอุ่น (พิมพ์ ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ชมรมนักเขียนเพื่อ สันติภาพโลก. (McDonald, Ward, & Smith, 2006) McDonald, M, Ward, K., & Smith, B. D. (2006). Marketing Due Diligence. Oxford: Butterworth-Heinemann.

2 (“เจออีก 5 ราย”, 2552) เจออีก 5 ราย หวัดพันธุ์ใหม่ รวมทั้งประเทศ 201. (2552, 15 มิถุนายน). [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2553, จาก http://www.thairath.co.th (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 427) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์.

3 (องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2552). Panda Update. ค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2552, จาก http://www.zoothailand.org/panda/ livepanda.php (จิระประภา บุญพรหม, 2551, น. 1-19) จิระประภา บุญพรหม. (2551). ระบบการออก เสียงภาษาฝรั่งเศลของผู้เรียนชาวไทย. วารสารมนุษยศาสตร์, 9(1). 1-19.

4 (Capell & Ginn, 2009) Capell, L. & Ginn, L. (2009). Digital Collection: Design and practice. Mississippi Libraries, 73(1). Retrieved January 18, 2009, from Wilson Web


ดาวน์โหลด ppt (ส. ผ่องสวัสดิ์, 2551, น. 70) ส. ผ่องสวัสดิ์. (2551). ครอบครัวอบอุ่น (พิมพ์ ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ชมรมนักเขียนเพื่อ สันติภาพโลก. (McDonald, Ward, & Smith,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google