งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST) รูปแบบ Chicago Manual of Style Citation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST) รูปแบบ Chicago Manual of Style Citation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST) รูปแบบ Chicago Manual of Style Citation

2 หนังสือ หนังสือ  ผู้แต่ง 1 คน  ผู้แต่งไม่เกิน 3 คน  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน  บรรณาธิการ ผู้แปล  ผู้แต่งนิติบุคคล วารสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ Electronic and Internet Resources Electronic and Internet Resources ขอบเขต

3 หนังสือ ( ผู้แต่ง 1 คน ) [17. 27] รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง ยืน ภู่วรวรรณ. 2541. ปัญหา คอมพิวเตอร์ปี 2000. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. นามปี นามปี ( ยืน ภู่วรวรรณ 2541) ( ยืน ภู่วรวรรณ 2541)

4 หนังสือ ( ผู้แต่ง 1 คน เป็นนามแฝง ) [17. 34] รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง [ พุทธทาสภิกขุ ], 2537. หลักธรรม สำหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. นามปี นามปี ( พุทธทาสภิกขุ 2537) ( พุทธทาสภิกขุ 2537)

5 BOOKS BOOKS One Author [17.27] Reference list: Kourik, Robert. 1998. The lavender garden: beautiful varieties to grow and gather. San Francisco: Chronicle Books. In-Text: (Kourik 1998 )

6 รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, และพสุ เดชะรินทร์. 2542. การจัด การเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. การเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นามปี นามปี (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์ 2542) (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์ 2542) หนังสือ (ผู้แต่ง 2 คน)

7 ผู้แต่ง 3 คน รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, พิพัฒน์ พิทยาอัจริยกุล, และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. 2533. กระแสการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. 2533. กระแสการ จัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. จัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. นามปี นามปี (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, พิพัฒน์ พิทยาอัจริยกุล, และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2533) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2533)

8 รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง วิทยากร เชียงกูล. 2542. เศรษฐศาสตร์มิติใหม่. บรรณาธิการ วิทยากร เชียงกูล. 2542. เศรษฐศาสตร์มิติใหม่. บรรณาธิการ โดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ และ พิทยา ว่องกุล. โดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ และ พิทยา ว่องกุล. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์. นามปี นามปี (วิทยากร เชียงกูล 2542) (วิทยากร เชียงกูล 2542) หนังสือ ( ผู้แต่ง 1 คน บรรณาธิการ 2 คน ) [17.42]

9 Author-Date Style - (Sciences) Book - (corporate or organization author) [17.47] Reference List: Ohio State University. Natural Resources Institute. 1959. A directory of Ohio facilities and services for resource conservation. Columbus: Natural Resources Institute. In-Text: (Ohio State 1959)

10 รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง ประเวศ วะสี. 2543. สุขภาพในฐานะ อุดมการณ์ของ ประเวศ วะสี. 2543. สุขภาพในฐานะ อุดมการณ์ของ มนุษย์. หมออนามัย 9(6): 13- 36. มนุษย์. หมออนามัย 9(6): 13- 36. นามปี ( ประเวศ วะสี 2543, 13) นามปี ( ประเวศ วะสี 2543, 13) วารสาร ( ผู้แต่ง 1 คน )

11 Electronic Journal or Newspaper Article [17.12], [17.359] Reference list: Thomas, Trevor M. 1956. Wales: Land of Mines and Quarries. Geographical Review 46, no. 1: 59-81. http://www.jstor.org/ (accessed June 30, 2005). In-Text: (Thomas 1956)

12 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รายการอ้างอิง รายการอ้างอิง ประชาธิป กะทา. 2549. สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ: สมุฏฐานทางสังคมกับโรคานุวัตร. หมออนามัย สมุฏฐานทางสังคมกับโรคานุวัตร. หมออนามัย 15, ฉบับที่ 5: 74-76. http://www.moph.go.th/ 15, ฉบับที่ 5: 74-76. http://www.moph.go.th/ ops/doctor/drApril49/docApril49/social155.pdf ops/doctor/drApril49/docApril49/social155.pdf (เข้าถึง 12 มิถุนายน 2549). (เข้าถึง 12 มิถุนายน 2549). นามปี นามปี (ประชาธิป กะทา 2549) (ประชาธิป กะทา 2549)

13 Web Site [17.356]  Reference list: Roach, John. 2005. Journal Ranks Top 25 Unanswered Science Questions. http://news.nationalgeographic.com (accessed July 7, 2005).  In-Text: (National Geographic 2005)

14


ดาวน์โหลด ppt บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST) รูปแบบ Chicago Manual of Style Citation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google