งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST)
รูปแบบ Chicago Manual of Style Citation

2 ขอบเขต หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ Electronic and Internet Resources
ผู้แต่ง 1 คน ผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ผู้แต่งมากกว่า 3 คน บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้แต่งนิติบุคคล วารสาร หนังสือพิมพ์ Electronic and Internet Resources

3 หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน) [17. 27]
หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน) [17. 27] รายการอ้างอิง ยืน ภู่วรวรรณ ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2000. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. นามปี (ยืน ภู่วรวรรณ 2541)

4 หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน เป็นนามแฝง) [17. 34]
หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน เป็นนามแฝง) [17. 34] รายการอ้างอิง [พุทธทาสภิกขุ], หลักธรรมสำหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. นามปี (พุทธทาสภิกขุ 2537)

5 BOOKS One Author [17.27] Reference list:
Kourik, Robert The lavender garden: beautiful varieties to grow and gather. San Francisco: Chronicle Books. In-Text: (Kourik 1998)

6 หนังสือ (ผู้แต่ง 2 คน) รายการอ้างอิง
หนังสือ (ผู้แต่ง 2 คน) รายการอ้างอิง พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, และพสุ เดชะรินทร์ การจัด การเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นามปี (พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์ 2542)

7 ผู้แต่ง 3 คน รายการอ้างอิง
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, พิพัฒน์ พิทยาอัจริยกุล, และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กระแสการ จัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. นามปี (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, พิพัฒน์ พิทยาอัจริยกุล, และ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2533)

8 หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน บรรณาธิการ 2 คน) [17.42]
หนังสือ (ผู้แต่ง 1 คน บรรณาธิการ 2 คน) [17.42] รายการอ้างอิง วิทยากร เชียงกูล เศรษฐศาสตร์มิติใหม่. บรรณาธิการ โดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ และ พิทยา ว่องกุล. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์. นามปี (วิทยากร เชียงกูล 2542)

9 [17.47] Book - (corporate or organization author)
Author-Date Style - (Sciences) Book - (corporate or organization author) [17.47] Reference List: Ohio State University. Natural Resources Institute. 1959. A directory of Ohio facilities and services for resource conservation. Columbus: Natural Resources Institute. In-Text: (Ohio State 1959)

10 วารสาร (ผู้แต่ง 1 คน) รายการอ้างอิง
วารสาร (ผู้แต่ง 1 คน) รายการอ้างอิง ประเวศ วะสี สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของ มนุษย์. หมออนามัย 9(6): นามปี (ประเวศ วะสี 2543, 13)

11 Electronic Journal or Newspaper Article [17.12], [17.359]
Reference list: Thomas, Trevor M Wales: Land of Mines and Quarries. Geographical Review 46, no. 1: (accessed June 30, 2005). In-Text: (Thomas 1956)

12 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์
รายการอ้างอิง ประชาธิป กะทา สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ: สมุฏฐานทางสังคมกับโรคานุวัตร. หมออนามัย 15, ฉบับที่ 5: ops/doctor/drApril49/docApril49/social155.pdf (เข้าถึง 12 มิถุนายน 2549). นามปี (ประชาธิป กะทา 2549)

13 Web Site [17.356] Reference list:
Roach, John Journal Ranks Top 25 Unanswered Science Questions. (accessed July 7, 2005). In-Text: (National Geographic 2005)

14 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) รายการอ้างอิง (REFERENCE LIST)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google