งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งานวินัยและความประพฤติ System Development Lampang Collage of Commerce and Technology #1/2548 : 12 th May 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งานวินัยและความประพฤติ System Development Lampang Collage of Commerce and Technology #1/2548 : 12 th May 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งานวินัยและความประพฤติ System Development Lampang Collage of Commerce and Technology #1/2548 : 12 th May 2005

2 2 เกี่ยวกับระบบ เป็นระบบที่อำนวย ความสะดวกในการ บันทึกการหักคะแนน ความประพฤติ ประมวลผลคะแนนจิต พิสัยผู้สอนและที่ ปรึกษา รวมถึง สรุปเวลาเรียนแต่ละ วิชา, สรุปสถิติการขาด, สาย, หนี แต่ละห้อง รวมถึงการประมวลผล คะแนนการเรียนรู้ในแต่ ละวิชา

3 3 ภาระงานรับผิดชอบ ( ผู้สอน ) ข้อมูลนำเข้ารายงาน ข้อมูลการเก็บคะแนน ข้อมูลการหักคะแนนความ ประพฤติ ข้อมูลรายวิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา ข้อมูลจิตพิสัยประจำวิชา รายงานข้อมูลขาดเรียน 30% รายงานน. ศ ไม่มีสิทธิ์ สอบ รายงานสรุปผลการเรียน 0,1 รายงานผลการเรียน

4 4 ภาระงานรับผิดชอบ ( ที่ปรึกษา ) ข้อมูลนำเข้ารายงาน ข้อมูลนักศึกษาเข้าโฮมรูม ข้อมูลใบรับรองแพทย์ รายชื่อนักศึกษาขาดสาย หนี ( อ. ที่ปรึกษา ลง ความเห็น ) รายชื่อนักศึกษา (HR) สรุปค้าง - คืนค่าเล่าเรียน รายงานคะแนนจิตพิสัย รายงานผลการเรียน รายงานสรุปขาดสายหนี

5 5 ภาระงานรับผิดชอบ ( คณะวิชา ) ข้อมูลนำเข้ารายงาน ป้อนข้อมูลการออกนอก ร. ร. ป้อนข้อมูลการเช็คแถว นโยบายด้านงานวินัย เกณฑ์การตัดเกรด กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา จดหมายรายงานความ ประพฤติ รายงานการเก็บคะแนน รายงานสรุปขาดสายหนี รายงานสรุปการขาดหัก คะแนน อ. ที่ปรึกษา และ คะแนนความประพฤติ

6 6 ภาระงานรับผิดชอบ ( งานทะเบียน ) ข้อมูลนำเข้ารายงาน ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน

7 7 ภาระงานรับผิดชอบ ( อื่นๆ ) ข้อมูลนำเข้ารายงาน งานบัญชีและการเงิน : ข้อมูลการชำระค่าเล่าเรียน งานพยาบาล : ข้อมูล การใช้ห้องพยาบาล กิจการนักศึกษา : ข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรม ภาควิชา : สรุปเวลาเรียน 50%, 70% วินัยคณะ / ภาค วิชา : สรุป ขาดสายหนี

8 8 คะแนนจิตพิสัยรายวิชา 10 % A ขาด 50 คะแนน T หนี 50 คะแนน B พฤติกรรม 30 คะแนน W ความพร้อมในการเรียน 10 คะแนน L สายในคาบ 10 คะแนน คะแนนรวม / วัน 50 คะแนน คะแนนจิตพิสัยรายวิชา / ภาคเรียน = ( คะแนนรวม / วัน x คาบ / สัปดาห์ x 17) - คะแนนหักรายวัน เกณฑ์ของเวลาเรียนไม่ถึง ที่กำหนดไว้ คะแนนจิตพิสัยจะเป็น 0

9 9 คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา 10 % ( เข้าแถวเช้า _ อื่น / คาบแรก _ ปวสบริหาร ) 5 % 1. ขาด ( เข้าแถวตอนเช้า / เข้าห้องเรียน ) 15 คะแนน 2. สาย ( ไม่ทันเข้าแถว / ไม่ทันเข้าห้องเรียน ) 5 คะแนน 3. แต่งกายผิดระเบียบ 5 คะแนน 4. ไม่แขวนบัตรนักศึกษา 5 คะแนน หมายเหตุ : คะแนนแต่ละวันอยู่ที่ 15 คะแนน / วัน คะแนนเต็มคิดอยู่ที่ 150 คะแนน / ภาคเรียน ( ขาดเรียน / ไม่เข้าแถว >= 10 ครั้ง โดยไม่มีเหตุจำเป็นคะแนนส่วนนี้จะถูกตัดเป็น 0 ) คะแนนจิตพิสัย = คะแนนเต็ม - คะแนนที่โดนหักแต่ละวัน

10 10 คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา 10 % ( ต่อ ) ( คาบ HR ) 5 % 1. ขาด / หนี ( คาบโฮมรูม ) 15 คะแนน 2. ไม่มีความรับผิดชอบ 5 คะแนน 3. แต่งกายผิดระเบียบ 5 คะแนน 4. ไม่แขวนบัตรนักศึกษา 5 คะแนน หมายเหตุ : คะแนนแต่ละวันอยู่ที่ 15 คะแนน / วัน คะแนนเต็มคิดอยู่ที่ 17 *15 คะแนน / ภาคเรียน คะแนนจิตพิสัย = คะแนนเต็ม - คะแนนที่โดนหักแต่ละ สัปดาห์ คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา = เช็คแถวรวม + HR

11 11 เกณฑ์ตักเตือนนักศึกษาและหมด สิทธิสอบ 1 คาบ / สัปดาห์ 1=50 % 2=70 % 3>= ไม่มีสิทธิสอบ 2 คาบ / สัปดาห์ 2=30 % 3=50 % 4-5=70 % 6>= ไม่มีสิทธิสอบ 3 คาบ / สัปดาห์ 2=30 % 3=50 % 4-5=70 % 6>= ไม่มีสิทธิสอบ 4 คาบ / สัปดาห์ 4,5=30 % 6,7=50 % 8-11=70 % 12>= ไม่มีสิทธิสอบ 5 คาบ / สัปดาห์ 5-7=30 % 8-10=50 % 11-14=70 % 15>= ไม่มีสิทธิสอบ 6 คาบ / สัปดาห์ 5-8=30 % 9-12=50 % 13-17=70 % 18>= ไม่มีสิทธิสอบ 7 คาบ / สัปดาห์ 6-10=30 % 11-14=50 % 15-20=70 % 21>= ไม่มีสิทธิสอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 งานวินัยและความประพฤติ System Development Lampang Collage of Commerce and Technology #1/2548 : 12 th May 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google