งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน * เบญจมาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน * เบญจมาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0

1 การจัดหาน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน 2553 2554 2555 2556 2557* เบญจมาศ
2553 2554 2555 2556 2557* เบญจมาศ 26,665 27,077 25,439 20,652 23,754 สิริกิติ์ 21,808 22,974 28,423 32,889 28,019 ทานตะวัน 3,860 5,428 3,748 2,754 1,525 ยูโนแคล 36,998 30,643 28,281 29,816 24,518 จัสมิน 13,868 12,762 10,408 10,478 9,605 บัวหลวง 8,327 7,641 7,200 12,317 11,370 สงขลา 7,926 9,787 19,883 20,322 15,032 ลันตา 7,019 2,654 6,671 4,331 6,145 อื่นๆ 26,703 21,025 18,924 15,922 17,760 รวมในประเทศ 153,174 139,991 148,977 149,481 137,728 นำเข้า 816,201 794,226 860,211 868,040 799,746 รวมทั้งหมด 969,375 934,217 1,009,188 1,017,521 937,474 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

2 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต
หน่วย : ล้านลิตร 2553 2554 2555 2556 2557* สัดส่วน (%) ตะวันออกกลาง 34,397 35,725 37,460 37,572 23,083 67 - สหรัฐเอมิเรตส์ 16,749 18,050 20,297 20,501 11,303 33 - ซาอุดิอาระเบีย 9,015 9,178 9,159 8,893 6,568 19 - โอมาน 4,658 3,409 3,240 2,816 1,803 5 - กาตาร์ 2,548 2,196 2,125 2,711 1,813 6 - อื่นๆ 1,427 2,893 2,639 2,651 1,596 4 ตะวันออกไกล 4,250 3,716 4,022 4,370 3,033 9 - มาเลเซีย 3,335 3,094 2,614 2,387 1,530 - อินโดนีเซีย 549 292 656 1,120 764 2 - บูรไน 244 186 487 614 567 122 144 265 249 172 1 แหล่งอื่นๆ 8,718 6,648 8,575 8,431 8,596 24 - สหภาพโซเวียต 4,036 3,411 3,370 3,078 - ออสเตรเลีย 2,159 1,489 1,411 1,347 1,482 2,523 1,748 3,794 4,433 11 รวม 47,365 46,090 50,056 50,374 34,712 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

3 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 7.3%
2554 2555 2556 2557* Growth Rate (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 794 860 868 800 8.3 0.9 7.3 มูลค่า (พันล้านบาท) 977 1,119 1,072 776 14.5 -4.2 -1.0 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 110.19 113.94 109.69 109.10 3.4 -3.7 0.1 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

4 การผลิตคอนเดนเสท หน่วย:บาร์เรล/วัน 2553 2554 2555 2556 2557* บงกช
2553 2554 2555 2556 2557* บงกช 19,568 20,556 27,359 32,480 29,439 เอราวัณ 11,180 10,531 9,025 5,863 6,925 ไพลิน 22,435 18,048 11,861 11,234 10,369 ฟูนานและจักรวาล 6,733 5,508 7,842 7,671 5,793 อาทิตย์ 17,508 15,811 10,548 9,230 9,255 อื่นๆ 11,203 13,682 23,004 24,681 32,815 รวม 88,627 84,136 89,639 91,159 94,596 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

5 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557
โรงกลั่น ความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* สัดส่วนการใช้กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000 272,800 99 บางจาก 120,000 80,896 67 เอสโซ่ 177,000 140,743 80 ไออาร์พีซี 215,000 170,958 พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด 280,000 189,211 68 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 155,000 156,272 101 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000 - รวม 1,239,000 1,010,880 82 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

6 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557
BBL/D *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

7 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2554 2555 2556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* เบนซิน 8,325.9 9,150.1 9,853.3 7,325.0 7,291.8 -4.7 9.8 7.6 -0.4 ธรรมดา 5,699.7 6,646.8 4,786.7 3,512.0 3,588.4 7.4 16.6 -27.9 2.1 พิเศษ 2,626.2 2,503.3 5,066.6 3,813.0 3,703.4 -23.5 -4.6 102.3 -2.8 -แก๊สโซฮอล์ 2,349.8 2,325.9 4,135.5 3,080.7 3,246.9 -16.4 -1.0 77.8 5.3 -95 276.4 177.4 931.1 732.3 456.5 -55.6 -35.8 424.7 -37.6 ก๊าด 151.8 75.9 687.1 369.9 765.3 -67.4 -50.0 805.8 106.8 ดีเซล 23,098.6 25,124.6 25,518.2 18,599.1 18,248.7 -0.8 8.7 1.5 -1.8 เครื่องบิน 6,292.7 5,857.8 6,680.1 4,844.7 4,791.1 -6.9 14.0 -1.1 น้ำมันเตา 5,815.8 6,138.1 5,911.2 4,486.1 4,180.8 -3.0 5.5 -3.6 -6.8 LPG 10,041.5 10,530.1 10,087.1 7,557.6 7,503.8 22.7 4.8 -4.2 -0.7 รวม 53,726.3 56,876.5 58,737.0 43,182.4 42,781.5 5.8 3.2 -0.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

8 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2554 2555 2556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* เบนซิน 7,331.1 7,705.0 8,194.9 6,127.3 6,257.6 -1.1 5.0 6.3 2.1 ธรรมดา 4,936.8 5,328.9 3,445.8 2,581.2 2,640.4 9.4 7.9 -35.3 2.2 พิเศษ 2,394.3 2,376.0 4,749.1 3,546.1 3,617.2 -17.6 -0.7 99.8 2.0 -แก๊สโซฮอล์ 2,352.7 2,333.9 4,132.9 3,077.4 3,239.7 -16.8 -0.8 77.0 5.2 -95 41.6 42.2 616.2 468.7 377.5 -45.6 1.3 1,360.5 -19.4 ก๊าด 13.0 13.4 11.0 8.2 8.0 -14.9 3.6 -18.2 -2.1 ดีเซล 19,192.1 20,564.6 20,891.9 15,660.3 15,781.7 3.8 7.1 1.5 0.7 เครื่องบิน 5,076.5 5,091.4 5,562.4 4,097.4 4,060.3 7.7 0.2 9.2 -0.9 น้ำมันเตา 2,455.9 2,363.3 2,154.9 1,641.2 1,577.5 -6.0 -3.7 -8.8 -3.8 LPG** 12,758.9 13,678.1 13,933.2 10,353.0 10,370.5 15.0 7.2 1.8 0.1 รวม 46,827.6 49,415.8 50,748.2 37,887.4 38,055.6 5.6 5.5 2.6 0.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย. **รวมโพรเพน และบิวเทน

9 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2554 2555 2556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* เบนซิน 34.1 305.0 262.2 219.2 784.8 n/a  795.2 -14.0 258.0 ดีเซล 56.0 15.3 196.7 317.7 -8.6 -72.6 1,185.3 61.5 เครื่องบิน 10.8 2.8 16.2 3.4 231.4 -74.4 484.1 -77.9 น้ำมันเตา 331.7 362.5 268.4 207.7 311.6 227.7 9.2 -25.9 50.0 LPG** 2,661.2 3,204.1 3,609.6 2,614.4 2,845.9 -9.7 20.4 12.6 8.8 รวม 3,093.7 3,889.6 4,353.1 3,253.2 4,263.3 -0.6 25.7 11.9 31.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย. ** รวมโพรเพน และบิวเทน

10 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2554 2555 2556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2557 2557* เบนซิน 968.7 1,569.6 1,634.4 1,228.2 966.2 -27.8 62.0 4.1 -21.3 ธรรมดา 730.3 1,468.2 1,369.5 995.5 859.2 -8.9 101.0 -6.7 -13.6 พิเศษ 95 238.4 101.4 264.9 232.6 107.0 -55.8 -57.4 161.2 -53.9 ดีเซล 4,705.5 5,371.3 4,874.3 3,281.6 2,979.9 -14.5 14.1 -9.2 -9.1 ก๊าด 106.8 31.5 19.2 6.7 13.1 -74.9 -70.4 -39.1 94.6 เครื่องบิน 1,201.5 752.5 1,536.6 964.3 738.0 -14.4 -37.3 104.2 -23.4 น้ำมันเตา 3,482.9 3,854.2 3,774.3 2,837.5 2,748.7 7.6 10.6 -2.0 -3.1 LPG 29.9 18.4 11.2 9.9 15.8 -34.6 -38.2 59.9 รวม 10,495.1 11,597.5 11,850.0 8,328.1 7,461.6 -12.2 10.5 2.1 -10.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.

11 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ
หน่วย: ล้านลิตร ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557* สัดส่วน(%) สิงคโปร์ 4,229 4,281 4,543 4,004 2,237 30 มาเลเซีย 1,936 1,422 2,125 2,443 1,866 25 ลาว 717 741 826 921 747 10 ฟิลิปปินส์ 1,017 555 617 325 265 4 กัมพูชา 448 500 713 652 514 7 เวียดนาม 639 655 538 317 495 เมียนมาร์ 388 409 459 510 364 5 อินโดนีเซีย 86 63 58 138 - จีน 896 324 173 1,147 96 1 อื่นๆ* 1,602 1,547 1,394 878 11 รวม 11,957 10,495 11,598 11,850 7,462 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย. * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ

12 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2554 2555 2556 2557* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 6,859 7,416 7,396 5,589 -0.3 1.7 100.0 - การผลิต 5,422 5,686 5,447 4,052 -4.2 -0.7 72.5 โรงแยกก๊าซ 3,428 3,716 3,524 2,654 -5.2 47.5 โรงกลั่นน้ำมัน 1,994 1,971 1,923 1,398 -2.4 -0.8 25.0 - นำเข้า 1,437 1,730 1,949 1,537 12.7 8.9 27.5 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,906 7,530 5,609 1.8 0.2 - การใช้ 6,890 7,386 7,524 5,600 1.9 ครัวเรือน 2,656 3,047 2,409 1,639 -20.9 -9.6 29.3 อุตสาหกรรม 718 614 601 429 -2.0 -5.5 7.7 รถยนต์ 920 1,061 1,775 1,477 67.3 12.6 26.4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,113 1,285 1,327 1,162 3.3 18.6 20.8 ใช้เอง 483 1,380 1,412 893 2.4 -13.6 16.0 - Feed Stock 353 1,270 1,314 816 3.5 -15.0 14.6 - Energy 131 110 98 77 -10.6 6.1 1.4 - ส่งออก 16 10 6 9 -39.2 59.9 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -47 20 -134 -20 *ข้อมูลเดือน ม.ค. – ก.ย.


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาน้ำมันดิบ หน่วย:บาร์เรล/วัน * เบญจมาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google