งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงข้อมูลแผนการสอน. มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการ สอนภาคปฏิบัติ และแผนการ สอนภาคคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงข้อมูลแผนการสอน. มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการ สอนภาคปฏิบัติ และแผนการ สอนภาคคลินิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงข้อมูลแผนการสอน

2 มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการ สอนภาคปฏิบัติ และแผนการ สอนภาคคลินิก

3 แผนการสอนภาคปฏิบัติ 3 สิ่งที่จำเป็นในการสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัติคือ ต้องทำการสร้างมคอ. 4 ก่อนจึงจะสามารถสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัติได้

4 รายละเอียดแผนการสอน 4 มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ รายละเอียด แผนการสอน

5 วัตถุประสงค์แผนการสอน 5 มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ วัตถุประสงค์ แผนการสอน

6 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [1] 6 มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ ตาราง แผนการสอนปฏิบัติ

7 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [2] 7 กิจกรรมการสอน / วิธีการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

8 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [3] 8 วิธีการประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

9 ตารางแผนการสอนปฏิบัติ [4] 9 เกณฑ์การประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 6

10 เอกสารประกอบการสอน [1] 10 มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ เอกสาร ประกอบการสอน

11 เอกสารประกอบการสอน [2] 11 เอกสารประกอบการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดอื่นๆ

12 การติดตามการสอนสรุป [1] 12 มคอ. 4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ สรุปผลหลัง การสอน

13 การติดตามการสอนสรุป [2] 13

14 แผนการสอนภาคคลินิก 14 สิ่งที่จำเป็นในการสร้างแผนการสอนภาคคลินิกคือต้องทำการสร้าง มคอ.4 ก่อนจึง จะสามารถสร้างแผนการสอนภาคคลินิกได้

15 รายละเอียดแผนการสอน 15 มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก รายละเอียด แผนการสอน

16 วัตถุประสงค์แผนการสอน 16 มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก วัตถุประสงค์ แผนการสอน

17 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [1] 17 มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก ตาราง แผนการสอนภาคคลินิก

18 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [2] 18 กิจกรรมการสอน / วิธีการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

19 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [3] 19 วิธีการประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 3

20 ตารางแผนการสอนภาคคลินิก [4] 20 เกณฑ์การประเมินผล นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดที่ 6

21 เอกสารประกอบการสอน [1] 21 มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก เอกสาร ประกอบการสอน

22 เอกสารประกอบการสอน [2] 22 เอกสารประกอบการสอน นำข้อมูลมาจาก มคอ. 4 หมวดอื่นๆ

23 สรุปผลหลังการสอน [1] 23 มคอ. 4 แผนการสอนภาคคลินิก สรุปหลังการ สอน

24 24 สรุปผลหลังการสอน [2]

25 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการ สอน กับตารางวิเคราะห์ผล การเรียนรู้

26 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตาราง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [1] 26 หน้าจอ มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

27 มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน กับตาราง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [2] 27 หน้าจอ มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

28 การเพิ่มบทการสอน [1] 28 1. กดปุ่ม เพิ่มบทการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ 2. แสดงหน้าจอเพิ่มบทแผนการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ

29 29 การเพิ่มบทการสอน [2] 3. กรอกข้อมูลบทแผนการสอนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ

30 30 การเพิ่มบทการสอน [3] 4. เมื่อกดปุ่ม “ บันทึก ” ข้อมูลจะมาแสดงทาง ด้านขวาของหน้าจอ

31 31 การเพิ่มบทการสอน [4] ในกรณีที่เพิ่มบทแผนการสอน ของสัปดาห์ปฐมนิเทศ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ให้เว้นช่อง ลำดับบทที่แผนการสอน

32 32 การแก้ไขบทการสอน และการลบ บทการสอน [1] การแก้ไขบทการสอน และการลบบทการสอน เลือกบทที่ต้องการจะแก้ไข จากนั้นจะ แสดงกล่องขึ้นมา เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม “ แก้ไข ”

33 33 การแก้ไขบทการสอน และการลบ บทการสอน [2]

34 34 การเพิ่มแผนการสอน [1] 1. กดปุ่มเพิ่ม แผนการสอน 2. แสดงหน้าจอเพิ่ม แผนการสอน

35 35 การเพิ่มแผนการสอน [2] ในกรณีที่ 1 ใน 1 สัปดาห์ สอน 1 ครั้ง และ สอน 1 บท

36 36 การเพิ่มแผนการสอน [3] ในกรณีที่ 2 ใน 1 สัปดาห์สอนหลายครั้ง และสอน 1 บท

37 การเพิ่มแผนการสอน [4] 37

38 การเพิ่มแผนการสอน [5] 38 ในกรณีที่ 3 ใน 1 สัปดาห์สอน 1 ครั้ง และสอนหลายบท

39 การเพิ่มแผนการสอน [6] 39

40 40 การเพิ่มแผนการสอน [7] ในกรณีที่ 4 ใน 1 สัปดาห์สอนหลายครั้ง และสอนหลายบท

41 การเพิ่มแผนการสอน [8] 41

42 การเพิ่มแผนการสอน [9] 42

43 การเพิ่มแผนการสอน [10] 43

44 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [1] 44

45 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [2] 45

46 ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ [3] 46

47 ติดต่อ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Engineering Research Laboratory : ISERL) อาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อง 411 อาคาร ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ. ลงหาด บางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131 อีเมล : iserl.callcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 0-3810-2700 ext. 404, 0-3810-3192 โทรสาร : 0-3839-3242 47

48 ขอบคุณค่ะ / ครับ 48


ดาวน์โหลด ppt การลงข้อมูลแผนการสอน. มคอ. 4 ในเรื่องของแผนการ สอนภาคปฏิบัติ และแผนการ สอนภาคคลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google