งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร ARRAY แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร ARRAY แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร ARRAY แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ บทที่ 4

2 ตัวแปร array คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล ประเภทเดียวกัน เช่น int a[] คือ อาร์เรย์ที่ ประกอบด้วยข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล เป็นประเภท ตัวเลขจำนวนเต็ม char b[] คือ อาร์เรย์ที่ ประกอบด้วยข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล เป็นประเภท อักขระ

3 ตัวแปร Array 1. Array 1 มิติ ( ที่เราจะศึกษา ) 2. Array 2 มิติ 3. Array n มิติ

4 ตัวแปร Array 1 มิติ คือกลุ่มข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่น 4 10 20 30 40 99 100  x[] เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม เหมือนกัน โดยเก็บลงในตัวแปรแค่ 1 ตัว คือตัวแปรอาร์เรย์ประเภท int 4 10 20 30 40 99 100

5 ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลตัวเลข (int)  x[]4 10 20 30 99 100 x[0]4 x[1] 10 x[2] 20 x[ 3] 30 x[4] 99 x[5]100 x[0] x[n-1]

6 ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลอักขระ (char) ‘a’ ‘c’ ‘d’ ‘e’  y[] เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม (double) 3.50 4.44 5.66 7.33  z[]

7 ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลข้อความ “ สมชาย ” “ สมหญิง ” “ สมศรี ” “33” “88”  s[]

8 การสร้าง array วิธีที่ 1 1. ประกาศตัวแปร array

9 การสร้าง array วิธีที่ 1 2 กำหนดค่าให้กับ array แต่ละตำแหน่ง ตัวอย่าง char ch[]=new char[5]; ch[0]=‘a’; ch[1]=‘b’; ch[2]=‘c’; ch[3]=‘d’; ch[4]=‘e’;

10 การสร้าง array วิธีที่ 2 1. ประกาศตัวแปร array พร้อมกับกำหนดค่าให้กับ array int x[]={4,9,10,33,45,88} ตัวอย่างการแสดงข้อมูล System.out.println(x[0]); System.out.println(x[1]); System.out.println(x[2]); System.out.println(x[3]); System.out.println(x[4]); System.out.println(x[5]);

11 ตัวอย่างการแสดงข้อมูล int x[]={4,9,10,33,45,88} System.out.println(x[0]); System.out.println(x[1]); System.out.println(x[2]); System.out.println(x[3]); System.out.println(x[4]); System.out.println(x[5]);

12 การหาขนาดของ array คำสั่ง ชื่อตัวแปร array.length

13

14 ตัวอย่าง การสร้าง array ชนิดต่าง ๆ double a[]=new double[5]; char b[]=new char[6]; String c[]=new String[7]; เป็นต้น

15 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array ข้อ 1 ให้เขียนโปรแกรมกำหนดค่าคะแนนให้กับ นักเรียนจำนวน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 2 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 3 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน, ผลคะแนน สอบ ( คะแนนเต็ม 100) จากนั้นแสดงผลข้อมูล

16 ข้อ 1 : ให้เขียนโปรแกรมกำหนดค่าคะแนนให้กับ นักเรียนจำนวน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

17 ข้อ 2 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

18 ข้อ 3: ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

19 19 โครงสร้างควบคุม (Control Structure) การควบคุมโปรแกรมให้ทำงานได้ตาม ต้องการ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างควบคุมของการเขียนภาษา โปรแกรม ประกอบด้วย  ลำดับการทำงาน (Sequence)  ทางเลือก, ตัดสินใจ (Decision)  การวนซ้ำ (Iteration)

20 โครงสร้างควบคุม (Control Structure)

21 การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do..while

22 คำสั่ง for กำหนดค่า เริ่มต้น เงื่อ นไข คำสั่งต่าง ๆ จริง เท็จ เปลี่ยนแปลง ค่าตัวแปร คำสั่งถัดไป start End

23 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 int i=1 i<=100 จริง เท็จ i++ start Print i End

24 การเขียนโปรแกรม คำสั่ง for รูปแบบ for( ค่าตัวแปรเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร ){ คำสั่ง …. } ** ถ้าภายในคำสั่ง for มีแค่ 1 คำสั่งไม่ ต้องใส่ปีกกา

25 โจทย์ ข้อ 1 : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100

26 โจทย์ ข้อ 2 : ให้แสดงข้อมูล 100,99,98,….1

27 โจทย์ ข้อ 3 กำหนดตัวแปร array x ข้อมูล ดังนี้ {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘f’} ให้เขียนคำสั่งแสดงข้อมูลของ x โดยใช้คำสั่ง for ร่วมด้วย

28 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 1 แสดงคำว่า Get 1 Get 3, Get 5,Get 7…. จนกระทั่ง Get 99 ข้อ 2 จากเลข 1-100 ให้ แสดงเฉพาะเลข จำนวนคู่

29 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array, การใช้ for กับ array 1 มิติ ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมด ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 5 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 6 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักศึกษา และ คะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผล ข้อมูลทั้งหมด

30 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array, การใช้ for กับ array 1 มิติ ข้อ 7 ( รับข้อมูลนักศึกษา 6 คน ) ให้รับข้อมูล ชื่อ และคะแนนสอบ (1-100) จากนั้นจากข้อมูล ชื่อ คะแนนสอบ และผลสอบ โดยผลสอบมีเกณฑ์ดังนี้ 1-50 สอบไม่ผ่าน 51-100 สอบผ่าน

31 การใช้ for กับ array 1 มิติ ข้อ 8 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมดและหาค่าคะแนน ที่มากที่สุด

32 ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้แสดงผลข้อมูลทั้งหมด

33 ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 5 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

34 ข้อ 8 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้แสดงผลข้อมูล ทั้งหมดและหา ค่าคะแนนที่มากที่สุด

35 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 3 ให้รับข้อมูลตัวเลข 4 จำนวน ( เก็บ ค่าข้อมูลลงในตัวแปร array) จากนั้น แสดงผลข้อมูลเฉพาะเลขคี่ ข้อ 4 ให้รับข้อมูลตัวเลข 4 จำนวน ( เก็บ ค่าข้อมูลลงในตัวแปร array) จากนั้น ให้แสดงค่าผลรวม และค่าเฉลี่ย ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจาก นักเรียน 9 คน จากนั้นให้ แสดงผล ข้อมูลทั้งหมด, หาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด และหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

36 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 6 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน, ผลคะแนน สอบ ( คะแนนเต็ม 100) จากนั้นแสดงผลข้อมูล  ชื่อนักเรียน ผล คะแนน และผลเกรด โดยผลเกรดพิจารณาดังนี้ คะแนน 80-100 เกรด A คะแนน 70-79 เกรด B คะแนน 60-69 เกรด C คะแนน 50-59 เกรด D คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด E

37 การบ้าน นอกจาก เขียนโปรแกรมโดยใช้โจทย์สำหรับ นักศึกษา 6 ข้อแล้ว สิ่งที่ต้องส่งคือใช้โจทย์ 6 ข้อ เขียน flowchart การทำงานของโปรแกรม เขียน ลงในกระดาษ

38 ตัวอย่าง จากเลข 1-100 ให้แสดงเฉพาะเลขจำนวนคู่ int i=0 i<=100 จริง เท็จ i++ start Print ixx Print ixx End i%2 = =0 จริง เท็จ


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร ARRAY แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google