งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. นิรันดร์กาล ศรีชมใจ เลขที่ 9 ด. ช. คมกริช ยาโน เลขที่ 2 ด. ช. พงศกร กองปู๊ด เลขที่ 10 ด. ช. สุรเสกข์ กุนนาแสง เลขที่ 16 ด. ช. พงษกร คาโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. นิรันดร์กาล ศรีชมใจ เลขที่ 9 ด. ช. คมกริช ยาโน เลขที่ 2 ด. ช. พงศกร กองปู๊ด เลขที่ 10 ด. ช. สุรเสกข์ กุนนาแสง เลขที่ 16 ด. ช. พงษกร คาโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. นิรันดร์กาล ศรีชมใจ เลขที่ 9 ด. ช. คมกริช ยาโน เลขที่ 2 ด. ช. พงศกร กองปู๊ด เลขที่ 10 ด. ช. สุรเสกข์ กุนนาแสง เลขที่ 16 ด. ช. พงษกร คาโต เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

2 เสียง (Sound)  เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งาน ด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจเพื่อทำ ให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อ สร้างบรรยากาศตามธรรมชาติ

3 องค์ประกอบของระบบเสียง  ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) เสียง (Audio Mixer)

4 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer)  อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก และ แก้ไขเสียงในแต่ละแทร็กได้อย่างอิสระ เช่น สามารถควบคุมระดับของเสียง (Volumn) จังหวะ (Tempo) และระงับ เสียง (Mute) ซึ่งการแก้ไขและจัดการ แทร็กเสียงต่างๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ แทร็กอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเอฟ เฟ็กต์เสียงแบบพิเศษ เช่น เสียงคอรัส เสียงเอคโค หรือเสียงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้

5 ประเภทของเสียง  ประเภทของเสียงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เสียงแบบมิดี้ และเสียงแบบดิจิตอล โดยมี รายละเอียด ดังนี้ มิดี้ (MIDI: Musical Instrument Digital Interface) คือเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับการ พัฒนามาตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 สำหรับใช้กับเครื่องดนตรี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างเสียงตาม เครื่องเล่นเปียโน ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) คือสัญญาณเสียงที่ส่งมากจากไมโครโฟนหรือเล่น เทป หรือจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นเอง

6 อุปกรณ์สำหรับความคุมและ บันทึกเสียง อุปกรณ์สำหรับความคุมและ บันทึกเสียง ได้แก่  การ์ดเสียง (Sound Card)  อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียง (Audio Transmission)  อุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Recording Device)  การ์ดเสียง (Sound Card)

7 องค์ประกอบสำคัญของการ์ด เสียงมี ดังนี้  หน่วยความจำ (Memory Bank)  ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP Digital Signal Processor)  ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก (DAC : Digital to Analog Converter)  เวฟเทเบิล (Wave Table)  พอร์ตอินพุต และพอร์ตเอาท์พุตของเสียง (Input and Output Port)

8 การประมวลผลไฟล์เสียง (Processing Audio File)  Wave File เป็นไฟล์ของคลื่นเสียงในรูปแบบ อนาล็อก  MIDI File เป็นไฟล์ที่ต้องการชิปสำหรับ สังเคราะห์เสียงแบบมิดี้ หรือ Synthesize Chip

9 อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียง (AudioTransmission)  Phone Audio Jack เป็นคอนเน็คเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อที่ใช้ทั่วไป มีทั้งขนาด 2.5 มิลลิเมตร 3.5 มิลลิเมตร และ 6.5 มิลลิเมตร  RCA Jack ตัวเชื่อมต่อแบบ RCA เป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับถ่ายทอด สัญญาณเสียงและวีดีโอจากอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน  XLR Audio Connector ตัวเชื่อมต่อแบบ XLR ได้รับการพัฒนาโดย Cannon มีหลาย รูปแบบ โดยรุ่น XLR3

10 อุปกรณ์บันทึกเสียง (Audio Recording Device)  Compact Disc Digital Audio System ซีดี (CD: Compact Disc) หรือออดิโอซีดี (Audio-CD) ได้รับการพัฒนาโดย Philip และ Sony  Digital Audio Tape (DAT) เป็นเทปเสียงจิติอลที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ จัดเก็บเสียงดิจิตอลได้ด้วยอัตราสุ่มหลาย รูปแบบ เช่น 32 กิโลเฮิรตซ์ 44.1 กิโลเฮิรตซ์ และ 48 กิโลเฮิรตซ์ เป็นต้น

11  Digital Data Storage (DDS) เป็นเทปแม่เหล็กที่ใช้สำหรับจัดเก็บและสำรอง ข้อมูลที่พัฒนาต่อจากเทคโนโลยี Digital Audio Tape (DAT) ในปี ค. ศ. 1989 โดย Sony และ Hewlett Packard  Digital Compact Cassette (DCC) พัฒนาขึ้นในปี ค. ศ. 1990 โดย Philip ซึ่งมี ลักษณะเหมือนกับ Compact Audio Cassette แต่สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลดิจิตอลได้  MiniDisc (MD) ในปี ค. ศ. 1991 Sony ได้พัฒนา MiniDisc (MD) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ทุก

12 การประมวลผลไฟล์เสียง (Processing Sound)  การประมวลผลไฟล์เสียง (processing Sound) คือ กระบวนการต่างๆตั้งแต่นำไฟล์ เสียงเข้าสู่โปรแกรมสำหรับสร้าหรือแก้ไข เสียงโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม MidiNotate เป็นต้น

13 การบันทึกหรือการนำเข้าข้อมูล เสียง  การบันทึกเสียง เป็นการนำเสียงที่ได้จากการพูด การเล่นเครื่องดนตรีหรือเสียงจากแหล่งต่างๆ เช่นเสียงน้ำตก ฟ้าร้อง หรือเสียงสัตว์ มาทำการ จัดเก็บลงในหน่วยความจำการแก้ไขและการเพิ่มเทคนิคพิเศษ  การแก้ไขไฟล์เสียง (Sound Editing) คือ การตัดต่อ และการปรับแต่งเสียง โดยสิ่งสำคัญ ในการแก้ไขเสียง คือ การจัดสรรเวลาของการ แสดงผลให้สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ งานร่วมกับเสียง

14 รูปแบบไฟล์เสียง  WAV (Waveform Audio)  AIFF (Audio Interchange File Format)  MIDI (MIDI)  AU (Audio)  MP3 (MPEG Layer III)  VOC (Voice)  WMA (Window Media Audio)  RA (Real Audio)  AAC (Advance Audio Coding)  TTA (True Audio)

15 ซอร์ฟแวร์สำหรับเล่นไฟล์ ออดิโอ  Windows Media Player  Winamp  Multimedia System (XMMS)  RealPlayer  Musicmatch Jukebox  JetAudio  iTunes  Quintessential Player  Sonique  XMPlay  Beep Media Player (BMP)  MusikCube

16 ประเภทของเสียงที่นำมาใช้กับ งานด้านมัลติมิเดีย  เสียงพูด (Speech) เสียงพูดแบบ ดิจิตอล (Digitized ) เป็นเสียงพูดที่ บันทึกมาจากมนุษย์ จัดเป็นเสียงที่มีคุณภาพสูง และต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลมาก เสียงพูดแบบสังเคราะห์ (Synthesized) เป็นเสียง ที่เกิดจากการสังเคราะห์ ซึ่งไม่สามารถแทน เสียงพูดของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์  เสียงเพลง (Music) เสียงเอฟเฟ็กต์ธรรมชาติ (Natural) เป็นเสียงที่เกิด จากแหล่งกำเนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบๆ ตัว มนุษย์ เช่น เสียงนก น้ำตก หรือคลื่นในทะเล เป็น ต้น เสียงเอฟเฟ็กต์สังเคราะห์ (Synthetic) เป็นเสียงที่ เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทาง อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. นิรันดร์กาล ศรีชมใจ เลขที่ 9 ด. ช. คมกริช ยาโน เลขที่ 2 ด. ช. พงศกร กองปู๊ด เลขที่ 10 ด. ช. สุรเสกข์ กุนนาแสง เลขที่ 16 ด. ช. พงษกร คาโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google