งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รสวรรณกรรม สันสกฤต ๙ รส. รสวรรณคดีสันสกฤต มี ปรากฏใน ตำรานาฏยศาสตร์ ( นาฏยเวท ) ของพระภรตมุนี ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของตัว ละครสันสกฤตที่ดีกว่า ต้อง ประกอบด้วยรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รสวรรณกรรม สันสกฤต ๙ รส. รสวรรณคดีสันสกฤต มี ปรากฏใน ตำรานาฏยศาสตร์ ( นาฏยเวท ) ของพระภรตมุนี ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของตัว ละครสันสกฤตที่ดีกว่า ต้อง ประกอบด้วยรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รสวรรณกรรม สันสกฤต ๙ รส

2 รสวรรณคดีสันสกฤต มี ปรากฏใน ตำรานาฏยศาสตร์ ( นาฏยเวท ) ของพระภรตมุนี ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของตัว ละครสันสกฤตที่ดีกว่า ต้อง ประกอบด้วยรส 9 รส คือ ศฤงคารรส หาสยรส กรุณารส รุทรรส วีรรส ภยานกรส พีภัต สรส อัพภูตรสและศานติรส โดยมี รายละเอียดดังนี้

3 รสแห่งวรรณคดี ๙ รส ใน สันสกฤต ๑. ศฤงคารรส ( รติรส ) หมายถึง รสแห่งความ รัก ( เสาวรจนี นารีปราโมทย์ ) ๒. หาสยรส หมายถึง รสแห่งความขบขัน ( เสาวรจนี ) ๓. กรุณารส หมายถึง รสแห่งความ สงสาร โศกเศร้า ( สัลลาปังคพิสัย ) ๔. รุทธรส หมายถึง รสโกรธ ไม่พอใจ ผิด ใจ ( พิโรธวาทัง ) ๕. วีรรส หมายถึง รสแห่งความกล้าหาญ ( เสาวรจนี สัลลาปังคพิสัย ) ๖. ภยานกรส หมายถึง รสแห่งความกลัว สะดุ้ง ( สัลลาปังคพิสัย ) ๗. วิภัจฉรส หมายถึง รสที่ก่อให้เกิดความ เกลียด ขยะแขยง ( พิโรธวาทัง ) ๘. อัพภูตรส หมายถึง รสแห่งความอัศจรรย์ ใจ ตื่นเต้น ( เสาวรจนี ) ๙. ศานติรส หมายถึง รสแห่งความ สงบ บริสุทธิ์ ( เสาวรจนี )

4 ศฤงคารรส ( รสแห่งความรัก ) เป็นการพรรณนาความรักระหว่าง หนุ่มสาวระหว่างสามี ภรรยา ระหว่าง ผู้ใหญ่กับผู้น้อย บิดามารดากับบุตร ญาติกับญาติ ฯลฯ สามารถทำให้ ผู้อ่าน พอใจรัก เห็นคุณค่าของความ รักนึกอยากรักกับเขาบ้างเช่น รักฉันชู้ สาว รักหมู่คณะ รักประเทศชาติ เป็น ต้น อย่างเช่น เรื่องลิลิตพระลอ เต็ม ไปด้วยรสรัก ( บาลี เรียกรสนี้ว่า รติรส )

5 หาสยรส ( รสแห่งความขบขัน ) เป็นการพรรณนาที่ทำให้เกิดความ ร่าเริง สดชื่น เสนาะ ขบขัน อาจทำ ให้ผู้อ่าน ผู้ดูยิ้มกับหนังสือ ยิ้มกับ ภาพที่เห็น ถึงกับลืมทุกข์ดับกลุ้มไป ชั่วขณะ เช่น เรื่องระเด่นลันได เป็น ต้น ( บาลีเรียกรสนี้ว่า หาสะรส )

6 กรุณารส ( รสแห่งความเมตตากรุณาที่เกิด ภายหลังความเศร้าโศก ) เป็นบทพรรณนาที่ทำให้ผู้อ่านหด หู่เหี่ยวแห้ง เกิดความเห็นใจถึงกับ น้ำตาไหล พลอยเป็นทุกข์ เอาใจ ช่วยตัวละคร เช่น เห็นใจนางสีดา เห็นใจจรกา และเห็นใจนางวันทอง เป็นต้น ( บาลีเรียกรสนี้ว่า โสกะรส )

7 รุทรรส / เราทรรส ( รสแห่งความโกรธเคือง ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทำให้ ผู้ดูผู้อ่านขัดใจฉุนเฉียว ขัดเคือง บุคคลบางคนในเรื่อง บางทีถึงกับ ขว้างหนังสือทิ้ง หรือฉีกตอนนั้นก็มี เช่น โกรธขุนช้าง โกรธชูชก ( บาลี เรียกรสนี้ว่า โกธะ )

8 วีรรส ( รสแห่งความกล้าหาญ ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทำให้ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟังพอใจผลงานและหน้าที่ ไม่ดู หมิ่นงาน อยากเป็นใหญ่ อยากร่ำรวย อยากมีชื่อเสียง เลียนแบบสมเด็จพระ นเรศวร ชอบความมีขัตติมานะของพระ มหาอุปราชา จากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ( บาลีเรียกรสนี้ว่า อุตสาหะรส )

9 ภยานกรส ( รสแห่งความกลัว ตื่นเต้นตกใจ บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทำให้ ผู้อ่านผู้ฟัง ผู้ดู มองเห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัยในบาปกรรมทุจริต เกิดความ สะดุ้ง กลัวโรคภัยสัตว์ร้าย ภูตผีปีศาจ บางครั้งต้องหยุดอ่าน รู้สึกขนลุกซู่ อ่านเรื่อง ผีต่างๆ ( บาลีเรียกรสนี้ว่า อุตสาหะรส )

10 พีภัตสรส ( รสแห่งความชัง ความรังเกียจ ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทำให้ ผู้อ่านผู้ดู ผู้ฟังชังน้ำหน้าตัวละครบ้าง ตัว เพราะจิต ( ของตัวละคร ) บ้าง เพราะ ความโหดร้ายของตัวละครบ้างเช่น เกลียดนางผีเสื้อสมุทร ในเรื่องพระ อภัยมณีที่ฆ่าพ่อเงือก เป็นต้น ( บาลีเรียกรสนี้ว่า ชิคุจฉะรส )

11 อัทภูตรส ( รสแห่งความพิศวงประหลาดใจ ) บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทำให้นึก แปลกใจ เอะใจ อย่างหนัก ตื่นเต้นนึก ไม่ถึงว่าเป็นไปได้เช่นนั้น หรือ อัศจรรย์ คาดไม่ถึงในความสามารถ ในความคม คายของคารม ในอุบายหรือใน ศิลปวิทยาคุณแปลกใจในสุปฏิบัติ ( ความประพฤติที่ดีงาม ) แห่งขันติ เมตตา กตัญญู อันยากยิ่งที่คนธรรมดา จะทำได้ ( รสนี้บาลีเรียก วิมหะ ยะรส )

12 ศานติรส ( รสแห่งความสงบ ) อันเป็นอุดมคติของเรื่อง เช่น ความสงบสุขในแดนสุขาวดี ใน เรื่อง วาสิฏฐี อันเป็นผลมุ่งหมาย ทางโลกและทางธรรม เป็นผลให้ ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง เกิดความสุขสงบ ในขณะได้เห็นได้ฟัง ตอนนั้น ด้วย ( บาลีเรียกรสนี้ว่า สมะรส )

13 อ้างอิง http://www.bloggang.co m/viewdiary.php


ดาวน์โหลด ppt รสวรรณกรรม สันสกฤต ๙ รส. รสวรรณคดีสันสกฤต มี ปรากฏใน ตำรานาฏยศาสตร์ ( นาฏยเวท ) ของพระภรตมุนี ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของตัว ละครสันสกฤตที่ดีกว่า ต้อง ประกอบด้วยรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google