งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP: [7] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วัน / เวลา. ฟังก์ชั่น date() จะส่งคืนข้อมูลชนิดสตริงที่แสดง วัน / เวลา ตามรูปแบบที่กำหนด โดย พิจารณา วัน / เวลา จาก วัน /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP: [7] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วัน / เวลา. ฟังก์ชั่น date() จะส่งคืนข้อมูลชนิดสตริงที่แสดง วัน / เวลา ตามรูปแบบที่กำหนด โดย พิจารณา วัน / เวลา จาก วัน /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP: [7] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วัน / เวลา

2 ฟังก์ชั่น date() จะส่งคืนข้อมูลชนิดสตริงที่แสดง วัน / เวลา ตามรูปแบบที่กำหนด โดย พิจารณา วัน / เวลา จาก วัน / เวลา ปัจจุบันของเครื่อง หรือจาก อาร์กิวเมนต์ตัวที่ 2 ( ถ้ามีการระบุ ) รูปแบบ date ( สตริง [, timestamp])

3 ความหมายของสตริงใน ฟังก์ชั่น date() ตัวอักษ ร ความหมาย a หน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์เล็ก นั่นคือ "am" หรือ "pm" A หน่วยของเวลาแบบตัวพิมพ์ใหญ่ นั่นคือ "AM" หรือ "PM" d วันที่ โดยมีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "01" ถึง "31" D ชื่อวันในสัปดาห์ 3 ตัวแรก เช่น "Sun", "Mon", "Tue" เป็นต้น F ชื่อเต็มของเดือน เช่น "January", "February" เป็นต้น g เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "12" G เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 นำหน้า นั่นคือ "0" ถึง "23"

4 ความหมายของสตริงใน ฟังก์ชั่น date() ตัวอักษ ร ความหมาย h เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยมี 0 นำหน้า นั่นคือ "01" ถึง "12" H เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยมี 0 นำหน้า นั่นคือ "00" ถึง "23" i เลขนาที นั่นคือ "00" ถึง "59" j วันที่ โดยไม่มีศูนย์นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "31" l ( แอล ) ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ เช่น "Sunday", "Monday" เป็นต้น L ค่าตรรกะที่แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์ของ ปีที่ระบุมี 29 วันหรือไม่ โดย "1" หมายถึงมี 29 วัน, "0" หมายถึงมี 28 วัน

5 ความหมายของสตริงใน ฟังก์ชั่น date() ตัวอักษ ร ความหมาย m หมายเลขของเดือน โดยมี 0 นำหน้า นั่น คือ "01" ถึง "12" M ชื่อเดือน เฉพาะตัวอักษร 3 ตัวแรก เช่น "Jan", "Feb" เป็นต้น n หมายเลขของเดือน โดยไม่มี 0 นำหน้า นั่นคือ "1" ถึง "12" r วัน / เวลา ในรูปแบบของ RFC 822 เช่น "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200" เป็นต้น (PHP 4.0.4 ขึ้นไป เท่านั้น ) s เลขวินาที นั่นคือ "00" ถึง "59"

6 ความหมายของสตริงใน ฟังก์ชั่น date() ตัวอักษ ร ความหมาย S ordinal suffix ของเลขวันที่ใน ภาษาอังกฤษ นั่นคือ "st" ( วันที่ซึ่งลง ท้ายด้วยเลข 1), "nd" ( วันที่ซึ่งลงท้าย ด้วยเลข 2), "rd" ( วันที่ซึ่งลงท้ายด้วย เลข 3) และ "th" ( วันที่ซึ่งลงท้ายด้วย เลขอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 1, 2 และ 3) t จำนวนวันของเดือน นั่นคือ "28" ถึง "31" T เขตเวลา (timezone) เช่น "MDT", "EST" เป็นต้น U จำนวนวินาทีทั้งหมดนับตั้งแต่เวลา 00:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2513

7 ความหมายของสตริงใน ฟังก์ชั่น date() ตัวอักษ ร ความหมาย w หมายเลขของวันในสัปดาห์ นั่นคือ "0" ( วันอาทิตย์ ) ถึง "6" ( วันเสาร์ ) y เลขปีแบบ 2 หลัก เช่น "02" เป็นต้น Y เลขปีแบบ 4 หลัก เช่น "2002" เป็นต้น z หมายเลขของวันภายในปี นั่นคือ "0" ถึง "365"

8 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่น date() การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ex11_01.php

9 ฟังก์ชั่น getdate() รูปแบบ getdate(timestamp) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดง รายละเอียดของวันและเวลา เช่นเดียวกับฟังก์ชั่น date() แต่ ต่างกันตรงที่ผลลัพธ์ของ getdate() จะเป็นข้อมูลชนิด อาร์เรย์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ที่มีอินเด็กซ์ต่าง ๆ ดังตาราง

10 ฟังก์ชั่น getdate() : อินเด็กซ์ อิน เด็กซ์ ความหมาย secon ds เวลาในส่วน ของวินาที minut es เวลาในส่วน ของนาที hours เวลาในส่วน ของชั่วโมง mday วันที่ wday วันในสัปดาห์ ตั้งแต่ 0 ( วัน อาทิตย์ ) ถึง 6 ( วันเสาร์ ) อิน เด็กซ์ ความหมาย mon หมายเลขเดือน year ปี yday หมายเลขของวัน ภายในปี week day ชื่อเต็มของวันใน สัปดาห์ mont h ชื่อเต็มของเดือน

11 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่น getdate() การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ex11_02.php

12 ฟังก์ชั่น checkdate() รูปแบบ checkdate( หมายเลขเดือน, วันที่, ปี ค. ศ. 4 หลัก ) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ตรวจสอบว่า วัน - เดือน - ปี ที่ระบุมีอยู่จริง หรือไม่

13 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่น checkdate() การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ตรวจสอบว่า วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2544 มีอยู่จริง หรือไม่ ex11_03.php

14 ฟังก์ชั่น mktime() รูปแบบ mktime( ชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วัน, ปี ) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สร้าง timestamp( วัน / เวลา ) ขึ้นมา จากตัวเลข วัน, เดือน, ปี, ชั่วโมง, นาที และวินาที ที่กำหนด

15 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่น mktime() การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ex11_04.php

16 ฟังก์ชั่น time() รูปแบบ time() เป็นฟังก์ชั่นที่ส่ง timestamp ของ วัน / เวลา ปัจจุบันในเครื่อง กลับมาให้

17 ตัวอย่าง : ฟังก์ชั่น time() การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ex11_05.php

18 ตัวอย่าง : วันเดือนปี ภาษาไทย การใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา ex11_06.php


ดาวน์โหลด ppt PHP: [7] ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ วัน / เวลา. ฟังก์ชั่น date() จะส่งคืนข้อมูลชนิดสตริงที่แสดง วัน / เวลา ตามรูปแบบที่กำหนด โดย พิจารณา วัน / เวลา จาก วัน /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google