งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานของชุดคำสั่งภาษาซี ประกอบด้วย ชุดคำสั่งย่อย หรือ ฟังก์ชั่น (FUNCTION) อย่างน้อย ๑ ชุดคำสั่ง ย่อย ชุดคำสั่งย่อย นี้คือ main() รูปแบบของชุดคำสั่งย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานของชุดคำสั่งภาษาซี ประกอบด้วย ชุดคำสั่งย่อย หรือ ฟังก์ชั่น (FUNCTION) อย่างน้อย ๑ ชุดคำสั่ง ย่อย ชุดคำสั่งย่อย นี้คือ main() รูปแบบของชุดคำสั่งย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานของชุดคำสั่งภาษาซี ประกอบด้วย ชุดคำสั่งย่อย หรือ ฟังก์ชั่น (FUNCTION) อย่างน้อย ๑ ชุดคำสั่ง ย่อย ชุดคำสั่งย่อย นี้คือ main() รูปแบบของชุดคำสั่งย่อย main() การประกาศตัวแปร // ส่วนประกาศตัว แปร คำสั่งต่างๆ // ส่วนคำสั่ง Void main() // ส่วนหัวของ ชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET } //CLOSE BRACKET

2 ชุดคำสั่งย่อย main() ประกอบด้วย ๓ ส่วน หลัก คือ ๑. ส่วนหัวของชุดคำสั่งย่อย ประกอบด้วย ชนิดข้อมูล void ชื่อชุดคำสั่ง ย่อย main ตามด้วยเครื่องหมาย { (OPEN BRACKET) และ } (CLOSE BRACKET) การประกาศตัวแปร // ส่วนประกาศตัว แปร คำสั่งต่างๆ // ส่วนคำสั่ง Void main() // ส่วนหัวของ ชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET } //CLOSE BRACKET ๒. ส่วนการประกาศตัวแปร ใช้ประกาศตัวแปร ชนิดต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล ในระหว่างการประมวลผล ๓. ส่วนคำสั่ง ประกอบด้วยคำสั่งรับ - ส่ง รวมทั้ง การประมวลผลต่างๆ

3 รูปแบบการสร้างสรรค์ชุดคำสั่งภาษาซีที่ควร กระทำ การประกาศตัวแปร // ส่วนประกาศตัว แปร คำสั่งต่างๆ // ส่วนคำสั่ง Void main() // ส่วนหัวของ ชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET } //CLOSE BRACKET //Program : Name of Program File.cpp // ชื่อ แฟ้มชุดคำสั่งลงท้ายด้วย.cpp //Program Description // คำอธิบาย ลักษณะงานของชุดคำสั่ง //Programmer Name // ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้พัฒนาชุดคำสั่ง //Programmer Description // รายละเอียด เกี่ยวกับผู้พัฒนา //Date of Programming // วันเดือนปีที่ พัฒนาชุดคำสั่ง //Other Description // รายละเอียดอื่นๆ ( ถ้ามี ) #include // ชื่อ แฟ้มอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานของชุดคำสั่งภาษาซี ประกอบด้วย ชุดคำสั่งย่อย หรือ ฟังก์ชั่น (FUNCTION) อย่างน้อย ๑ ชุดคำสั่ง ย่อย ชุดคำสั่งย่อย นี้คือ main() รูปแบบของชุดคำสั่งย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google