งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓
โครงสร้างพื้นฐานของชุดคำสั่งภาษาซี ประกอบด้วย ชุดคำสั่งย่อย หรือ ฟังก์ชั่น (FUNCTION) อย่างน้อย ๑ ชุดคำสั่งย่อย ชุดคำสั่งย่อย นี้คือ main() รูปแบบของชุดคำสั่งย่อย main() Void main() //ส่วนหัวของชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET การประกาศตัวแปร //ส่วนประกาศตัวแปร คำสั่งต่างๆ //ส่วนคำสั่ง } //CLOSE BRACKET

2 หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓
Void main() //ส่วนหัวของชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET การประกาศตัวแปร //ส่วนประกาศตัวแปร คำสั่งต่างๆ //ส่วนคำสั่ง } //CLOSE BRACKET ชุดคำสั่งย่อย main() ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ๑. ส่วนหัวของชุดคำสั่งย่อย ประกอบด้วย ชนิดข้อมูล void ชื่อชุดคำสั่ง ย่อย main ตามด้วยเครื่องหมาย { (OPEN BRACKET) และ } (CLOSE BRACKET) ๒. ส่วนการประกาศตัวแปร ใช้ประกาศตัวแปรชนิดต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล ในระหว่างการประมวลผล ๓. ส่วนคำสั่ง ประกอบด้วยคำสั่งรับ-ส่ง รวมทั้งการประมวลผลต่างๆ

3 หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓
รูปแบบการสร้างสรรค์ชุดคำสั่งภาษาซีที่ควรกระทำ //Program : Name of Program File.cpp //ชื่อแฟ้มชุดคำสั่งลงท้ายด้วย .cpp //Program Description //คำอธิบายลักษณะงานของชุดคำสั่ง //Programmer Name //ชื่อ-ชื่อสกุลผู้พัฒนาชุดคำสั่ง //Programmer Description //รายละเอียดเกี่ยวกับผู้พัฒนา //Date of Programming //วันเดือนปีที่พัฒนาชุดคำสั่ง //Other Description //รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) #include<Reference File Name> //ชื่อแฟ้มอ้างอิง Void main() //ส่วนหัวของชุดคำสั่งย่อย { //OPEN BRACKET การประกาศตัวแปร //ส่วนประกาศตัวแปร คำสั่งต่างๆ //ส่วนคำสั่ง } //CLOSE BRACKET


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้างสรรค์ชุดคำสั่ง ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google