งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3 ภาค การเกษตร 10,3 81 11,1 73 11,3 01 7.0 15. 1 ภาคนอก การเกษตร 19,7 56 22,8 46 23,5 23 9.3-1.1

3

4 รายการ ปี พ. ศ. อัตราการ ขยายตัว 255425552556255 5 255 6 ผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัดต่อหัว ( บาท ) 51,88 3 58,8 19 60,4 83 13. 4 2.8 จำนวน ประชากร ( คน ) 580,86 4 578,36 4 575,7 64 -0.4

5

6

7

8 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) สัดส่วน ณ ราคา ประจำปี ( ร้อยละ ) 25552556e2555 2556 e 2555 2556 e ภาคเกษตร 11,17 3 11,3 01 7.015.132.832.5 สาขาเกษตร ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 10,92011,067 7.015.3 32.131.8 สาขาประมง 2532347.110.70.7 ภาคนอกเกษตร 22,84 6 23,5 23 9.3-1.167.267.5 สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 2362383.91.60.7 สาขาอุตสาหกรรม 3,4043,192 9.8-7.910.09.2 สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 51169434.53.31.52.0 สาขาก่อสร้าง 1,8401,73416.0-8.75.45.0 สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 2,9843,190 20.01.98.89.2 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 6091,03115.81.8 3.0 สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 5647008.99.11.72.0 สาขาตัวกลางทางการเงิน 2,3622,79613.113.86.9 8.0 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง ธุรกิจ 2,5282,3580.3-2.1 7.4 6.8 สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 2,4032,3077.0-4.07.16.6 สาขาการศึกษา 4,1823,901 3.1-5.312.311.2 สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 1,0871,1991.010.33.23.4 สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 1011370.921.60.30.4 สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 3646252.0-47.10.1 Gross Provincial Product (GPP) 34,01 9 34,8 24 8.73.3 100. 0 Per Capita GPP (Baht) 58,81 9 60,4 83 13.42.8 1 2 3 4 โครงสร้างสาขาที่มีผลกระทบต่อการชะลอตัวของ GPP ปี 2556

9 ด้านการค้าชายแดน

10

11 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 หน่วย : ล้านบาท เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราค ม 157.05 5,240.0 1 2,483.8 8 3,047.7 8 2,694.8 5 3,458.0 9 กุมภาพั นธ์ 172.30 4,865.6 7 2,578.5 2 3,344.1 1 2,097.6 7 3,326.5 4 มีนาคม 294.62 5,189.2 6 2,210.7 9 3,489.4 9 2,879.0 2 4,610.0 5 เมษายน 206.23 4,620.9 1 2,076.2 0 2,376.7 9 3,531.9 2 2,814.5 5 พฤษภา คม 221.94 5,254.0 8 2,187.0 3 3,557.6 9 4,299.4 8 2,727.8 1 มิถุนาย น 249.59 5,072.6 8 2,297.2 0 3,164.6 2 4,397.5 5 2,867.4 4 กรกฎา คม 686.07 4,444.4 1 2,957.8 2 3,856.8 8 2,793.1 8 3,267.5 3 สิงหาค ม 301.21 4,320.7 5 2,895.9 0 3,257.6 3 2,837.9 5 3,605.0 0 รวม 2,288.9 9 39,007. 75 19,687. 34 26,094. 99 25,531. 61 26,677. 00 มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 41,296.74 45,782.33 52,208.61

12

13 - จบการนำเสนอ -


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google