งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30, , , ภาค การเกษตร 10, , , ภาคนอก การเกษตร 19, , ,

3

4 รายการ ปี พ. ศ. อัตราการ ขยายตัว ผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัดต่อหัว ( บาท ) 51, , , จำนวน ประชากร ( คน ) 580, , ,

5

6

7

8 สาขาการผลิต มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) สัดส่วน ณ ราคา ประจำปี ( ร้อยละ ) e e e ภาคเกษตร 11, , สาขาเกษตร ปศุสัตว์ และการป่าไม้ 10,92011, สาขาประมง ภาคนอกเกษตร 22, , สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน สาขาอุตสาหกรรม 3,4043, สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ สาขาก่อสร้าง 1,8401, สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 2,9843, สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 6091, สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน 2,3622, สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทาง ธุรกิจ 2,5282, สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ ประกันสังคมภาคบังคับ 2,4032, สาขาการศึกษา 4,1823, สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 1,0871, สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล Gross Provincial Product (GPP) 34, , Per Capita GPP (Baht) 58, , โครงสร้างสาขาที่มีผลกระทบต่อการชะลอตัวของ GPP ปี 2556

9 ด้านการค้าชายแดน

10

11 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 หน่วย : ล้านบาท เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราค ม , , , , , กุมภาพั นธ์ , , , , , มีนาคม , , , , , เมษายน , , , , , พฤษภา คม , , , , , มิถุนาย น , , , , , กรกฎา คม , , , , , สิงหาค ม , , , , , รวม 2, , , , , , มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 41, , ,208.61

12

13 - จบการนำเสนอ -


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี ( ล้านบาท ) อัตราการ ขยายตัว ณ ราคาคงที่ ( ร้อยละ ) 255425552556255 5 2556 ผลิตภัณฑ์ จังหวัด 30,13 7 34,0 19 34,8 24 8.73.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google