งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล
รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 2

2 การแสดงผลข้อมูล System.out.print(argument_1 + argument_2 + … + argument_n); การเรียกใช้เมธอด print() ในคลาส System เพื่อแสดงข้อความทางจอภาพในบรรทัดที่เคอเซอร์ (cursor) อยู่โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ System.out.println(argument_1 + argument_2 + … + argument_n); เป็นการเรียกใช้เมธอด println() ในคลาส System เพื่อแสดงข้อความทางจอภาพแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

3 การแสดงผลข้อมูล ตัวอย่างที่ 1 การใช้งานเมธอด print และ println
//ShowText1.java public class ShowText1 { public static void main(String[] arg) { int age = 15; System.out.print("You are " + age); System.out.print(" years old."); System.out.println(" Nice to meet you."); System.out.println("อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ " + (age+10)+ " ปี"); } You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

4 การแสดงผลข้อมูล ตัวอย่างที่ 2 การใช้งานเมธอด print() และ println() ร่วมกับ Escape Sequence //ShowText2.java public class ShowText2 { public static void main(String[] arg) { System.out.print("Hi MWITS.\nHave a nice day."+'\n'); System.out.println("สวัสดี \n ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์"); } Hi MWITS. Have a nice day. สวัสดี ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลลัพธ์ Hi MWITS. Have a nice day. สวัสดี ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลลัพธ์ Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

5 การรับข้อมูลเข้า 1 นำเข้าคลาส Scanner โดยใช้คำสั่ง import java.util.Scanner; 2 สร้างออบเจ็กต์ของคลาส Scanner สำหรับรับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์ Scanner kb; kb = new Scanner(System.in); 3 เรียกใช้งานเมธอดเพื่อรับข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์ nextInt(), nextLong(), nextFloat(), nextDouble(), nextLine(), next() Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

6 การรับข้อมูลเข้า ตัวอย่างที่ 3 การรับข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็มด้วยเมธอด nextInt() kb Scanner //InputData.java import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner kb; kb = new Scanner(System.in); int num; num = kb.nextInt(); System.out.println(num); } 25 num num 25 2525 ผลลัพธ์ 25 ผลลัพธ์ 25 Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

7 การรับข้อมูลเข้า ตัวอย่างเพิ่มเติม 1 in ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 100 x x 100
Scanner import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner in; in = new Scanner(System.in); int x; x = kb.nextInt(); System.out.println(x); } 100 x x 100 10025 ผลลัพธ์ 25 ผลลัพธ์ 100 Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

8 การรับข้อมูลเข้า ตัวอย่างเพิ่มเติม 2 in ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ 100 x x 100
Scanner import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner in = new Scanner(System.in); int x; x = kb.nextInt(); System.out.println(x); } 100 x x 100 10025 ผลลัพธ์ 25 ผลลัพธ์ 100 Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit

9 การแสดงผลและรับข้อมูล
ทบทวนบทที่ 2 ปฏิบัติการที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th การเรียนการสอน Mahidol Wittayanusorn School L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google