งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การแสดงผลและ รับข้อมูล รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การแสดงผลและ รับข้อมูล รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การแสดงผลและ รับข้อมูล รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 2

2 การแสดงผลข้อมูล 2 System.out.print(argument_1 + argument_2 + … + argument_n); System.out.println(argument_1 + argument_2 + … + argument_n); การเรียกใช้เมธอด print() ในคลาส System เพื่อ แสดงข้อความทางจอภาพในบรรทัดที่เคอเซอร์ (cursor) อยู่โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นการเรียกใช้เมธอด println() ในคลาส System เพื่อแสดงข้อความทางจอภาพแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

3 การแสดงผลข้อมูล 3 ตัวอย่างที่ 1 การใช้งานเมธอด print และ println //ShowText1.java public class ShowText1 { public static void main(String[] arg) { int age = 15; System.out.print("You are " + age); System.out.print(" years old."); System.out.println(" Nice to meet you."); System.out.println(" อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ " + (age+10)+ " ปี "); } You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ You are 15 years old. Nice to meet you. อีก 10 ปีข้างหน้า คุณจะอายุ 25 ปี ผลลัพธ์ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

4 การแสดงผลข้อมูล 4 ตัวอย่างที่ 2 การใช้งานเมธอด print() และ println() ร่วมกับ Escape Sequence //ShowText2.java public class ShowText2 { public static void main(String[] arg) { System.out.print("Hi MWITS.\nHave a nice day."+'\n'); System.out.println(" สวัสดี \n ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ "); } Hi MWITS. Have a nice day. สวัสดี ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลลัพธ์ Hi MWITS. Have a nice day. สวัสดี ชาวมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลลัพธ์ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

5 การรับข้อมูลเข้า 5 1 นำเข้าคลาส Scanner โดยใช้คำสั่ง import java.util.Scanner; 2 สร้างออบเจ็กต์ของคลาส Scanner สำหรับรับ ข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์ Scanner kb; kb = new Scanner(System.in); 3 เรียกใช้งานเมธอดเพื่อรับข้อมูลเข้าจาก แป้นพิมพ์ nextInt(), nextLong(), nextFloat(), nextDouble(), nextLine(), next() L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School

6 การรับข้อมูลเข้า 6 ตัวอย่างที่ 3 การรับข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็มด้วย เมธอด nextInt() //InputData.java import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner kb; kb = new Scanner(System.in); int num; num = kb.nextInt(); System.out.println(num); } 25 ผลลัพธ์ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School kb Scanner num 25 num 25 2525 ผลลัพธ์

7 การรับข้อมูลเข้า 7 ตัวอย่างเพิ่มเติม 1 import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner in; in = new Scanner(System.in); int x; x = kb.nextInt(); System.out.println(x); } 25 ผลลัพธ์ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School in Scanner x 100 x 100 10025 ผลลัพธ์

8 การรับข้อมูลเข้า 8 ตัวอย่างเพิ่มเติม 2 import java.util.Scanner; public class InputData { public static void main(String[] arg) { Scanner in = new Scanner(System.in); int x; x = kb.nextInt(); System.out.println(x); } 25 ผลลัพธ์ L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School in Scanner x 100 x 100 10025 ผลลัพธ์

9 การแสดงผลและรับข้อมูล  ทบทวนบทที่ 2  ปฏิบัติการที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 2 การแสดงผลและรับข้อมูล Mahidol Wittayanusorn School9L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การแสดงผลและ รับข้อมูล รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google