งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ (A RRAYS ). อาร์เรย์ ( Array) คือ ชุดของข้อมูล ( Data Sets) หรือชุดของตัวแปรใช้ สำหรับเก็บค่าของข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีการเรียงลำดับที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ (A RRAYS ). อาร์เรย์ ( Array) คือ ชุดของข้อมูล ( Data Sets) หรือชุดของตัวแปรใช้ สำหรับเก็บค่าของข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีการเรียงลำดับที่แน่นอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ (A RRAYS )

2 อาร์เรย์ ( Array) คือ ชุดของข้อมูล ( Data Sets) หรือชุดของตัวแปรใช้ สำหรับเก็บค่าของข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีการเรียงลำดับที่แน่นอน โดยลำดับ ของอาร์เรย์ โดยปกติ จะเริ่มจากศูนย์ และเป็นลำดับ ต่อเนื่องไปจนถึงตัวสุดท้าย อาร์เรย์แตกต่างจากตัว แปรทั่วไป คือ ตัวแปรโดยทั่วไปจะถูกจัดเก็บใน หน่วยความจำแบบไม่ต่อเนื่องกัน แต่ตัวแปรประเภท อาร์เรย์จะถูกเก็บในหน่วยความจำในตำแหน่งที่ ต่อเนื่องกัน

3 อาร์เรย์ (A RRAYS ) ข้อมูลแต่ละตัวในอาร์เรย์ เรียกว่า " สมาชิก (Member) หรืออิลิเมนต์ (Element)" โดยสมาชิกเหล่านี้ มักจะมี ความสัมพันธ์ กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง สำหรับใน PHP ข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลชนิด เดียวกัน สมาชิกแต่ละตัวจะประกอบด้วยค่าข้อมูล ( Value) และอินเด็กซ์ (Index) เปรียบเสมือนเป็นคีย์ (Key) ของอาร์เรย์ที่ใช้อ้างอิงถึงตำแหน่งของสมาชิกแต่ ละตัวในอาร์เรย์

4 ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูลแบบอาร์เรย์ และแสดงตำแหน่ง ของอินเด็กซ์ หมายเลขอิน เด็กซ์ ค่าของข้อมูลหรือ สมาชิก ลำดับที่ของ สมาชิก 0 สุราษฎร์ธานี 1 1 กระบี่ 2 2 ชุมพร 3

5 การสร้างอาร์เรย์ (C REATE ARRAYS ) การสร้างอาร์เรย์มีหลักๆ คือ 1) การใช้ ฟังก์ชัน array ( ) 2) การใช้ ฟังก์ชัน range ( ) 3) การสร้างโดยใช้เครื่องหมายวงเล็บก้ามปู [ ]

6 การใช้ฟังก์ชัน ARRAY ( ) รูปแบบที่ 1 กรณีไม่กำหนดอินเด็กซ์ให้กับสมาชิก $ ชื่ออาร์เรย์ = array ( ลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2,.., ลำดับที่ N );

7 การใช้ฟังก์ชัน ARRAY ( ) รูปแบบที่ 1 กรณีไม่กำหนดอินเด็กซ์ให้กับสมาชิก

8 การใช้ฟังก์ชัน ARRAY ( ) ตัวอย่าง

9 การใช้ฟังก์ชัน ARRAY ( ) รูปแบบที่ 2 กรณีกำหนดอินเด็กซ์ให้กับสมาชิก $ ชื่ออาร์เรย์ = array ( Key1=> สมาชิกลำดับ ที่ 1, Key2=> สมาชิกลำดับ ที่ 2,... );

10 รูปแบบที่ 2 กรณีกำหนดอินเด็กซ์ให้กับสมาชิก " สุ ราษฎร์ ธานี ", "Krabi" => " กระบี่ ", "Chumphon" => " ชุมพร ", "Nakhon" => " นครศรีธรรมราช “ ); echo $province["Surat"]; // ผลลัพธ์ คือ สุราษฎร์ธานี ?>

11 การใช้ฟังก์ชัน ARRAY ( )

12 ฟังก์ชั่น RANGE ( ) ฟังก์ชั่น range ( ) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ สำหรับสร้าง อาร์เรย์ โดยกำหนดค่าข้อมูลเป็นช่วงของตัวเลขหรือ ตัวอักษร เรียงลำดับ จากน้อยไปหามากหรือมากไปหา น้อย ( เป็นลักษณะข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นชุด ) มี รูปแบบ ดังนี้

13 ฟังก์ชั่น RANGE ( ) รูปแบบ array range (mixed $start, mixed $limit [, number $step = 1]) เมื่อ $start หมายถึง ค่าเริ่มต้นของลำดับ $limit หมายถึง ค่าสุดท้ายของลำดับ $step หมายถึง ค่าความต่างของข้อมูล จะ กำหนดหรือไม่ก็ ได้ ถ้าไม่กำหนดค่า จะเพิ่มครั้งละ 1 ค่า

14 ฟังก์ชั่น RANGE ( ) ตัวอย่าง

15 การสร้างโดยใช้เครื่องหมาย วงเล็บก้ามปู [ ] การสร้างอาร์เรย์ ด้วยวิธีนี้ เป็นการกำหนดค่าให้ กับ อาร์เรย์ โดยตรง โดยสร้างครั้งละ 1 สมาชิก นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มสมาชิกให้กับอาร์เรย์ที่มีอยู่ แล้วก็ได้

16 การสร้างโดยใช้เครื่องหมาย วงเล็บก้ามปู [ ] รูปแบบ array array_name [Key] = value; เมื่อ array_name หมายถึง ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ Key หมายถึง อินเด็กซ์ของตัวแปรอาร์เรย์ ( จะกำหนดหรือไม่ก็ได้ ) value หมายถึง ค่าของข้อมูลที่จะ กำหนดให้ ตัวแปรอาร์เรย์

17 การสร้างโดยใช้เครื่องหมาย วงเล็บก้ามปู [ ] ตัวอย่าง Thailand [A] => Japan ) ?>


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ (A RRAYS ). อาร์เรย์ ( Array) คือ ชุดของข้อมูล ( Data Sets) หรือชุดของตัวแปรใช้ สำหรับเก็บค่าของข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีการเรียงลำดับที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google