งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทย โดย นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทย โดย นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทย โดย นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส 2. นางสาวนภัสภร เพชรมณี โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 3. นางสาวซูฮาย๊ะ ยูบง โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 4. นางซูฮานาน สะแตยี โรงเรียนบ้านกะหวะ

3 1. เพื่อฝึกการสังเกตการอ่านออกเสียง และรูปร่างลักษณะของพยัญชนะไทย ก - ฮ 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย ก - ฮ 3. เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ก - ฮ ได้ถูกต้อง จุดประสงค์การ เรียนรู้

4 ก. เอ๋ย ก. ไก่ ก ก ไก่

5 ข. ไข่ แตก ง่าย ข ไข่

6 ฃ. ขวด เรียงราย ฃ ขวด

7 ค. ควาย เข้านา ค ควาย

8 ฅ. คน เสียง ดัง ฅ คน

9 ฆ. ระฆัง กังวาน ฆ ระฆัง

10 ง. งู เลื้อย ผ่าน ง งู

11 จ. จาน อย่างดี จ จาน

12 ฉ. ฉิ่ง วาง ข้าง ฉ ฉิ่ง

13 ช. ช้าง หน่ายหนี ช ช้าง

14 ซ. โซ่ ล่าม ที ซ โซ่

15 ฌ. เฌอ ต้นไม้ ฌ เฌอ

16 ญ. หญิง โสภา ญ หญิง

17 ฎ. ชฎา สวมใส่ ฎ ชฎา

18 ฏ. ปฏัก ชอบใช้ ฏ ปฏัก

19 ฐ. ฐาน แท่นรับ ฐ ฐาน

20 ฑ. มณโฑ ผิวขาว ฑ ผิวขาว

21 ฒ. ผู้เฒ่า ตามศักดิ์ ฒ ผู้เฒ่า

22 ณ. เณร น่ารัก ณ เณร

23 ด. เด็ก อ่อน เยาว์ ด เด็ก

24 ต. เต่า เข้า ทุ่ง ต เต่า

25 ถ. ถุง ใส่ ของ ถ ถุง

26 ท. ทหาร ปกป้อง ท ทหาร

27 ธ. ธง โบก อยู่ ธ ธง

28 น. หนู ว่องไว น หนู

29 บ. ใบไม้ ทำ ยา บ ใบไม้

30 ป. ปลา ตัว ใหญ่ ป ปลา

31 ผ. ผึ้ง บินไป ผ ผึ้ง

32 ฝ. ฝา ทนทาน ฝ ฝา

33 ฟ. ฟัน ขาว จัง ฟ ฟัน

34 พ. พาน รองตั้ง พ พาน

35 ภ. สำเภา แล่นใบ ภ สำเภา

36 ม. ม้า คึก นัก ม ม้า

37 ย. ยักษ์ ตัว ใหญ่ ย ยักษ์

38 ร. เรือ พาย ไป ร เรือ

39 ล. ลิง ซุกซน ล ลิง

40 ว. แหวน มี ค่า ว แหวน

41 ศ. ศาลา ริม ถนน ศ ศาลา

42 ษ. ฤาษี ท่องมนต์ ษ ฤาษี

43 ส. เสือ ยืน จ้อง เสือ ส

44 ห. หีบ เปิด อ้า หีบ ห

45 ฬ. จุฬา ลอยล่อง จุฬา ฬ

46 อ. อ่าง อาบน้ำ อ่าง อ

47 ฮ. นกฮูก ตาโต นกฮูก ฮ

48

49 ใช่ พยัญชนะไทยมี 44 ใช่หรือไม่ 30 ไม่ใช่

50 พยัญชนะในรูปต่อไปนี้ เขียนอย่างไร Timer ก ข ฮ ง

51 พยัญชนะไทยมีกี่ ตัว

52 ให้นักเรียนลากเส้นตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

53 ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่พยัญชนะที่ตรงกับภาพต่อไปนี้ ก ข ล ง

54 ให้นักเรียนต่อภาพตามตัวอย่างที่ให้ไว้ รูปตัวอย่าง

55


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทย โดย นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย โรงเรียนบ้านน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google