งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00 -- งบ ดำเนินงา น 426,000.0 0 296,883.8 4 193,328. 00 (64,211.8 4) งบลงทุน 92,000.0091,200.00-800.00 อุดหนุน โครงการ วิจัย 42,716,30 0.00 37,465,08 0.00 1,257,00 0.00 3,994,220.00 สาธารณู ปโภค 90,000.0017,621.33-72,378.67 อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 4,621,300.00 4,585,594.50 -35,705.50 รวม 52,458,9 00.00 46,969,6 79.67 1,450,3 28.00 4,038,89 2.33

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 50,000.0 0 -- ค่าจ้าง ชั่วคราว 475,000. 00 178,475. 40 262,07 7.20 34,447. 40 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759,200. 00 260,641. 90 328,95 8.00 169,600.10 สาธารณูป โภค 67,000.0 0 11,000.3 4 4,200.0 0 51,799. 66 ค่า ครุภัณฑ์ 7,000.00-- โครงการ พิเศษ 414,000. 00 127,358. 00 26,669. 00 259,973.00 รวม 1,772,2 00.00 577,475.64 621,9 04.20 572,82 0.16

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 3 มีนาคม 2551 บัญชีออม ทรัพย์ 565-2 88675-5 บัญชีกระแส รายวัน 565-3 013591 บัญชีเงินรับ ฝาก 565-2 86382-0

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 3 มีนาคม 2551


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google