งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนว ทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนว ทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนว ทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

2 สาระสำคัญ ความหมายของแบบทดสอบอัตนัย เป็นโจทย์หรือคำถามที่กำหนดสถานการณ์หรือปัญหาอย่างกว้างๆ หรือ เฉพาะเจาะจง แบบทดสอบที่ผู้สอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมา ผู้สอบต้องเรียบเรียงภาษาและผูกเป็นรูปประโยคให้เป็นข้อความที่ชัดเจน ผู้สอบต้องเขียนคำตอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคำถาม ลักษณะของแบบทดสอบอัตนัย ไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ตอบในการเรียบเรียงความคิดหรือข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับคำตอบ แบบทดสอบอัตนัยที่มีคุณภาพจะช่วยวัดความสามารถของผู้เรียนในด้าน การจัดระเบียบความคิดและการสังเคราะห์ความรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดี

3 จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบอัตนัย 1. แบบทดสอบแบบไม่จำกัดความยาว (Unrestricted Response) ต้องการให้ผู้เข้าสอบแสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และบรรยายความคิดออกมาได้อย่างเป็นอิสระและต้อง คำนึงถึงความสามารถทักษะการเขียนของนักเรียนด้วย ต้องการเน้นความรู้ขั้นลึกซึ้ง เช่น ความสามารถในการสังเคราะห์ หรือต้องการวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ประเภทของแบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ไม่จำกัดคำตอบ คำตอบต้องมีความยาวที่เหมาะสมกับหลักและเหตุผลที่ คำถามต้องการ ข้อดี วัดความสามารถระดับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ ประเมินผลได้เป็นอย่างดี ข้อจำกัด มักมีปัญหาในการควบคุมทิศทางการตอบและการตรวจให้ คะแนน

4 คำถามสำคัญที่พบ อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญ แสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเมินผล แนวทางแก้ปัญหา 2. แบบทดสอบแบบจำกัดคำตอบหรือตอบแบบสั้น (Restricted Response or Shot Essay Item) เป็นแบบทดสอบที่จำกัดกรอบของเนื้อหาหรือรูปแบบของ แนวทางคำตอบ กำหนดขอบเขตของประเด็นให้ตอบในเนื้อหาที่แคบลงและ สั้นกว่าแบบแรก ข้อดีวัดความรู้ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าแบบแรก ข้อจำกัด ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่ คำถามสำคัญที่พบ จงอธิบายสั้นๆ จงบอกประโยชน์ จงอธิบายสาเหตุหรือจงบอกขั้นตอน

5 ข้อดี ข้อจำกัดของแบบทดสอบอัตนัย ข้อดีข้อจำกัด 1. สามารถวัดพฤติกรรมต่างๆได้ทุกด้าน โดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ สังเคราะห์จะวัดได้ดี 2. ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความรู้แสดงความ คิดเห็นและความสามารถในการใช้ภาษา 3. ลดโอกาสในการเดา 4. สร้างได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย 1. คำถามไม่สามารถออกให้ครอบคลุม เนื้อหาที่เรียนได้ เนื่องจากจำนวนข้อมี จำกัด เป็นการยากที่จะสุ่มเนื้อหาให้ ครอบคลุมความรู้ที่ต้องการจะวัดได้ ครบถ้วน 2. การตรวจให้คะแนนไม่คงที่แน่นอน มักมีความคลาดเคลื่อนมาก และควบคุม ให้เกิดความยุติธรรมได้ยาก 3. ไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้สอบจำนวนมากๆ เพราะใช้เวลาในการตรวจ 4. ลายมือของผู้ตอบและความสามารถ ในการเขียนบรรยายอาจจะมีผลต่อ คะแนน 5. มีความเชื่อมั่นต่ำและมักขาดความ เที่ยงธรรม ข้อจำกัด ข้อดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของเครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนว ทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google