งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การคิดคือ อะไร กลไกอย่างหนึ่งของสมอง ในขณะที่ มนุษย์กำลังคิด สมอง จะดึงเอาข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ ทรงจำมารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆ ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การคิดคือ อะไร กลไกอย่างหนึ่งของสมอง ในขณะที่ มนุษย์กำลังคิด สมอง จะดึงเอาข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ ทรงจำมารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆ ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การคิดคือ อะไร กลไกอย่างหนึ่งของสมอง ในขณะที่ มนุษย์กำลังคิด สมอง จะดึงเอาข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ ทรงจำมารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆ ให้ เป็นเรื่องราว ถ้าเป็นการคิดที่มี เป้าหมายเฉพาะเจาะจง จะเป็นการ จัดเรียงข้อมูลที่สมองได้รับและทำการ แปลความหมายข้อมูลข่าวสารใน รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ 2

3 สมองทำงาน อย่างไร 3

4 ทดสอบการทำงาน ของสมอง เหลื อง น้ำ เงิน ส้มดำ แด ง เขีย ว ม่ว ง เหลือ ง เหลือ ง ส้ม เขีย ว ดำ ดำ น้ำ เงิน อ่านคำต่อไปนี้ แล้วพูดสีของคำแต่ละคำออกมา ( พูดชื่อสีของตัวอักษร ไม่ใช่อ่านคำ เช่น คำ แรกพูดว่า เขียว ) ดำ น้ำเงินเขียว เหลื อง 4

5 การกอดอก  คนที่เอาแขนซ้ายไว้ด้านบน คือ คนที่ใช้สมอง ซีกขวาเป็น หลักในการรับส่งข้อมูล ( ภาษา การให้เหตุผลและการ วิเคราะห์ )  คนที่เอาแขนขวาไว้ด้านบน คือ คนที่ใช้สมอง ซีกซ้ายเป็น หลักในการรับส่งข้อมูล ( สร้างสรรค์ ) 5

6 การประสานมือ เอามือทั้ง 2 ข้างประกบกันเหมือนพนมมือ แล้วกำนิ้วมือลงมาให้นิ้วแต่ละข้างไปอยู่บน หลังมือของอีกข้างหนึ่ง ลักษณะเหมือนการ อ้อนวอนพระเจ้าของศาสนาคริสต์ หรือ คล้ายการเล่นวอลเล่ย์บอล – คนที่ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายอยู่ด้านบน ของนิ้วหัวแม่มือด้ายขวา คือ คนที่ใช้สมอง ซีกขวาเป็นหลักในการรับข้อมูล ( สร้างสรรค์ ) – คนที่ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาอยู่ด้านบนของ นิ้วหัวแม่มือด้านซ้าย คือ คนที่ใช้สมองซีก ซ้ายเป็นหลักในการรับข้อมูล ( เหตุผลและ การวิเคราะห์ ) 6

7 ความสำคัญของการคิด 1. การกำหนดความเป็นตัวเรา 2. การคิดเป็นพื้นฐานของการ ตัดสินใจ 3. การคิดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ครั้งสำคัญต่างๆ ของโลก 4. สร้างความสามารถในการแข่งขัน ในสังคมแห่งความรู้ 7

8 ทำไมคนเราต้องคิด 1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความ ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิดและ การใช้เหตุผลของแต่ละคน 2. ความอยู่รอด มีการแข่งขันและแก่งแย่ง กันมากขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำรงชีวิตที่ดีกว่า 3. ปัญหา เป็นต้นเหตุให้คิดเพื่อหาเหตุผลที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหา ทำให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิม 4. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ การคิดและ จินตนาการเป็นสิ่งที่ทำให้ มนุษย์เหนือกว่าสรรพสัตว์ทุกชนิด 5. ความสงสัย เนื่องจากต้องการแสวงหา ความจริง เมื่อมีข้อมูล จึงต้องการหาคำตอบ 8

9 อุปสรรคที่มีต่อการคิดของ เรา 1. การที่เราตอบสนองตามความเคยชิน มนุษย์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาที่คล้ายๆ เดิมอย่าง อัตโนมัติ 2. การด่วนสรุป มีความเชื่อบางอย่างในใจ จึง รีบเชื่อทันทีโดยขาดความ ระมัดระวัง 3. แรงจูงใจไม่ถูกต้อง บางครั้งเกิดจาก แรงจูงใจภายนอก ซึ่งอาจไม่คำนึงถึง เหตุผลหรือความจำเป็น 4. การขาดทักษะการคิด ไม่มีการจัดระเบียบ ในการคิด การตีความข้อมูลที่ ได้รับมาไม่ถูกต้อง 5. การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ แต่ละคนมีการ มองโลกที่แตกต่างกัน โดยมาก จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ค่านิยม การศึกษา ครอบครัว ตลอดจน ประสบการณ์ มักจะประเมินให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมของตน 9

10 อ่านนิทาน “ กาลครั้งหนึ่งนาน มาแล้ว...... อดีตกาลสู่อนาคต หรือปัจจุบัน ” ( ส. วาสนา ประวาฬพฤกษ์, 2543) 10

11 ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ปัจจุบัน ท่านวัดผลในชั้นเรียน แบบท่านใด ก. คุณครูบัณฑิต ข. ศน. บัณฑิต ค. ว่าที่ ดร. บัณฑิต 2. ถ้าท่านเป็น ว่าที่ ดร. บัณฑิต จะทำอย่างไร 11


ดาวน์โหลด ppt 1. การคิดคือ อะไร กลไกอย่างหนึ่งของสมอง ในขณะที่ มนุษย์กำลังคิด สมอง จะดึงเอาข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ ทรงจำมารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆ ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google