งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is Clinical Legal Education? การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is Clinical Legal Education? การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is Clinical Legal Education? การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกคืออะไร

2 “Clinical Legal Education” is defined as an educational program which uses an interactive and reflective teaching method with the main aim of providing law students with practical knowledge, skills, and values for the delivery of legal services and social justice. CAN DO

3 USA - Can do – USA SINGAPORE – CAN DO LA INDONESIA - BISA VIETNAM – CO THE UK – WAY AYE MAN CAMBODIA – ACH TVEU BAN; CAMBODIAN AMERICAN NATIONAL DEVELOPMENT ORGANIZATION CHINA – KEYI LAOS – HET DAI MALAYSIA – BOLEH THAI – TUM DAI PHILIPPINES – KAYA SOUTH AFRICA – ENZA INDIA – KAR SATHA BELARUS – DELAY/ POLAND – ROB AUSTRALIA – RIGHTO KOREA – HALSUITSEO KENYA – NAWEZA NAMIBIA – AATUVULU UGANDA - EPEDOR

4

5 Experiential Learning การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
Clinical legal education is a dynamic style of learning also described as "experiential learning" or "learning by doing" เป็นวิธีการเรียนที่อาจเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือเรียนจากการลงมือทำ

6

7 Learning occurs by working with real legal problems and experiences, either through direct client in-house clinic representation or through collaborating with various government or community agencies and organizations. การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการทำงานกับปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงและจากประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยการทำหน้าที่ให้กับลูกความโดยตรงหรือ หรือการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ ชุมชน และองค์กรอื่นๆ

8

9 Goals and Benefits of CLE Programs เป้าหมายและประโยชน์ของหลักสูตร CLE

10

11 First, clinics seek to provide a structured educational opportunity for students to observe or experience actual or simulated client representation which will allow them to learn and apply knowledge, skills, and values from that experience. 1. เป็นการให้โอกาสในการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบแก่นักศึกษาที่จะได้สังเกตหรือได้รับประสบการณ์ในการทำหน้าที่ให้กับลูกความจริงหรือลูกความที่สมมุติขึ้น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ความรู้ ทักษะ และคุณค่าจากประสบการณ์ดังกล่าว

12

13 Second, clinics aim to provide an important supplement for the provision of needed legal services to persons who would otherwise not have access to these services. 2. คลินิกมุ่งที่จะเพิ่มการให้บริการทางกฎหมายอันเป็นที่ต้องการแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือขอรับบริการเหล่านี้ได้

14

15 Third, clinics try to develop in students an ethic of public service and social justice and to build a base for the creation of a responsible legal profession. 3.เพื่อพัฒนาจริยธรรมนักกฎหมายในเรื่องการให้บริการแก่สังคมและความเป็นธรรมทางสังคมให้กับนักศึกษา และเพื่อสร้างฐานในการทำให้เกิดวิชาชีพกฎหมายที่มีความรับผิดชอบ

16

17 Fourth, clinical professors make important contributions to the development of scholarship on skills and theories of legal practice that can provide closer links between the Legal Community and the Universities. 4. เพื่อที่คณาจารย์ในคลินิกจะได้มีส่วนในการพัฒนาวิชาการแก่ทักษะและทฤษฎีในการประกอบวิชาชีพ อันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในท้องถิ่น

18

19 Fifth, the use of interactive and reflective teaching methods inspires students to perform and engage with the law in ways that lectures or readings often cannot. This reflective learning, moreover, has been shown to be one of the most effective means of having adults learn. 5. วิธีการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมและต้องคิดจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างที่การสอนแบบบรรยายและการอ่านตำราไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ การเรียนแบบต้องคิดเป็นวิธีการสอนที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับผู้ใหญ่

20

21 Last, clinics seek to strengthen civil society itself, through developing lawyers’ professional responsibility and through provision of much-needed legal services to build and protect underserved and socially vulnerable populations. ประการสุดท้าย คลินิกมุ่งที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคประชาสังคมโดยการพัฒนาความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และโดยการให้บริการทางกฎหมายที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งเพื่อเป็นการคุ้มครองกลุ่มที่อ่อนแอในสังคมที่ขาดแคลนบริการดังกล่าว

22


ดาวน์โหลด ppt What is Clinical Legal Education? การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google